Rozpočet na 2008

Příjmy
1111 Daň z příjmu fyz. os. ze záv.činnosti 1 150 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti 250 000 Kč
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů 55 000 Kč
1121 Daň z příjmu právnických osob 1 700 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000 Kč
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu 10 000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 370 000 Kč
1341 Popl. ze psů 14 000 Kč
1343 Popl. ze užívání veřej.prostranství 5 000 Kč
1344 Popl. ze vstupného 9 000 Kč
1361 Správní poplatky 5 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 180 000 Kč
4112 Plán.dotace ze stát.rozpočtu 142 500 Kč
4121 Nein.přijaté dotace od obcí-školné Bítov 5 000 Kč
1012,2131 Pronájem obec.pozemků 25 000 Kč
1031,2111 Obecní les 10 000 Kč
2310 Vodní hospodářství 403 600 Kč
2111 vodné 380 000 Kč
3113 vodovodní přivaděč 23 600 Kč
3311,2111 Divadelní činnost 15 000 Kč
3314,2111 Místní knihovna-popl. 500 Kč
3341,2111 Místní rozhlas-hlášení 2 500 Kč
3392 Kulturní dům 60 000 Kč
2111 úhrada za elek.,topení 25 000 Kč
2132 úhrada za nájem KD 35 000 Kč
3399,2111 Den obce-poskyt.přísp. /org.3399/ 45 000 Kč
3412,2131 Víceúčelové hřiště 35 000 Kč
3632,2131 Místní hřbitov-nájem 70 000 Kč
3633,3122 Příspěvek na výstavbu inžen.sítí RD 300 000 Kč
3722,2111 Sběr a svoz komunál. odpadu 7 000 Kč
3725,2324 Tříděný odpad-Ekokom 70 000 Kč
6171 Obecní úřad 1 000 Kč
2132 nájmy 1 000 Kč
6310,2141 Bankovní úroky 20 000 Kč

Příjmy celkem: 7 760 100 Kč

Výdaje
Položka Výdaje Podpoložky – cena Hlavní položka
1012 Ob.pozemky 10 000 Kč    
1031 Obecní les 10 000 Kč   údržba lesa
1039 Myslivecké sdružení 2 000 Kč   poskytnutí věcného daru-soutěž
2123 Venkovská podnikatelská zóna 1 313 800 Kč    
    1 263 800 Kč nevyčerpaná dotace z kraje r.2007
    50 000 Kč Ost.výdaje
2212 Obecní komunikace 145 000 Kč    
    100 000 Kč statická doprava; opravy komunikací
    45 000 Kč zimní údržba a ost.
2221 Dopravní obslužnost 50 000 Kč    
2310 Vodní hospodářství 260 000 Kč    
    30 000 Kč oprava,údržba vodárna
    190 000 Kč nákup vody
    40 000 Kč běžná údržba aj.
2321 Kanalizace 25 000 Kč    
3111 Mateřská škola 350 000 Kč    
3113 Základní škola 1 134 300 Kč    
    907 300 Kč přísp.na neinv.výdaje a odpisy
    142 000 Kč přísp.cizím školám,přísp.na dopravu cizích dětí
    85 000 Kč oprava střechy
3141 Školní jídelna 20 000 Kč   ostat.výdaje
3311 Divadelní činnost 60 000 Kč   Těškovické jaro
    20 000 Kč dotace divadelní soubor Berani
    40 000 Kč náklady obec
3314 Místní knihovna 6 000 Kč   nákup knih, výpočet.technika
3319 Obecní kronika 10 000 Kč    
3330 Místní kostel 300 000 Kč   fin.příspěvek na údržbu kostela
3341 Místní rozhlas 3 000 Kč    
3392 Kulturní dům 314 000 Kč    
    264 000 Kč mzdy, odvody, elektro, plyn apd.
    50 000 Kč oprava, údržba apd.
3399 SPOZ,večer jubilantů 15 000 Kč    
3399,org.3399 Den obce-slavnost 130 000 Kč    
3412 Víceúčel.hřiště a hřiště fotbal. 485 000 Kč   projekt sportoviště
3419 TJ Sokol Těškovice 35 000 Kč   fin.příspěvek
3419 Kulturisté-Powerlifting 15 000 Kč   fin.příspěvek
3631 Veřejné osvětlení 230 000 Kč    
    50 000 Kč výměna dalších světel
    180 000 Kč světla rekonstrukce elektro
3632 Pohřebnictví 15 000 Kč    
3633 Výstavba inžen.sítí – nové RD 1 975 000 Kč   ob.infrastruktura výstavby RD-předpoklad nevysoutěžený
3722 Komunální odpad 480 000 Kč    
3745 Veřejná zeleň 10 000 Kč   údržba zeleně
5512 Místní hasiči 60 000 Kč    
6112 Zastupitelstvo obce 730 000 Kč    
6171 Obecní úřad, fin rezerva 1 713 400 Kč    
    1 471 000 Kč opravy,tel.popl.,pojištění,fin.rezerva aj.
    197 400 Kč ostatní nespecifikované
    45 000 Kč vypracování žádosti o dotace ROP
6310 Služba peněž.ústavů-bank.úroky 10 000 Kč    

Výdaje celkem: 9 916 500 Kč

Financování
Zůstatek z r. 2007 2 156 400 Kč