Zpráva ze 24. zasedání zastupitelstva obce 16. 12. 2005

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program:

1. Úvod, kontrola předchozích usnesení
2. Zpráva starosty obce
3. Čerpání rozpočtu 1.-11. 2005, rozpočtové provizorium 2006, výhled rozpočtu pro rok 2007 a 2008
4. Inventarizace majetku obce pro rok 2006
5. Poplatek za odpady pro rok 2006
6. Zprávy vedoucích výborů a komisí
7. Diskuse
8. Závěr


Zpráva starosty obce

Rozpočet obce

Stručné hospodaření obce v období leden - listopad 2005:
Příjmy:
Rozpočet:Skutečnost:
10 370 449 Kč10 026 030,71 Kč
Výdaje
Rozpočet:Skutečnost:
12 760 049 Kč10 905 349,01 Kč

Poplatek za odpady pro rok 2006

Na základě skutečnosti vzrůstající tonáže odpadu (např. v roce 2001 odvezeno 171t, v 2004 248t) a výpočtu předpokládaných nákladů na odvoz odpadů v roce 2006 podle skutečnosti v roce 2004 bylo zastupitelstvem odsouhlaseno zvýšení poplatku za odvoz odpadu z 370 Kč na osobu a rok na 420 Kč na osobu a rok.

Zprávy vedoucích výborů a komisí

Stavební komise:
- proběhl výběr projektanta na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k zavedení inženýrských sítí v lokalitách sever a jih. Byla vybrána firma D studio Opava.
- oprava místních komunikací byla provedená v požadované kvalitě

Kulturní komise:
- bylo provedeno vyúčtování Dne obce, příjmy činily 27 400 Kč, výdaje 145 000 Kč, obec Těškovice zaplatila 83 000 Kč.
- proběhl 4. ročník večera Tančíme v každém věku, účast asi 60 lidí
- do malého sálu KD byla nainstalována aparatura na ozvučení skládající se ze dvou aktivních reproduktorů a mixážního pultu v celkové ceně 26 000 Kč.
- kult. komise pozvala občany na Silvestr 2005 v KD a poděkovala všem za spolupráci v roce 2005