Fasáda kostela

Projekt rekostrukce fasády místního kostela

Křesťanské a společenské centrum obce – kostel Nanebevzetí Panny Marie a okolí v Těškovicích

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, Programu rozvoje venkova ČR.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Vážení spoluobčané, návštěvníci webových stránek obce, v následujícím dokumentu se budeme snažit přiblížit všem zájemcům o dění v naší obci snahu občanů obce o zvelebení naší kulturní památky kostela a jeho okolí.

Datum Popis činnosti Fotogalerie
Květen 2010 Stávající stav kostela a okolí před zahájením prací na obnově. FOTO 0
2. 6. 2010 Jako první dobrovolníci z řad občanů přispěchali na pomoc zástupci Sokola Těškovice – fotbalisté a kulturisti, kteří měli za úkol odstranit veškerou betonovou dlažbu okolo kostela a uvolnit tak místo pro výkopové práce vedoucí k odizolování celého objektu a zamezit tak vzlínání zemní vlhkosti do objektu. Svého úkolu se zhostili skvěle a v počtu cca 15 účastníků svou práci odvedli na výbornou. FOTO 1
3. – 4. 6. 2010 Zahájeny výkopové práce na přípojce vodovodu k objektu kostela panem Niklem s Bítova, který se svou technikou provedl vše tak jak bylo požadováno. Po výkopu byla položena a zapískována plastová vodovodní přípojka a vše bylo připraveno k zahrnutí.  
5. 6. 2010 První sobotní brigáda všech občanů obce se setkala s účastí prvních 5 dobrovolníků – byly provedeny následující práce: dopískování zbytku vodovodní přípojky, příprava vodovodní přípojky pro napojení na vodovod u objektu fary a zahrnuta celá vodovodní přípojka ve farní zahradě. Doufejme, že příště se nás setká více a práce půjde rychleji od ruky. FOTO 3
12. 6. 2010 Za krásného letního dne okolo 8.00 hod. se sešlo na brigádě celkem 20 lidí a tak plán práce se musel podřídit velkému množství lidí a práce šla vskutku od ruky. Zahájilo se dočištění výkopu, odstranění stávajících betonových zemních vpustí pro položení nopové folie. V místech kde nebyl ještě výkop udělán se pokračovalo ve výkopu a udělal se výkop okolo celého kostela dle plánu. Přebytek zeminy z výkopů se odvážel na auto a autem odvážel na skládku. Po dočištění a provedení výkopů se provedlo položení nopové folie, návoz a zasypání kamenivem, položení drenáže. Ke konci prací se provedlo naložení betonových desek, které byly položeny okolo kostela a betonových zbytků z bouracích prací a odvezlo se také na skládku a tak okolo 14.00 hod. se z prací skončilo. Děkujeme všem za odvedenou práci a klubovně Šupina za občerstvení v podobě dodržování pitného režimu bez něhož by se v úporném horku velice těžce pracovalo. Na další práce byl nakoupen a přivezl se materiál na odpady dešťových vod. FOTO 4
14. – 15. 6. 2010 V těchto dnech byla instalována dešťová kanalizace okolo kostela s napojením dešťových svodů kostela a položení vodorovné kanalizace okolo kostela s napojením na stávající dešťový odvod vod od kostela. Napojena byla na kanalizaci také sakristie. Práce byly prováděny zaměstnanci obecního úřadu. FOTO 5
16. 6. 2010 Další brigáda, která byla zorganizována mimořádně vzhledem k probíhajícím pracem na kanalizaci a možností tuto kanalizaci zasypat a upravit terén okolo kostela tak, aby bylo možno po výběru zhotovitele fasády instalovat lešení. Opět se sešlo celkem 16 chlapů, kteří za cca 2 hod. měli celou práci hotovu. Bylo provedeno zasypání pískem kanalizaci, zasypání štěrkem a hrubé doupravení terénu zeminou, která zbyla z výkopů. Tímto je první část prací, které by měli občané provést svépomocí ukončena a teď se bude čekat na výběr zhotovitelné firmy a postavení lešení, kde bude následovat druhá část prací, a to odstranění nesoudržné omítky z fasády kostela. FOTO 6
19. 7. – 22. 7. Od posledních dobrovolných prací probíhají každou středu v 15.00 hod v místnosti knihovny kontrolní dny stavby, kde se kooordinují a dopřesňují postupy stavebních prací ve všech stavebních objektech stavby. V úterý se začalo se stavbou lešení tak, aby bylo připraveno na pátek a sobotu pro provádění prací na odstranění staré omítky z fasády kostela
23. 7. a 24. 7. V pátek odpoledne od 17.00 hod. byla zorganizována další brigáda na zahájení prací na odstranění omítky z fasády kostela. Sešlo se celkem 16 chlapů a práce jim šla vskutku od ruky, udělalo se kus práce pro sobotní dokončení prací. Ukončení brigády v cca 20.30 hod. V sobotu ráno od 8.00 hod. se sešlo celkem 25 chlapů a dokončilo se i přes částečnou nepřízeň počasí páteční načaté dílo včetně úklidu oklepané omítky. Všichni účastníci brigády byli odměnění občerstvením, které poskytli hasiči a obecní úřad. FOTO 7
FOTO 7b
25. 7. – 8. 8. V průběhu tohoto období probíhají pravidelné KD zakázky ve středy na obecním úřadě za účasti otce Piotra, obce a zhotovitele stavby a dojednávají se podrobnosti dodávky stavby. Byly zahájeny práce na provádění omítek objektu, podrobné specifikace dodávky věžních hodin a detaily provedení terénních a sadových úprav. Vzhledem k nepřízni počasí – déšť – není možno plynule pokračovat v omítání a práce se zdržují. FOTO 8
Srpen, září, říjen 2010 Vzhledem k postupu a stejnorodosti stavební prací nebylo dále popisováno, jelikož by se autor musel stále opakovat a čtení by to nebylo záživné. Byly dále organizovány brigádnické práce v souladu s postupem prací stavební firmy. Foto Poslední brigáda
Závěr akce Vážení spoluobčané, děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s pracemi na jistě pěkné rekonstrukci fasády kostela. Věřím, že jsme spolu s dodavatelskou firmou vytvořili pěkné dílo a kostel bude v našem středu obce tvořit patřičnou dominantu a oprava a investované prostředky byly účelně využity.
Závěrem poskytujeme několik posledních fotografií z dokončené stavby.
Děkujeme ještě jednou všem. Nastává však nezbytná „papírová vojna“ s poskytovatelem dotace.
Za organizační tým: otec Piotr Rak, Jan Polášek a Martin Sedlák
Konečný vzhled
 

Začátky projektu
1. 6. 2010

Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce května byla podepsána otcem Piotrem smlouva o poskytnutí dotace a konečně tak můžeme připravovat celou akci k zvelebení kostela a jeho okolí dle našeho plánu. V žádosti o dotaci jsme se zavázali některé práce provádět sami svépomocí a tak ode dne 5. 6. 2010 od 7.30 hod. každou sobotu je sraz před kostelem a budou probíhat přípravné práce na odkopání základových konstrukcí kostela pro instalaci hydroizolace, kopání přípojky vodovodu, odstraňování stávající dlažby, odstraňování staré omítky apd. Zveme všechny zájemce z řad mužů o pomoc na zvelebení naší obce na tyto pravidelné brigády. Vemte s sebou lopaty, krumpáče apd. nářadí. Občerstvení po akci je zajištěno.

14. 4. 2010

Vážení spoluobčané, dne 14. 4. 2010 nám byl doručen zvací dopis vyzývající k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na námi plánovanou opravu fasády kostela přilehlého prostranství okolo kostela dle námi zpracované žádosti o dotaci – viz příloha. Tímto dnem nám začíná práce na dalších přípravách vedoucí k realizaci celého plánovaného díla. Předpokládám, že v dalších týdnech shromáždíme doklady nutné k podpisu smlouvy a podepíšeme smlouvu s SZIF Opava o poskytnutí dotace.

S pozdravem M. Sedlák, starosta obce

14. 12. 2009

Vážení spoluobčané, po předání žádosti na MAS Opavsko a jejím vyhodnocení jako doporučené k financování prošla naše žádost včetně příloh kontrolou orgánu poskytovatele dotace SZIF Opava a byly nám zaslány připomínky k dopracování s nutností vše zapracovat do 14. 12. 2009 a předat na kontrolu na MAS Opavsko – což bylo provedeno – viz protokol o předání. Zástupci MAS Opavsko tuto doplněnou dokumentaci všech žadatelů předají orgánu SZIF Opava dne 15. 12. 2009 a bude probíhat další kontrola doplnění a předání dokumentů na SZIF Praha k vypracování smlouvy o dotaci. V tomto mezidobí budeme chystat podmínky pro výběr zhotovitele stavby, které bude nutno nechat překontrolovat poskytovateli dotace a následně vyhlásit soutěž na výběr zhotovitele stavby.
S pozdravem M. Sedlák, starosta obce

11. 11. 2009

Vážení spoluobčané, po veřejném slyšení žadatelů o dotace jsme netrpělivě čekali na výsledek hodnotící skupiny MAS Opavsko a v dnešních dnech nám přišel dopis, ve kterém jsme informováni o vyhodnocení naší žádosti a postoupení k zaregistrování na Státní zemědělský intervenční fond /SZIF/, který provede, doufáme pouze formální správnost naší žádosti a dokumentace, na což má termín do 35 dnů ode dne 30.10.2009 a zašle nám požadavky na případné doplnění či vysvětlení. Snad se dočkáme do konce roku či v lednu 2010 návrhu smlouvy k podpisu dotace a budeme moci zrealizovat náš projekt „Křesťanské a společenské centrum obce – KOSTEL NANAEBEVZETÍ PANNY MARIE A OKOLÍ V TĚSŠKOVICÍCH“. V příloze je k dispozici dopis MAS Opavsko o zaregistrování žádostí na SZIF.
S pozdravem M. Sedlák.

8. 10. 2009

Dne 8. 10. 2009 proběhlo veřejné slyšení žadatelů o dotace a byl také presentován náš záměr. V sále kina v Hradci nad Moravicí se v 16.00 hod., sešla hodnotící komise plus hrstka presentujících žadatelů. Celkem bylo předáno 27 projektů žádajících o dotace v rámci první výzvy, celková alokace finančních prostředků na tuto výzvu je necelých 11 mil Kč.- a dle sdělení předsedy MAS Opavsko je převis zájemců v řádech 20-25%. Za obec Těškovice presentoval záměr starosta obce, který zastupoval žadatele o dotaci Římskokatolickou farnost Těškovice. Hodnotící komise zasedá k výběru jednotlivých projektů v příštím týdnu.

24. 9. 2009

Sdělení skupiny MAS Opavsko – Ukončení Výzvy 1/2009: Rádi bychom Vám oznámili, že v pondělí 21. 9. 2009 byl ukončen příjem žádostí v rámci první výzvy programu LEADER vyhlášeného o.s. MAS Opavsko. Celkem jsme přijali 27 projektů, které nyní projdou kontrolou a následně hodnocením dle preferenčních kritérií. O aktuálních informacích z průběhu kontroly žádostí, budeme jednotlivé žadatele informovat individuálně. Výsledek hodnocení projektů Výběrovou komisí, bude zveřejněn na našich stránkách http://www.masopavsko.estranky.cz/.

17. 9. 09 – přijetí žádosti o dotaci

Vážení spoluobčané, dnešním dnem jsme dokončili přípravu podkladů pro žádost o dotaci na akci pod názvem „Křesťanské a společenské centrum obce – kostel Nanebevzetí Panny Marie a okolí v Těškovicích“. a předali s otcem Piotrem Rakem žádost o dotaci v Hradci nad Moravicí pracovníkům Místní akční skupiny Opavsko k formální kontrole, která proběhla na místě – viz protokol o přijetí žádosti. Po formální kontrole byla žádost přijata a teď bude podrobena podrobné kontrole s průběžným doplňováním případných nedostatků v žádosti a předložena k hodnocení hodnotící skupině.
Držme si palce ať se můžou naše plány uskutečnit a doplnit tak centrum obce o další opravený objekt.
Starosta obce M. Sedlák

Návrhy nátěru fasády

Všechny pohledy těchto návrhů – pdf.

 

Vaše názory a návrhy k projektu

Formulář byl rušen. Svůj názor či dotaz pište, prosím, do formuláře na úvodní stránce.

Lenka Binarová     19. 8. 2009, 13.24
líbí se mi varianta poslední – jemně žlutá fasáda, je to decentní a hezká kombinace s tmavou střechou.
Markéta Nosková     20. 8. 2009, 8.14
Myslím si, že bílá je nejhezčí. V kombinaci s černou střechou stavba celkově vynikne.
J. Fryčka     28. 8. 2009, 17.36
Podle mého názoru by byla nejvhodnější bílá fasáda, a to i z toho důvodu, že kostel je zasvěcený panně Marii a doplňoval by symboliku mariánských atributů, které má naše obec ve znaku(růže a lilie).
Bílá barva by měla i tu výhodu, že časeem nevybledne – což by se jistě časem přihodilo všem ostatním variántám. Stačí se podívat na přilehlou základní školu, která byla původně jasně žlutá…
K růžové variantě bych podotkl, že takovou barvu už má kulturní dům. Navíc růžový kostel snad nikde neexistuje – tak originální být snad nemusíme 🙂
M. Sochor     29. 8. 2009, 13.01
Pokud bude barva podložena navíc historickou symbolikou, bude to jedině dobře, nejzásadnějšími kritérii by však měla být praktičnost a estetické působení. Z hlediska estetiky jsem také jednoznačně pro bílou – je střízlivá, neutrální, ale dostatečně výrazná pro dominantu obce. Zároveň bych se obával, spíše než vyblednutí, zaprášení a ušpinění vlivem “čerstvého zimního vzduchu”, jak jej známe nejen od nás, deště apod.
anonym     3. 9. 2009, 19.16
Libi se mi ta zluta barva.Prosim vas jaka barva tedy bude ta oficialni?????????????Predem dekuji za odpoved.
starosta obce     6. 9. 2009, 9.37
Vybrat barvu bude úkolem až po získání dotace, teď pouze chceme v anketě znát názor veřejnosti.
D.Krayzel     8. 9. 2009, 20.24
Dobrý den pane starosto,
kostel Nanebevzetí Panny Marie je postaven v pseudogotickém slohu a je nejstarší budovou navštěvovanou pravidelně lidmi.Dalo by se tedy říct, že je jedinou historickou dominantou obce Těškovic.
Proto na barevnosti fasády našeho kostela velmi záleží.
Snažil bych se tedy o udržení charakteru a výrazu této historické stavby.Barevnost fasády by měla navazovat na starší vývoj a respektovat poslední slohově hodnotnou úpravu, která je na objektu doložena.To jest bílá barva.
Použitím ružové či žluté barvy dostane fasáda falešný a lhavý výraz, který nebude odpovídat historickému vývoji této stavby.
Podle historického doložení byla fasáda kostela natírána vápennými barvami vyráběnými z hašeného dobře odleželého vápna s příměsí přírodních pigmentů.Proto doufám, že bude použito vápenných nebo částečně silikátových barev, které zajišťují dostatečnou prodyšnost pro vodní páry, kterou omítky historických staveb vyžadují.Mají výrazné optické vlastnosti reakce na proměnu přírodního osvětlení a jsou schopny přirozeně stárnout a získávat patinu omšelé stavby.Dnešní fasádní akrylové disperzní nátěry nejsou vhodné na historické stavby.
Barevnost je velmi palčivým problémem dnešního stavu obce, ale ne jenom jí!
Doufám tedy, že zvolíte správnou a odpovídající barevnost, která bude podávat pravdivý obraz historie kostela, který je naším obecním kulturním dědictvím.
Tomáš Krayzel     8. 9. 2009, 21.00
Přikláníme se k bílé-sněhové barvě!!! T+P
Starosta obce     9. 9. 2009, 14.34
Vážený pane D.Krayzle, plně s vámi souhlasím a mi se také líbí bílá barva a děkuji za vyčerpávající vysvětlení všem, kteří tyto stránky čtou.
Honzík od Macíka     14. 9. 2009, 9.59
Všichni víme, že bílá je pro tuto stavbu nejdůstojnější a s ohledem na historii stavby nic nepokazí. Další barevnostní řešení vznikla jistě jen do počtu. Nechápu ale, že tolik lidí hlasuje pro žlutou ???
Baafx     14. 9. 2009, 10.00
Navrhuji zbourat a postavit benzinovou pumpu.
    18. 9. 2009, 19.23
Dobrý den,pro plné využití tohoto kostela navrhuju vestavět do mtohoto objektu hazardní automaty a výčep
Lída     6. 10. 2009, 20.17
Doufám, že zvítězí zdravý rozum a kostel bude bílý, stačí že máme růžový kulturák.
Těškovjačka     8. 10. 2009, 15.09
Kostel bych dala žlutě, ladilo by to se školou !!…
anonymka     8. 10. 2009, 15.15
daala ych take variantu 3…=)
Juchelka     12. 10. 2009, 9.53
Bylo by dobré a pěkné, aby po zajištění financování opravy kostela a jeho okolí bylo rozhodnuto o barvě fasády kostela tak, jak je to z větší části zřejmé i z této ankety. Fasáda by měla mít nátěr v bílé barvě nebo v barvě slonová(případné znečištění) kost. Důvod – zásadní dominanta dědiny, přitom sakrální stavba, která je zasvěcna Panně Marii,jejímu nanebevzetí,a zde je historicky uplatňována nejen na obrazech hlavně bílá a modrá barva. Odlišně a dle mého názoru vadného použití barev na obecním znaku a praporu,jehož návrh se rovněž opíral o zasvěcení kostela a příslušnosti obce do české části Slezska.Ať se dobrá věc podaří,neméně tak dobře jako stavba hřiště.
Starosta obce     12. 10. 2009, 10.33
Vážený pane Juchelko děkuji za vaše vyjádření a k barevnému řešení znaku a praporu dodávám následující.
Zelená barva symbolizuje barvu venkova a vykresluje polohu obce v mimoměstské, zalesněné krajině, kombinace bílé a červené barvy odkazuje na příslušnost obce k Opavsku.
helmut     23. 10. 2009, 11.01
žlutá je barva východu slunce
Monika Mecerodová     9. 11. 2009, 18.24
Já bych hlasovavla pro bilou.
tereza hořínková     9. 11. 2009, 18.25
Měse líbí barba bíla tak bych hlasovala pro bílou.
julie     9. 11. 2009, 18.26
hlasuju pro bílou barvu.
marie javorská     9. 11. 2009, 18.29
hlasuju pro bílou barvu.
david     11. 1. 2010, 19.37
jaby ctěl kostel bily se tady hodi
kuba.hoza     22. 1. 2010, 20.56
straštně se mi libí bily