Školní jídelna

Nový web školy a školky: www.zsteskovice.cz


Vážení rodiče,
v důsledků narůstajících cen elektrické energie, plynu a potravin jsme nuceni od 1. září 2013 zvýšit stravné ve školní jídelně o 2,- Kč. Děti 1. – 4. ročník 23,- Kč, děti 5. ročník 25,- Kč. Od 1. ledna 2012 je pozměněna vyhláška č107/2005 Sb., kde jsou přesně stanoveny finanční limity jednotlivých kategorií:
1. – 4. ročník – rozmezí 16,- – 32,- Kč
děti 5. ročník – rozmezí 19,- – 34,- Kč
Zvýšením ceny si zachováme kvalitu, pestrost a hlavně výživové normy, které jsou přísně sledovány. Děkujeme za pochopení.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin (2x do měsíce ryby, 2x luštěniny, 2x knedlíky, 2x sladká jídla).

Výdejní doba:

11.00 – 13.00 hodin

Výše stravného a způsob placení

Strávníci 7 – 10 let (1. – 4. ročník) 23,- Kč
Strávníci 11- 14 let (5. ročník; také děti které do 31. 8. dovrší 11. let) 25,- Kč
Hrazení stravného je prováděno poštovní složenkou (možná je i platba přes internet) na účet školy. Složenky se vydávají většinou kolem 15. dne v měsíci. Plaťte, prosím, do 20. dne příslušného měsíce.

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlášky na stravování se vydávají v kanceláři školní jídelny. Na počátku každého nového školního roku musí být vyplněna nová přihláška na stravování. Oběd na následující den se musí přihlásit nebo odhlásit den předem do 13.00 hodin. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole a je možné si neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče v místnosti pro výdej cizích strávníků. Jídlonosiče musí být řádně označené jménem strávníka (postačí lístek se jménem) a musí být doručeny do 11.00 hodin (aby se mohl oběd do nich připravit). Vyzvedávají se nejpozději do 13.00 hodin. Další dny nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit. Chcete-li, aby dítě mělo v době nemoci oběd – je to možné, ale za plnou cenu 57,- Kč. Nezapomínejte děti přihlašovat na obědy (po nemoci apod.).
Přístup do jídelny má pouze strávník, který má přihlášený oběd. V případě, že doprovází strávníka rodič nebo jiná osoba, čeká vždy na chodbě před jídelnou.

Dotazy a připomínky k provozu

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny p. Jana Chmelová nebo ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Soňa Jarošová.

Kontakty:

sjteskovice@volny.cz

tel. 553 71 12 69 (ZŠ)

tel. 737 90 48 15 (MŠ)

tel. 731 34 03 04 (ŠJ)

Jídelníček na aktuální týden
Jídelníček na příští týden

 
Informace pro strávníky

Od 13. 12. 2014 vyjde v platnost směrnice 1169/2011 EU na označování alergenů u výrobků a jídel ve školní jídelně.
Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny.
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Školní jídelna je povinna, jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.
Od tohoto data budou na jídelníčcích uváděna čísla alergenů.

FOTO