Územní plán obce Těškovice – Archív

Územní plán obce Těškovice

Rastrová data ÚPD obcí Moravskoslezského kraje, aplikace pro jejich zpřístupnění
Úvod

Účelem vyhotovení dokumentace je realizace jedné z činností v rámci individuálního projektu „Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií“ – CZ0045 „Enabling the public access to the land-use planning documentation through web technologies” spolufinancovaného z Finančního mechanizmu Evropského hospodářského prostoru, prioritní oblast 3. Rozvoj lidských zdrojů se zaměřením priority 3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií. Cílem této etapy zpracování projektu je zpřístupnění rasterizovaných územních plánů obcí a jejich změn, zkušební provoz a distribuce těchto dat obcím. Cílem této dokumentace je pomoci v orientaci v datech přiložených na níže a následně jejich zpřístupnění pomocí aplikace Quantum GIS.

Konvence pojmenování rastrových dat

Jednotlivé mapové listy výkresů se nazývají dle níže uvedené konvence. Mapové listy ve výkrese lze číslovat libovolně, nemusí odpovídat kladu mapových listů.

Podskupina Název Formát
rastry KodObce(KodKU)_CisloVykresu(00)_CisloMapovehoListu(00).jpg JPEG
legendy KodObce(KodKU)_CisloVykresu(00)_leg.jpg JPEG
OZV KodObce(KodKU).pdf PDF

Protože všechny ÚPN nedodržují strukturu (např. vodní hospodářství se skládá z více výkresů – Zásobování vodou, Kanalizace; popř. existují měřítkové verze výkresů), mají některé soubory v názvu řetězec p1…pN. Tyto indexy označují jednotlivé “podvýkresy”.

Číslo výkresu Název výkresu
1 Hlavní výkres č. 1
2 Hlavní výkres č. 2
3 Inženýrské sítě
4 Doprava
5 Energetika
6 Vodní hospodářství
7 Veřejně prospěšné stavby
8 Zábor zemědělského půdního fondu

Aplikace Quantum GIS

Aplikaci pro prohlížení ÚP Quantum GIS si můžete nainstalovat pomocí tohoto instalátoru nebo si jej můžete stáhnout ze stránek projektu. Primární umístění nainstalovaného programu C:\OSGEO4W, pro aplikaci si vyhraďte cca 86 MB diskového prostoru.

Aplikaci spustíte pomocí nabídky operačního systému Windows: Start – Programy – OSGeo4W – Quantum GIS 1.0 nebo přímo v adresáři C:\OSGEO4W\bin\qgis.bat. Po spuštění si pro usnadnění načtěte připravený projekt, který naleznete v souboru projekt.qgs, po otevření budete dotázáni na přesné umístění vrstev hranice_katastru.shp, hranice_obci.shp a hranice_orp.shp (naleznete je pod odkazy níže). Po načtení již budete mít nastavené zobrazení v souřadnicovém systému na S-JTSK Eastnorth a zobrazené vrstvy hranic obcí s rozšířenou působností, obcí a katastrů, které by Vám měli usnadnit základní orientaci v mapovém okně.

Seznam dokumentů
Položka: Velikost (B):
512745_02_leg.jpg 522380
512745_03_p1.jpg 10107609
hranice_katastru.shx 5020
512745_05_leg_p1.jpg 555424
hranice_katastru.sbn 8724
hranice_obci.sbx 548
hranice_katastru.dbf 164335
osgeo4w-setup.exe 396288
512745_01.jpg 17275025
hranice_orp.shx 276
512745_05_p2.jpg 9157746
512745_06.jgw 98
512745_06.jpg 9157746
512745_03_leg_p2.jpg 433675
512745_04.jgw 98
512745_01_leg.jpg 654695
512745_07.jgw 98
hranice_obci.sbn 4340
hranice_orp.sbx 140
512745_07_leg.jpg 462761
512745_01.jgw 98
512745_08.jpg 12048756
512745_07.jpg 13536512
512745_05_p1.jpg 10107609
512745_04_leg.jpg 522380
hranice_obci.dbf 20392
hranice_obci.dbf 98
512745_05_p2.jgw 98
512745_06_leg.jpg 442244
hranice_obci.shp 3841132
hranice_orp.shp 1233764
512745_03_p2.jpg 9157746
512745_08_leg.jpg 322864
512745_05_p1.jgw 98
hranice_orp.dbf 868
512745_08.jgw 98
512745_02.jpg 21290779
hranice_orp.sbn 356
512745_03_leg_p1.jpg 555424
512745_04.jpg 21290779
512745_03_p2.jgw 98
hranice_katastru.sbx 964
hranice_obci.shx 2556
512745_03_p1.jgw 98
projekt.qgs 13408
hranice_katastru.shp 5218940
512745_05_leg_p2.jpg 433675

Územní plán – obecné informace

Objednatel:
MAGISTRÁT MĚSTA Opavy, odbor hlavního architekta A ÚP

Pořizovatel:
MAGISTRÁT MĚSTA Opavy, odbor hlavního architekta A ÚP

Zpracovatelé:

URBANISTICKÁ KONCEPCE: ING. ARCH. VLADIMÍRA FUSKOVÁ
DEMOGRAFIE, EKONOMIE: RNDR. MILAN POLEDNÍK
DOPRAVA: ING. IVA MIČKOVÁ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: ING. SYLVA KAJNAROVÁ
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ: ING. LIBOR NOVÁK
VYHODNOCENÍ ZÁBORU PŮDY: LIBUŠE FRANČÍKOVÁ
ZELEŃ: ING. LIBOR NOVÁK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE,
ZPRACOVÁNÍ ÚSES:
MGR. ALEŠ DOLNÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. VLADIMÍRA FUSKOVÁ

Zpracovalo:
URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA s.r.o.
Spartakovců 3, Ostrava – Poruba

OBSAH:
  1. Obecně závazná vyhláška č. 5/99
  2. Všeobecné zásady limitující využití území
  3. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání (příloha č.1)
  4. Veřejně prospěšné stavby (příloha č.2)
  5. Opatření ve veřejném zájmu (příloha č.3)
  6. Plochy zastavitelného území(příloha č.4)
Úvod

Návrh řešení Územního plánu obce Těškovice byl zpracován na základě Zadání pro zpracování Územního plánu obce Těškovice schváleného zastupitelstvem obce na zasedání dne 30. 10. 1998, jejíž nedílnou součástí je osnova úkolu.

Výchozími podklady pro zpracování územního plánu obce byly :
Průzkumy a rozbory pro urbanistickou studii (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., září 1997);
Zadání urbanistické studie obce Těškovice schválené zastupitelstvem obce dne 26. 1. 1998;
Urbanistická studie obce Těškovice zpracovaná pro ÚPN (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., únor 1998);
Zadání pro zpracování Územního plánu obce Těškovice a schválené zastupitelstvem obce dne 30. 10. 1998.
Dále byly použity následující podklady :
ÚPN VÚC OSRA schválený 17. 8. 1994 (usnesení vlády č. 185/1994 Sb., zprac. Terplan Praha);
Územní systém ekologické stability (zprac. RNDr. Leo Bureš, Ekoservis Jeseník r. 1998);
Územní generel cykloturistiky pro region severní Moravy a Slezska;
Změna podmínek ochrany ložiska černého uhlí v chráněném ložiskovém území části hornoslezské pánve zasahujícím na území České republiky;
Přehled ložiskových území (MŽP Geofond ČR, r. 1990, Mapy ložiskové ochrany – aktualizace 1993);
Registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací (MŽP Geofond ČR);
Poddolovaná území (MŽP Geofond ČR);
Ústřední seznam kulturních památek okresu Opava;
Seznam vydaných stavebních povolení a územních rozhodnutí.
Splnění požadavků Zadání pro zpracování ÚPN obce Těškovice
Návrh ÚPN Těškovice byl zpracován v souladu se Zadáním pro zpracování ÚPN obce Těškovice, které bylo zpracováno na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek obce Těškovice k Urbanistické studii obce Těškovice.

Obsah a rozsah elaborátu

Elaborát územního plánu obce obsahuje:
A. Textovou část (tabulky jsou řazeny za příslušnými kapitolami)
B. Grafickou část
C. Návrh regulativů územního rozvoje
Tabulku ploch zastavitelného území (včetně schématického zákresu ploch)
Registrační list

Textová část, bilance, tabulky a regulativy územního rozvoje jsou zpracovány pro celé řešené území.
Výkresy pro celé katastrální území obce jsou zpracovány v měřítku 1 : 5000, souvisle zastavěné území je zpracováno v měřítku 1 : 2000. Textová a grafická část tvoří nedílnou součást elaborátu.

Obsah grafické části :

B. 1 Komplexní urbanistický návrh, návrh dopravy 1 : 5000
B. 2 Návrh funkčního zónování 1 : 5000
B. 3 Technické vybavení vodní hospodářství 1 : 5000
energetika, spoje
B. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5000
B. 5 Komplexní urbanistický návrh, regulace zástavby, 1 : 2000
návrh dopravy (souvisle zastav. území)
B. 6 Zonace souvisle zastavěného území 1 : 2000
B. 7 Technická vybavenost – vodní hospodářství 1 : 2000
B. 8 Technická vybavenost – energetika, spoje 1 : 2000
B. 9 Vyhodnocení záboru půdy 1 : 5000
B. 10 Širší vztahy 1 : 25 000

Do map v měřítku 1 : 2000 byl pro potřebu zhotovitele ÚPD transformován výškopis ze státních map 1 : 5000. Do výkresu B. 1 a B. 5 byl zapracován územní systém ekologické stability (ÚSES), který byl zpracován jako samostatná zakázka.
Výkres B. 1 obsahuje návrh funkčního využití katastrálního území obce včetně návrhu na řešení dopravní problematiky.
Výkres B. 2 navazuje na výkres B. 1. Zobrazuje rozčlenění území do jednotlivých funkčních zón, které určitým způsobem ovlivňují využití jednotlivých částí řešeného území.
Výkres B. 3 navazuje na výkres B. 1. Obsahuje řešení technické infrastruktury – vodního hospodářství, energetiky a spojů pro celé území obce. Zakresleny jsou hlavní sítě.
Výkres B. 4 zobrazuje veřejně prospěšné stavby a opatření ve veřejném zájmu pro celé řešené území.
Ve výkresu B. 5 je zpracováno souvisle zastavěné území obce. Je zde zobrazeno funkční využití jednotlivých ploch včetně prvků prostorové regulace, tj. ochranných pásem, stavebních čar atp.
Výkres B. 6 navazuje na výkres B. 5. Zobrazuje rozčlenění souvisle zastavěného území do funkčních zón,, pro které je stanovena dominantní funkce.
Výkresy B. 7 a B. 8 navazují na výkres B. 5. Obsahují řešení technické infrastruktury – vodního hospodářství, energetiky a spojů – pro souvisle zastavěné území.
Výkres B. 9 obsahuje grafické vyhodnocení záboru půdy v případě realizace jednotlivých návrhů.
Výkres B. 10 zobrazuje vazby obce Těškovice na okolní obce.

Grafická část je také k dispozici k nahlédnutí na OÚ v Těškovicích.