Rozpočet na 2009

Příjmy
Položka Rok 2009 Příjmy
1111 Daň z příjmu fyz. os. ze záv.činnosti 1 150 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti 120 000 Kč
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů 55 000 Kč
1121 Daň z příjmu právnických osob 1 700 000 Kč
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000 Kč
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu 10 000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 370 000 Kč
1341 Popl. ze psů 14 000 Kč
1343 Popl. ze užívání veřej.prostranství 5 000 Kč
1344 Popl. ze vstupného 9 000 Kč
1361 Správní poplatky 5 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 180 000 Kč
4112 Nein.příspěvek ze stát.rozpočtu 153 000 Kč
4121 Nein.přijaté dotace od obcí-školné Bítov 10 000 Kč
1031,2111 Obecní les 2 000 Kč
2310 Vodní hospodářství 403 600 Kč
2111 vodné 380 000 Kč
  vodovodní přivaděč SMVaK 23 600 Kč
3311 Divadelní činnost 15 000 Kč
3314,2111 Místní knihovna-popl. 500 Kč
3341,2111 Místní rozhlas-hlášení 1 000 Kč
3392 Kulturní dům 60 000 Kč
2111 úhrada za služby 25 000 Kč
2132 nájem KD 35 000 Kč
3399,2111 Poskytnutí reklamy-Den obce 50 000 Kč
3412,2131 Víceúčelové hřiště 40 000 Kč
3613,2132 Pronájem ob.budov 61 000 Kč
3613,3112 Prodej ob.budovy-ZD 200 000 Kč
3632,2111 Hrobová místa-pronájem 70 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunál. odpadu 7 000 Kč
2111 smluvní úhrada 7 000 Kč
3639,2131 Pronájem obec.pozemků 27 000 Kč
3725,2324 Tříděny odpad-Ekokom,Asekol 70 000 Kč
6171 Obecní úřad 1 000 Kč
6310 Bankovní úroky 20 000 Kč

Celkem příjmy: 7 619 100 Kč

Výdaje
Položka Rok 2009 Výdaje Hlavní položka
1031 Obecní les 10 000 Kč údržba lesa
1039 Myslivecké sdružení 6 000 Kč poskytnutí věcného daru-soutěž
2123 Venkovská podnikatelská zóna 5 000 Kč VPZ Těškovice
2212 Obecní komunikace 70 000 Kč  
    25 000 Kč opravy komunikací
    45 000 Kč zimní údržba a ost.
2221 Dopravní obslužnost 16 000 Kč  
2310 Vodní hospodářství 260 000 Kč  
    30 000 Kč oprava,údržba vodárna
    190 000 Kč nákup vody
    40 000 Kč běžná údržba aj.
2321 Kanalizace 25 000 Kč  
3113 Základní škola 1 330 000 Kč  
    1 115 000 Kč příspěvek na neinvestiční výdaje příspěvková organizace ZŠ +MŠ
    125 000 Kč přísp.cizím školám,přísp.na dopravu cizích dětí
    90 000 Kč oprava střechy
3141 Školní jídelna 15 000 Kč drobný nákup
3311 Divadelní činnost 35 000 Kč Těškovické jaro
    35 000 Kč dotace divadelní soubor Berani
3314 Místní knihovna 8 000 Kč nákup knih, výpočet.technika
3319 Obecní kronika 12 000 Kč  
3330 Místní kostel 10 000 Kč fin.přísp.na údržbu kostela
3341 Místní rozhlas 4 000 Kč  
3392 Kulturní dům 917 600 Kč  
    210 000 Kč mzdy, odvody, elektro, plyn apd.
    90 000 Kč elektro,plyn,oprava,údržba
    617 600 Kč rekonstr.KD,vypr.žádosti o dotaci
3399 SPOZ,večer jubilantů 15 000 Kč  
3399, org.3399 Den obce-slavnost 70 000 Kč  
  Sportovně společen.akce 15 000 Kč  
3412 Víceučel.hřiště, multif.sportoviště 30 114 000 Kč  
    60 000 Kč splátka úroků z úvěru
    20 000 Kč čištění,dopískování
    15 000 Kč elektrifikace kabiny
    60 000 Kč platba KP Projekt-smlouva
    29 959 000 Kč multifunkční sportoviště
3419 TJ Sokol Těškovice 50 000 Kč finanční příspěvek
  Powerlifting Těškovice 5 000 Kč  
3631 Veřejné osvětlení 50 000 Kč výměna dalších světel
3632 Pohřebnictví 10 000 Kč  
3633 Výstavba inžen.sítí – nové RD 500 000 Kč ob. infrastruktura výstavby RD-doplatek z předchozího roku
3639 Ob.pozemky 10 000 Kč  
3722 Komunální odpad 500 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň 40 000 Kč údržba zeleně
5512 Místní hasiči 70 000 Kč úhrada spoluúčasti dotace
6112 Zastupitelstvo obce 795 000 Kč  
6171 Obecní úřad, fin rezerva 3 076 500 Kč  
    930 000 Kč opravy,popl.,materiál aj.
    1 206 500 Kč finanční rezerva
    940 000 Kč projekt.dokum.-změna vytápění,mzdy
6310 Služba peněž.ústavů-úroky 10 000 Kč  
6320, 5163 Pojištění majetku obce 50 000 Kč  
6402 Vypořádání z min.let-vratka dotace 5 000 Kč  
6409, 5329 Přísp.mikroregionů 20 000 Kč  

Celkem výdaje: 38 129 100 Kč

Financování
Zůstatek z roku 2008 790 000 Kč
Dlouhodobý úvěr 30 000 000 Kč
Splátka jistny-dlouh.úvěr -100 000 Kč
Splátka jistiny-krátk.úvěr -180 000 Kč

Celkem financování: 30 510 000 Kč