Těškovické jaro

Úvodem

Těškovické jaro je název divadelní přehlídky, ve které se každoročně představuje řada ochotnických souborů z blízkého i vzdáleného okolí, včetně toho našeho jménem Berani. Divadlo má v naší obci velkou tradici a samotná přehlídka se koná již od roku 1956. Letos se tak uskuteční 50. ročník.

Těškovické jaro 2015

Něco z historie

Počátky divadla v obci

Historie ochotnického divadla v obci však sahá daleko hlouběji, než do roku 1956. První opravdové ochotnické divadlo přivedl v roce 1897 do Těškovic svým pohostinským veseloherním představením kroužek ze Slatiny, když do té doby se tu občas objevilo pouze kočovné divadlo loutkové, provozované komedianty. Pod dojmem vystoupení Slatinských soustředil kolem sebe mladý kantor na zdejší škole Richard Čech dostatek chlapců a dívek a společně si řekli, že “oni by tež divadlo poradili zahrať, jak to Slatiňaci poraďa”. Tak na podzim 1898 představili veselohru “Čtyři boty, dva podpadky”, která se prý velmi líbila.
Po pár letech vznikl divadelní kroužek, který sice neměl stanovy ani úřední povolení, ale příspěvky vybíral, aby mohlo být co nejdříve zakoupeno nové jeviště. Provedení her bylo do roku 1906 velmi skromné, až tehdy bylo v Hlubočci zakoupeno nové jeviště, které umošňovalo nevídané efekty divadelních proměn. Divadlo vzkvétalo, Naši obec navštěvovaly soubory z okolních obcí, ve kterých zase hráli naši herci. Posledním předválečným mezníkem bylo otevření obecní hospody v roce 1911 s velkým sálem a rozšířeným jevištěm.
Bída a strádání za první světové války kulturní činnost nedovolilo, od roku 1918 však obec opět ožívá oslavami, recitačními a hudebními večery či dětskými divadelními hrami. Spolky jako Sokol, Orel, DTJ a později i hasiči mezi sebou na divadle soupěřily, což přeneslo zdravý vzestup našeho divadelnictví.
Ani okupace nedokázala umlčet osvětový život obce. Zejména mládež se scházela na besedách, pěla národní písně, učila se národním tancům… Jediným existujícím spolkem byla za okupace Těškovická hasičská jednota, která dokázala prosadit dokonce veřejná vystoupení.
Ke kulturní práci po válce se přihlásili ochotníci a obnova dávné tradice se jim podařila v krátké době, již 28. října 1945 se konalo jejich první poválečné vystoupení. Stará jeviště však již nevyhovovala, od přestavby obecního hostince se upustilo a to se negativně odrazilo na aktivitě ochotníků. Ti se v závěru roku 1947 a i v následujícím roce odmlčeli a nenašlo se dost sil soubor obnovit.

Přehlídka Těškovické jaro

Až v roce 1949 se spolupráce ujal hasičský sbor, který 10. října ustavil vlastní 28 členný dramatický odbor, který začal “chrlit” jedno představení za druhým. Nové jeviště však v té době bylo ještě v nedohlednu. Obětavá práce ochotníků, kteří zdarma odpracovali sedm tisíc brigádnických hodin, a hmotná pomoc MNV a hasičského sboru však dokázala jeviště postavit a slavnostně otevřít 10. ledna 1953. Divadelní činnost tak mohla opět vzkvétat. V následujících letech soubor nastudoval řadu her. Pro velkou úspěšnost si vysloužil pořadatelství okresní přehlídky soutěže lidové umělecké tvořivosti v dramatickém oboru. Do historie obce vešla tato akce jako Těškovické divadelní jaro a byl položen základ úplně nové tradici, od níž se tu dodnes veškeré divadelní aktivity odvíjejí.
Ještě v roce 1957 naši herci nastudovali tři tituly a divadelní soutěž proběhala ve vší spokojenosti za účasti pěti souborů. V následujících letech však divadelní činnost ochabla. Další přehlídka proto byla pořádána až v rove 1960. Těškovické jaro je hlavní kulturní událostí od roku 1964, kdy se uskutečnilo těsně před přestavbou kulturního domu. V roce 1969 se poprvé konalo jako přehlídka požárnických divadelních souborů, neboť pomocnou ruku souboru podali hasiči, kteří vzali až do r. 1978 na svá bedra. Díky tomu překročila akce hranice okresu a do Těškovic se začaly sjíždět soubory z celé republiky. Se členy některých z těchto souborů pojí domácí ochotníky dodnes pouto přátelství a vzájemná výměnná představení jsou realizována dodnes.
V roce 1979 převzalo pořadatelství jednotné kulturní středisko Pustá Polom a později se spolupořádání ujala i místní osvětová beseda a výbor Svazu požární ochrany za patronace JZD Pustá Polom. V letech 1982 – 83 přehlídka pro generální opravu kulturního domu znovu absentovala. V následujících ročnících však úroveň Těškovického jara stále stopala a akce si vydobyla pevné místo v každoročním kalendáři kulturních událostí Opavska.
Základní společensko-politické proměny, které přinesl rok 1989, znamenaly začátek poslední etapy dosavadní historie těškovického ochotnického divadla. Soubor musel znovu spoléhat jen na sebe, aby tradici udržel. Pomoc opět nalezl u místních hasičů, jimž v roce 1991 celou přehlídku zasvětil. Jubilejní 40. ročník oslavila účast pěti souborů dospělých a dvou dětských. Přehlídka byla komentována v ZN novinách a Moravskoslezském dni pod mottem “Na ochotnické divadlo jsou Těškovice”. Velkou pozornost věnovali pořadatelé také 100. výročí ochotnické tradice v roce 1997.
Při 50. výročním ročníku se představilo 6 souborů: z Valašké Bystřice, Štítiny, loutkářský soubor “Jiskra” z Borovan, soubor z Tísku, Vítkova a nakonec těškovští Berani s hrou Ken Ludwiga “Tenor na roztrhání”.