Rozpočet na 2011

Příjmy
Položka Rok 2010 Příjmy
1111 Daň z příjmu fyz. os. ze záv. činnosti 1 100 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti 70 000 Kč
1113 Daň z příjmu fvz. osob z kapitál. výnosů 95 000 Kč
1121 Daň z příjmu právnických osob 1 250 000 Kč
1122 Daň z příjmu právnickvch osob za obce 160 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 650 000 Kč
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu 2 000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 400 000 Kč
1341 Popl. ze psů 15 000 Kč
1343 Popl. z užívání veřej. prostranství 15 000 Kč
1344 Popl. ze vstupného 6 000 Kč
1351 Odvod výtěžku z provozování loterii 0 Kč
1361 Správní poplatky 5 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 210 000 Kč
4112 Plán. dotace ze stát. rozpočtu 296 290 Kč
4121 Nein. přijaté dotace od obcí – školné Bítov 20 000 Kč
1012,2131 Pronájem obec. pozemků 28 000 Kč
1031,2111 Obecní les 80 000 Kč
2310 . Vodní hospodářství 473 650 Kč
2111 vodné 450 000 Kč
  vodovodní ořivaděč SMVaK 23 650 Kč
3311 Divadelní činnost 25 000 Kč
3314,2111 Místní knihovna – popl. 500 Kč
3341,2111 Místní rozhlas – hlášení 1 000 Kč
3392 Kultumí dům 80 000 Kč
2111 úhrada za elek. topení 35 000 Kč
2132 úhrada za nájem KD 45 000 Kč
3399,org.3399 Den obce – vstupné, reklamní služby 89 000 Kč
3412, 2131 Víceúčelové hřiště – škola 20 000Kč
3412, org Multifunkční sportoviště 70 000 Kč
3613 Nebyt. hospodářství – nájem ost. nemovitostí 165 000 Kč
3722 Sběr a svoz komun. odpadu 7 000 Kč
3725,2324 Tříděný odpad Ekokom 70 000 Kč
6171 Obecní úřad 60 000 Kč
2112 prodej ob. knihy 50 000 Kč
2111 ostatní 10 000 Kč
6310 Bankovní úroky 20 000 Kč

Příjmy celkem: 7 473 440 Kč

Financování
Zůstatek z roku 2010 1 150 000 Kč
Splátka dlouhod. úvěru -850 000 Kč
Splátka krátkod. úvěru -490 000 Kč

Celkem financování: -190 000 Kč

Výdaje
Položka Rok 2011 Výdaje Hlavní položka
1012 Ob.pozemky 3 000 Kč  
1031 Obecní les 25 000 Kč údržba lesa a osazení lesa
1039 Myslivecké sdružení 3 000 Kč poskytnutí věcného daru-soutěž
2123 Venkovská podnikatelská zóna 2 000 Kč VPZ Těškovice
2212 Obecní komunikace 115 000 Kč  
    15 000 Kč opravy komunikací
    35 000 Kč projekt oprav komunikací
    65 000 Kč zimní údržba a ost.
2221 Dopravní obslužnost 50 000 Kč  
2310 Vodní hospodářství 205 000 Kč  
    15 000 Kč oprava,údržba vodárna
    160 000 Kč nákup vody
    30 000 Kč běžná údržba aj.
2321 Kanalizace 50 000 Kč  
3113 Základní škola 1 225 000 Kč  
    1 100 000 Kč příspěvek na neinvestiční výdaje příspěvková organizace ZŠ + MŠ
    125 000 Kč přísp.cizím školám,přísp.na dopravu cizích dětí
3141 Školní jídelna 20 000 Kč  
    20 000 Kč drobný nákup; oprava zavlhnutí stěny
3311 Divadelní činnost 50 000 Kč Těškovické jaro 2011
    0 Kč dotace divadelní soubor Berani
3314 Místní knihovna 10 000 Kč nákup knih, dohody
3319 Obecní kronika 15 000 Kč  
3330 Místní kostel 5 000 Kč  
    5 000 Kč fin.příspěvek na údržbu kostela
3341 Místní rozhlas 15 000 Kč  
3392 Kulturní dům 318 000 Kč  
    210 000 Kč mzdy, odvody
    40 000 Kč elektro, plyn apd.
    22 000 Kč projekt
    21 000 Kč vybavení mikrofony
    25 000 Kč oprava, údržba apd.
3399 SPOZ, večer jubilantů 22 000 Kč  
3399,org.3399 Den obce-slavnost 50 000 Kč  
3412 Víceúčelové hřiště – škola 5 000 Kč  
    5 000 Kč opravy
3412 Víceúčelové sportoviště – Měčník 216 000 Kč 120 000 Kč úroky z úvěru
org.2222   50 000 Kč provoz – platba plyn, elektro
    25 000 Kč kartáč na hřiště
    21 000 Kč vybavení ozvučovací technika
3429 Ostatní zájmová činnost 45 000 Kč  
3419 TJ Sokol Těškovice 41 000 Kč finanční příspěvek
    5 000 Kč Powerlifting Těškovice
3631 Veřejné osvětlení 50 000 Kč  
    50 000 Kč výměna dalších světel
3632 Pohřebnictví 10 000 Kč  
3633 Výstavba inžen.sítí – nové RD 125 000 Kč ob. infrastruk.RD-zádržné,proj.záměr-lokalita za hřištěm
3722 Komunální odpad 390 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň 50 000 Kč údržba zeleně,provoz traktoru
5512 Místní hasiči 100 000 Kč 90 000 Kč příspěvek na činnost
    10 000 Kč příspěvek na oslavy
6112 Zastupitelstvo obce 800 000 Kč  
6171 Obecní úřad, fin rezerva 3 127 440 Kč  
    1 000 000 Kč opravy,tel.popl.,pojištění,fin.rezerva aj.
    1 187 440 Kč finanční rezerva
    900 000 Kč platy zaměst.obce,dohody-mimo KD
    20 000 Kč párty stan – nákup
    20 000 Kč technika-rozbruska,sekačka
6310 Služby pen.ústavů-bank.úroky 20 000 Kč  
6320 Pojištění majetku 60 000 Kč  
6402 Vratky z min.let 6 000 Kč  
6409 Příspěvek mikroregiony 50 000 Kč  

Celkem výdaje: 7 283 440 Kč