Rozpočet na 2010

Příjmy
Položka Rok 2010 Příjmy
1111 Daň z příjmu fyz. os. ze záv. činnosti 1 200 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti 130 000 Kč
1113 Daň z příjmu fvz. osob z kapitál. výnosů 85 000 Kč
1121 Daň z příjmu právnických osob 1 800 000 Kč
1122 Daň z příjmu právnickvch osob za obce 10 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000 Kč
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu 2 000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 385 000 Kč
1341 Popl. ze psů 13 000 Kč
1343 Popl. z užívání veřej. prostranství 3 000 Kč
1344 Popl. ze vstupného 6 000 Kč
1351 Odvod výtěžku z provozování loterii 0 Kč
1361 Správní poplatky 5 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 230 000 Kč
4112 Plán. dotace ze stát. rozpočtu 153 000 Kč
4121 Nein. přijaté dotace od obcí – školné Bítov 10 000 Kč
1012,2131 Pronájem obec. pozemků 25 000 Kč
1031,2111 Obecní les 2 000 Kč
2310 . Vodní hospodářství 403 500 Kč
2111 vodné 380 000 Kč
  vodovodní ořivaděč SMVaK 23 500 Kč
3311 Divadelní činnost 15 000 Kč
3314,2111 Místní knihovna – popl. 500 Kč
3341,2111 Místní rozhlas – hlášení 1 000 Kč
3392 Kultumí dům 60 000 Kč
2111 úhrada za elek. topení 25 000 Kč
2132 úhrada za nájem KD 35 000 Kč
3399,2111 Den obce – reklama 100 000 Kč
3412 Víceúčelové hřiště – škola 25 000Kč
3412 Multifunkční sportoviště 50 000 Kč
3613,3112 Prodej ost. nemovitostí – býv. kravín 125 000 Kč
3613,2132 Nájem ob. budov 40 000 Kč
3613,2131 Nájem ob. pozemků 24 000 Kč
3722,2111 Sběr a svoz komun. odpadu – smluvní 7 000 Kč
3725,2324 Tříděný odpad Ekokomm Asekol 70 000 Kč
6171 Obecní úřad 10 000 Kč
6310 Bankovní úroky 20 000 Kč

Příjmy celkem: 7 510 000 Kč

Financování
8115 Zůstatek z roku 2009 1 380 000 Kč
8124 Splátka dlouhod. úvěru -500 000 Kč

Celkem financování: 880 000 Kč

Výdaje
Položka Rok 2010 Výdaje Hlavní položka
1012 0b. pozemky 10 000 Kč  
1031 Obecní les 10 000 Kč údržba lesa
1039 Myslivecké sdružení 2000 Kč poskytnuti věcného daru-soutěž
2123 Venkovská podnikatelská zóna 5000 Kč VPZ Těškovice
2212 Obecní komunikace 110 000 Kč  
    50 000 Kč místní komunikace
    60 000 Kč zimni údržba a ost.
2221 Dopravní obslužnost 60 000 Kč dopravní obslužnost
2310 Vodní hospodářství 320 000 Kč  
    30 000 Kč oprava, údržba vodárna
    150 000 Kč nákup vody
    20 000 Kč běžná údržba aj.
    120 000 Kč výměny vodoměrů
2321 Kanalizace 60 000 Kč oprava kanalizace
3113 Základní škola 1 125 000 Kč  
    1 000 000 Kč příspěvek na neinvestični výdaje příspěvková organizace ZŠ + MŠ
    125 000 Kč přísp. cízím školám, přísp. na dopravu cizích děti, nákup lavic
3311 Divadelní činnost 45 000 Kč Těškovické jaro 2010
3314 Místní knihovna 8 000 Kč nákup knih, výpočetní technika
3319 Obecní kronika 15 000 Kč  
3330 Mistní kostel 400 000 Kč fin. příspěvek na údržbu kostela
3341 Místní rozhlas 15 000 Kč  
3392 Kultuní dům 300 000 Kč  
    210 000 Kč mzdy, odvody, elektro, plvn apd.
    40 000 Kč elektro, plyn apd.
    50 000 Kč oprava, údržba apd.
3399 SPOZ, večer jubilantů 22 000 Kč  
3399,org.3399 Den obce – slavnost 50 000 Kč  
  Sportovně společenské akce 23 000 Kč  
3412 Víceúčelové hřiště 20 000 Kč čištění a odpískování
3412 Multifunkční sportoviště 580 000 Kč  
    80 000 Kč údržba
    500 000 Kč splátka úroků z dlouh.úvěru
3419 TJ Sokol Těškovice 50 000 Kč finanční příspěvek
  Powerligting Těškovice 5 000 Kč  
3631 Veřejné osvětlení 50 000 Kč výměna dalšich světel
3632 Pohřebnictví 10 000 Kč  
3633 Výstavba inžen. sítí – nové RD 150 000 Kč ob. infraslruktura výstavby RD – doplatek z předchozlho roku
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadu 10 000 Kč  
3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 390 000 Kč  
3723 Sběr a svoz ost. odpadů 100 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň 25 000 Kč údržba zeleně
5512 Místní hasiči 120 000 Kč úhrada spoluúčasti dotace
6112 Zastupitelstvo obce 905 000 Kč  
6171 Obecní úřad, fin. rezerva 3 370 000 Kč  
    2 590 000 Kč opravy. poj., popl., tel., mzdy, fin. rezerva
    380 000 Kč okna obecní úřad-žádost o dotaci
    380 000 Kč nákuo techniky-traktor
    20 000 Kč projekt zateplení ZŠ
6310 Služba peněž. ústavů – úroky 10 000 Kč  
6402 Vypořádáni z min. let 15 000 Kč  

Celkem výdaje: 8 390 000 Kč