Povinně zveřejňované a jiné informace

GDPR – Sdělení Úřadu pro ochrany osobních údajů o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

GDPR – Zásady zpracování osobních údajů

Povinně zveřejňované a jiné informace podle zákona §106/1999 Sb.
Oficiální název

Obec Těškovice

Důvod a způsob založení

Obec Těškovice byla založena podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Organizační struktura

Složení zastupitelstva obce, výborů a komisí naleznete na stránce Zastupitelstvo obce.

Kontaktní spojení

Viz Kontakty.

Případné platby lze poukázat:
 • hotově na Obecním úřadě v Těškovicích
 • bezhotovostně na účet 1861291369/0800 (Česká spořitelna Opava)
 • IČO

  00535117

  DIČ

  CZ00535117

  Rozpočet obce

  Viz Rozpočty obce.

  Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat (viz Kontakty):

  • písemně
  • osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • telefonicky

  Zajištění povinností Obecního úřadu Těškovice vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím udává Směrnice o poskytování informací.

  Příjem žádostí a jiných podání

  Žádosti je možno podat (viz Kontakty):

  • písemně
  • osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • telefonicky
  Opravné prostředky

  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.
  2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
  3. Soudní přezkoumání
  Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

  Formuláře

  Přehled formulářů, které jsou k dispozici na OÚ:

  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimi les
  • Oznamovací lístek – popl. za odpady
  • Žádost o přidělení čísla popisného
  • Poskytování údajů z informačního systému
  • Žádost o vrácení poplatku za odpady
  • Oznamovací povinnost k místnímu popl. ze psů
  • Odhlášení psa z evidence
  Návody pro řešení životních situací

  Informace pro řešení životních situací můžete požádat na obecním úřadě. Řadu informací naleznete také na stránce projektu Podpora právní gramotnosti občanů či na Portálu veřejné správy ČR.

  Nejdůležitější zákony

  Seznam nejdůležitějších předpisů, podle kterých obecní úřad postupuje ve věci poskytování informací:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění
  • Zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Obecně závazné vyhlášky obce a usnesení zastupitelstva obce

  Další nejdůležitější používané předpisy:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
  Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník je přílohou Směrnice o poskytování informací.

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Viz Zpráva o poskytování informací za 2013.

  Organizace zřizované obcí

  Obec Těškovice je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Těškovice, příspěvkové organizace, adresa: Těškovice 92, 747 64, tel. 553 711 269.

  Profil zadavatele veřejných zakázek
  Sídlo zadavatele

  Těškovice 170, Těškovice, PSČ 747 64
  Moravskoslezský kraj

  Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

  00535117

  URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

  http://teskovice.profilzadavatele.cz/
  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-teskovice_2103/