Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těškovice

Obecní úřad Těškovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Těškovice, svolaného starostou obce ing. Martinem SEDLÁKEM v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Těškovice – malý sál Kulturního domu Těškovice
Doba konání: Pátek 30. 10. 2015 od 18:00 hod.
Navržený program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
3) Zpráva starosty obce
4) Zpráva místostarosty obce
5) Čerpání rozpočtu za leden – září 2015
6) Rozpočtové změny
7) Zpráva vedoucích výborů a komisí
8) Diskuse
9) Závěr