Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí “Dešťovka”

Vážení spoluobčané,
zasílám na vědomí informaci o Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí „Dešťovka“, který byl vyhlášení dne 07. 08. 2017 Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním fondem životního prostředí České republiky. Cílem Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Datum zahájení podávání žádostí o dotaci bylo stanoveno na 07. 09. 2017 od 10.00 hodin do vyčerpání alokace, alokace pro tuto výzvu je stanovena na 250 mil. Kč. Maximální výše podpory je stanovena na 50 % výdajů.

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona). Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále pro potřeby této Výzvy považuje také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný obytný dům vyčleněn do svěřenského fondu.
Podrobné informace na webu https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/