Program rozvoje

Datum uveřejnění: 29.6.2020

Uveřejňujeme karty prioritních projektů schválených zastupitelstvem obce Těškovice dne 29. 6. 2020 jako prioritní projekt v souladu s Programem rozvoje obce Těškovice schváleného zastupitelstvem obce Těškovice ze dne zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2007, usnesením č. 3 bod 3 s aktualizací plnění programu v roce 2010 s projednáním na zastupitelstvu obce dne 29. 9. 2010 usnesením č. 21 bod 2. – POV karty prioritních projektů 12_2020

Datum uveřejnění: 12.11.2020

Uveřejňujeme kartu prioritního projektu schváleného zastupitelstvem obce Těškovice dne 12. 11. 2020 jako prioritní projekt v souladu s Programem rozvoje obce Těškovice schváleného zastupitelstvem obce Těškovice ze dne zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2007, usnesením č. 3 bod 3 s aktualizací plnění programu v roce 2010 s projednáním na zastupitelstvu obce dne 29. 9. 2010 usnesením č. 21 bod 2. – POV karta prioritního projektu 14_2020

Program rozvoje obce Těškovice na roky 2007 – 2010

Vyhodnocení programu v roce 2010

Vyhodnocení naleznete v přiloženém pdf

Předstvení programu v roce 2007

Program rozvoje obce je střednědobý dokument určující hlavní směry rozvoje obce na příslušné volební období. Podkladem pro jeho zpracování jsou koncepční materiály obce a projekty vypracované v předchozích létech a názory zastupitelů obce. Aktivity, podněty a náměty, obsažené v tomto dokumentu, budou jedním z podkladů při sestavování obecního rozpočtu, rozpočtového výhledu obce a Programu obnovy venkova na léta 2007 – 2010 a budou sloužit jako podklad při dalších rozhodováních zastupitelstva obce o rozvoji obce Těškovice. Zpracovaný program je materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a postupem času opět doplňovat, či upřesňovat, aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální finanční možnosti obce. Program stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj obce v rámci její architektonicko-urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a kulturně společenského života. Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči o vzhled obce, jejího okolí a krajinu. Podporovat rozvoj školství, kultury a sportu v obci. Zkvalitňovat stav občanské vybavenosti obce, nabídnout zájemcům rozvojové plochy pro bydlení a tím stabilizovat počet obyvatelstva.

V nadcházejícím období chceme především:
 • Vytvářet podmínky pro maximální čerpání finančních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dotací EU pro roky 2007-2013 s jejich efektivní využití při dalším rozvoji obce.
 • Pokračovat v postupném řešení pozemkových nesrovnalostí mezi občany a obcí a narovnávat tak vztahy k jednotlivým pozemkům. Strategické pozemky dle územního plánu obce se pokoušet odkupovat do majetku obce s jasným záměrem jejich využití.
 • Racionálně nakládat s finančními prostředky obce. Případné finanční úvěry brát na akce připravené v předchozích létech projektovou dokumentací a podložené stavebním povolením.
 • V souladu s územním plánem plánovat a zajišťovat vybudování technické infrastruktury pro další rozvoj obce za předpokladu uzavření veřejné vyhlášky o poplatku za zhodnocení pozemku.
 • Věnovat trvalou pozornost údržbě budov v majetku obce a tím nejen přispívat k lepšímu vzhledu obce, ale i předcházet závažnějším škodám na majetku obce.
 • Pokračovat v jednání o převodu vodovodní sítě v majetku obce na specializovanou organizaci (SmVaK).
 • Pro rozšíření možností sportovního vyžití, vybudovat víceúčelovou halu na současném tenisovém hřišti, s finanční podporou dotačních titulů MSK.
 • Usilovat o získání dotace a realizaci splaškové kanalizace pro naši obec včetně ČOV s maximálním využitím dotačních možností. Vypracovat proveditelnou koncepci čištění odpadních vod v případě že soudobý rozpracovaný projekt nebude realizován.
 • Podporovat rozvoj podnikání formou vybudování „Venkovské podnikatelské zóny v obci“ jako základní podmínky pro rozšíření možností zaměstnanosti v obci a naplňování rozpočtu obce z daní z této činnosti. Při této iniciativě využít maximálně dotace EU určených pro roky 2007-2013.
 • Provádět nutnou údržbu komunikací v zastavěné části obce v místech, která ohrožují bezpečnost provozu a vyčlenit finanční prostředky na opravy místních komunikací, kde je stav vozovek nevyhovující.
 • Zahájit diskuzi nad pojmenováním ulic v obci Těškovice a zajistit jejich značení.
 • Postupně vystavět autobusové zastávky v obci dle finančních možností obce.
 • Instalací vhodného dopravního značení zvýšit bezpečnost a provoz na místních komunikacích, včetně prosazení změny dopravního značení hlavních komunikací na křižovatce u kulturního domu.
 • V souladu s vypracovanou studií pokračovat v estetizaci nejen středu obce, ale všech veřejných zelených ploch.
 • Motivovat občany k estetizaci rodinných domů, dvorů, zahrad a okolí.
 • Usilovat o udržení úrovně poskytovaných zdravotnických služeb v obci alespoň na stávající úrovni.
 • Zahájit podporu rodiny při narození dítěte, vyplácením jednorázového příspěvku pro děti narozené od roku 2007.
 • Vytvořit vhodné zázemí a finanční podmínky pro založení a činnost Klubu seniorů (důchodců).
 • Vypracovat koncepci zalesňování zemědělsky nevyužitelných pozemků ve vlastnictví obce s cílem využití biomasy s rychle rostoucích dřevin z těchto pozemků jako topiva pro občany obce.
 • Spolupracovat s vedením základní a mateřské školy na udržení stávající úrovně a rozsahu poskytované pedagogické výchovy v obci a vytvářet k tomu materiální a finanční podmínky, včetně udržení návštěvnosti zařízení dětmi s okolních obcí Bítova a Výškovic.
 • Podílet se na pořádání kulturních a společenských akcí vlastními aktivitami a vytvářením podmínek i finančními příspěvky společenským organizacím.
 • Zachování přehlídky amatérských divadelních souborů „Těškovické jaro“.
 • Materiálně a finančně podporovat činnost organizací, věnujících se sportu a činnosti s mládeží, a vytvářet jim podmínky pro jejich činnost.

Představeno a projednáno na jednání zastupitelstva obce dne 29. 3. 2007.