Život obce v 2. pol. 19. století

aneb stavební i kulturní rozvoj za nových poměrů

Některé oblasti života Těškovic z 2. poloviny 19. století jsou popsány v pamětní knize obce, z níž se dovídáme nejen o způsobu života a životních poměrech těškovických obyvatel, nýbrž i o některých událostech v obci.
V roce 1858 byla převážně dřevěná vesnice v důsledku velkého sucha postižena zničujícím požárem, který zničil většinu domů na Mečníku i panský dvůr.
Úsilím obecního zastupitelstva a obce byla v roce 1866 vystavěna za přispění hraběte Teodora Falkenhaima z Kyjovic v Těškovicích kaple, která byla vysvěcena pustopolomským farářem Františkem Naiserem. Do té doby měla obec jen malou kapličku, jež stála na pozemku usedlosti Režných čís. 23.
Za prusko-rakouské války, v níž bojovali i těškovičtí občané sloužící v 1. pěším opavském pluku, prošlo Těškovicemi 1. října 1866 pruské vojsko, jemuž lidé říkali “prajzi”.
Významným výsledkem úsilí obecního zastupitelstva o povznesení obce byla výstavba nové školy za 8 500 zlatých v letech 1875 – 76, kdy v ní začali učit již stálí učitelé. Do té doby byla škola umístěna v domě č. 44, z něhož byl pak zřízen obecní hostinec. Do té doby docházeli do Těškovic dva až třikrát týdně učitelé z Budišovic i Kyjovic. Ve starší době docházely těškovické děti do školy v Pusté Polomi.
Důležitou událostí v životě vesnice bylo v roce 1891 založení hasičského sboru, který byl první společenskou organizací s velmi důležitým společenským a kulturním posláním. Posledním podnětem k založení sboru byl v tomto roce katastrofální požár, při němž shořelo 33 domů. Na jeho hašení se podílela řada hasičských sborů s 16 ručními stříkačkami z celého okolí. Jeho následky uvrhly tehdy mnoho těškovických občanů do dluhů a bídy. Hasičský sbor se pak v následujících letech a desetiletích podílel velmi úspěšně na rozvoji českého společenského a kulturního života vesnice a jeho mnohostranná činnost významně přispěla k rozvoji obce.
V roce 1897 byl pak založen potravinový spolek a o tři roky později vznikla jednota pro zřízení samostatné duchovní správy v Těškovicích. Ve spojitosti s touto snahou byl v roce 1902 zřízen obecní hřbitov a v roce 1903 vystavěna farní budova. Po obtížných jednáních bylo v roce 1907 dosaženo zřízení expozitní fary, která až v r. 1910 byla potvrzena jako definitivní.
V roce 1907 byl nákladem obce vystavěn nový obecní hostinec na místě bývalé usedlosti číslo 49, jež byla získána výměnou za dosavadní hostinec č. 44.