Provozní řád

Veřejného víceúčelového sportovního areálu obce Těškovice

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení.


 

I. Účel víceúčelového hřiště

 1. Fotbalové hřiště je určeno pro hru kopané a případně jako plocha pro požární sport. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku: malá kopaná, házená, nohejbal, florball. Sportovní běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké disciplíny včetně požárního sportu. Skate park je určen pro jízdu na kolečkových a in line bruslích. Dětské hřiště a lanové překážky jsou určeny pro dětské návštěvníky k zvyšování jejich obratnosti a ke hře.
 2. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny, technické zázemí a klubovny včetně zpevněných ploch okolo provozního objektu.
 3. Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením pro hru kopané.
 4. Hřiště a provozní objekt jsou určeny pro veřejnost a mohou být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

 

II. Správa hřiště

 1. Celý areál spravuje Obecní úřad Těškovice prostřednictvím svých zaměstnanců.
 2. Obecní úřad Těškovice zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku. Dále hřiště otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče apod.) a provádí pravidelnou údržbu umělého trávníku a běžnou údržbu zeleně (např. zalévání trávníků a keřů).
 3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.
 4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
 5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu
 7. Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede knihu jejich evidence.
 8. Údržba a provoz hřiště se bude řídit Návodem, který předal dodavatel stavby.

 

III. Provozní doba

 1. Hřiště bude otevřeno:
  1a) leden – červen, září – prosinec:
  PO – PÁ 9.00 hod. – 14.00 hod. pro školská zařízení
  14.00 hod. – 22.00 hod. pro veřejnost *)
  SO, NE 9.00 hod. – 22.00 hod. pro veřejnost *)
  1b) červenec – srpen:
  PO – NE 9.00 hod. – 22.00 hod. pro veřejnost *)
  *) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů
 2. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

 

IV. Poplatky za užívání hřiště a vybavení

 1. Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.
 2. Využití hřiště školským zařízením, ve vyhrazené době dle čl. III. Provozní doba, je bezplatné.
 3. Školská (mimo dobu dle čl. III), sportovní a společenská zařízení a organizace, popř. občané pro soukromé sportovní akce, zaplatí sjednanou sazbu – viz příloha č.2.
 4. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště a zaplatí mu sjednanou částku. Správce umožní využití hřiště po provedené platbě.
 5. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány za těchto podmínek: 5a) při vyhrazení hřiště, herních prvků nebo celého areálu je užívání šaten a umýváren zahrnuto v ceně za tuto rezervaci
 6. 6. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit.

 

V. Závěr

 1. Provozní pokyny pro veřejnost (příloha č. 1), ceny pronájmu (příloha č. 2) a termíny rezervace areálu (příloha č.3) budou umístěny u vstupu na hřiště.
 2. Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště ze dne 10.9.2009 který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Těškovice č.15 ze dne 9. 9. 2009.
 3. Provozního řád nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Těškovice.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Provozní pokyny pro návštěvníky veřejného sportovního areálu v obci Těškovice
Příloha č. 2 – Ceny pronájmu veřejného víceúčelového sportovního areálu
Příloha č. 3 – Termíny rezervace veřejného víceúčelového sportovního areálu

Provozovatel Obec Těškovice vydává tyto


 

Provozní pokyny

pro návštěvníky veřejného sportovního areálu v obci Těškovice

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) veřejného víceúčelového sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu hřiště.
 3. Správce hřiště dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
 4. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.
 5. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.
 6. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.
 7. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
 8. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.
 9. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Počet hráčů na hřišti může být správcem omezen s ohledem na bezpečnost a slušné chování.
 10. Vstup na víceúčelová hřiště je povolen jen za těchto podmínek:
  • vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště
  • vhodná obuv pro vstup na jednotlivá sportoviště je specifikována následovně:
  • Sportovní běžecká dráha: – tretry s kovovým hřebem 4-6mm; halová obuv
   – Víceúčelové hřiště: – halová obuv
   – Fotbalové hřiště: – fotbalové kopačky 12-14 kolíkové,
   – standardní 45-60 minikolíkové,
   – standardní ploškové kopačky /bez špuntů/
   – standardní 6 kolíkové = kopačky s plastovými špunty,
   – Skate park: – kolečkové brusle, in line brusle, skateboard

  • zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport, obuv s černou podrážkou a obuv s hřeby /hřebové kopačky/
  • zakazuje se na sportovní běžecké dráze využívání kopaček jakékoliv konstrukce podrážky – mimo přechod z fotbalového hřiště do provozní budovy apod.
  • je zakázáno vstupovat při použití treter na jiné povrchy hřiště než určené pro tento druh obuvi
 11. V areálu hřiště je přísně zakázáno:
  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi
  • požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků
  • jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů mimo vyhrazené sportoviště určené pro tento sport apod.
  • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
  • používat žvýkačky
  • věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky
  • ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu
  • přemisťování volného inventáře areálu
  • je zakázán vstup podnapilým osobám
  • dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a provozní budovy včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
  • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
  • vnášet neskladné či objemné předměty
  • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)
  • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky
  • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce bez povolení pořádající organizace
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 12. Při konání všech sportovních a kulturních akcí zejména fotbalových zápasech TJ SOKOL TĚŠKOVICE, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba TJ SOKOL TĚŠKOVICE.
 13. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných SDH TĚŠKOVICE, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba SDH TĚŠKOVICE.
 14. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných jinými zájmovými složkami, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba dané zájmové složky.
 15. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.
 16. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
 17. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.
 18. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).
 19. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
 20. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit a vybavení vrátit.
 21. Hřiště, popř. celý areál lze zapůjčit za stanovených podmínek a zaplacení poplatku – viz příloha č.2.
 22. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány za těchto podmínek: 19a) při vyhrazení hřiště, herních prvků nebo celého areálu je užívání šaten a umýváren zahrnuto v ceně za tuto rezervaci a zapůjčení
 23. Tyto Provozní pokyny pro návštěvníky tvoří přílohu č. 1 Provozního řádu veřejného víceúčelového sportovního areálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Těškovice, tj. dnem 10.9.2009, usnesením zastupitelstva obce Těškovice č.15 ze dne 9.9.2009.

 

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150


 

Ceny pronájmu

veřejného sportovního areálu v obci Těškovice
Prozatímní ceník si stáhněte ve formátu PDF či DOC.


 

Termíny rezervace

veřejného sportovního areálu v obci Těškovice
Prozatímní rozvrh rezervací jednotlivých sportovišť si stáhněte ve formátu PDF či XLS.