Rozpočet na 2007

Pozn. Položky psané malým písmem jsou podsoučástí položky výše uvedené.

Příjmy
1111 Daň z příjmu fyz. os. ze záv.činnosti 1 100 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti 800 000 Kč
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů 50 000 Kč
1121 Daň z příjmu právnických osob 1 400 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 100 000 Kč
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu 10 000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 370 000 Kč
1341 Popl. ze psů 14 000 Kč
1343 Popl. ze užívání veřej.prostranství 10 000 Kč
1344 Popl. ze vstupného 7 000 Kč
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 Kč
1361 Správní poplatky 5 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 190 000 Kč
4112 Plán.dotace ze stát.rozpočtu 133 900 Kč
4121 Nein.přijaté dotace od obcí-školné Bítov 2 000 Kč
1012,2131 Pronájem obec.pozemků 25 000 Kč
1031,2111 Obecní les 10 000 Kč
2310 Vodní hospodářství 423 000 Kč
2111 vodné 350 000.-
  vodovodní přivaděč SMVaK 24 000.-
3201 prodej akcií SMVAK 49 000,-
3311,2111 Divadelní činnost 20 000 Kč
3314,2111 Místní knihovna-popl. 500 Kč
3341,2111 Místní rozhlas-hlášení 2 500 Kč
3392 Kulturní dům 60 000 Kč
2111 úhrada za elek.,topení 25 000,-
2132 úhrada za nájem KD 35 000,-
3412,2131 Víceúčelové hřiště 45 000 Kč
3632,2131 Místní hřbitov-nájem 1 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunál. odpadu 7 000 Kč
2111 smluvní úhrada 7 000,-
3725,2324 tříděný odpad-EKOKOM 70 000 Kč
6171 Obecní úřad 10 000 Kč
2111 kopírování 9 000.-
2132 nájmy 1 000,-
6310 Bankovní úroky 20 000 Kč

Příjmy celkem: 6 885 900 Kč

Výdaje
1012 Ob.pozemky 10 000 Kč
1031 Obecní les 15 000 Kč
1039 Myslivecké sdružení 5 000 Kč
2123 Venkovská podnikatelská zóna 200 000 Kč
2212 Obecní komunikace 190 000 Kč
2221 Dopravní obslužnost 50 000 Kč
2310 Vodní hospodářství 425 000 Kč
2321 Kanalizace 30 000 Kč
3113 Základní škola 1 292 000 Kč
3141 Školní jídelna 262 000 Kč
3311 Divadelní činnost 60 000 Kč
3314 Místní knihovna 10 000 Kč
3319 Obecní kronika 10 000 Kč
3330 Místní kostel 95 000 Kč
3341 Místní rozhlas 15 000 Kč
3392 Kulturní dům 460 000 Kč
3399 SPOZ,večer jubilantů 25 000 Kč
3399,org.3399 Den obce-slavnost 170 000 Kč
  Sportovně společen.akce 16 000 Kč
3412 Víceúčelové hřiště 139 000 Kč
3419 TJ Sokol Těškovice 52 400 Kč
3631 Veřejné osvětlení 80 000 Kč
3632 Pohřebnictví 30 000 Kč
3633 Výstavba inžen.sítí – nové RD 1 595 000 Kč
3722 Komunální odpad 480 000 Kč
3745 Veřejná zeleň 10 000 Kč
5512 Místní hasiči 85 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce 780 000 Kč
6171 Obecní úřad, fin rezerva 2 213 500 Kč
6310 Služba peněž.ústavů-bank.úroky 10 000 Kč
6402 Vypořádání z min.let-vratka dotace 15 000 Kč

Výdaje celkem: 8 829 900 Kč

Financování
Zůstatek z r.2006 1 944 000 Kč
 
Příjmy celkem 6 885 900 Kč
Financování celkem 1 944 000 Kč
Výdaje celkem 8 829 900 Kč