Zpráva z 25. zasedání zastupitelstva obce 22. března 2006

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program:

1. Úvod, kontrola předchozích usnesení
2. Zpráva starosty obce
3. Čerpání rozpočtu 1.-12. 2005, rozpočet na rok 2006
4. Inventarizace majetku obce pro rok 2005
5. Nákup nemovitosti "Pohostinství Těškovice"
6. Zprávy vedoucích výborů a komisí
7. Diskuse
8. Závěr


Zpráva starosty obce

Rozpočet obce

Stručné hospodaření obce v období leden - prosinec 2005:

Příjmy: 
Rozpočet:Skutečnost:
10 880 096 Kč11 649 905,51 Kč
Výdaje:
Rozpočet:Skutečnost:
13 269 696 Kč12 704 600,52 Kč

Závěrečný účet zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Návrh rozpočtu na rok 2006 byl beze změn přijat.

Nákup nemovitosti Pohostinství Těškovice

V dlouhé diskusi se zastupitelstvo utvrdilo v názoru, že provoz pohostinství nesmí být přerušen. Po probrání možnosti provozování činnosti obcí, nebyla tato možnost vyloučena, ale označena spíše jako problémová. Jako efektivnější se jevil nájem nemovitosti. Objevily se i návrhy provozování turistické ubytovny, vybudování sociálního zařízení a šaten pro víceúčelové hřiště apod., ty jsou však předčasné.

Závěrem se zastupitelstvo dohodlo na případné odkupové částce od 2 do 3 milionů Kč a pověřilo starostu jednáním se stávající majitelkou nemovitosti a v případě souhlasu vypracováním smlouvy na nákup nemovitosti.

Zprávy vedoucích výborů a komisí

Stavební komise:
- zajišťují se stavební povolení na úpravu autobusových zastávek směr Bítov a Kyjovice.
- připravuje se oprava místní komunikace kolem paní Jarkovské a výstavba parkovacích míst v "Krásném poli" v případě zájmu občanů.
- nutné opravit několik kanalizačních vpustí.
- připravuje se úprava kuchyně MŠ a oprava ústředního topení ZŠ a sociálního zařízení v KD.
- probíhá projekční příprava technické infrastruktury pro výstavbu RD.

Kontrolní výbor:
- shledal, že pro zimní údržbu místích komunikací obec udělala vše.
- navrhl zápis počátečního a koncového stavu vodoměru, cenu za 1 m3 při fakturaci vodného, aby se předešlo nepříjemnostem.


Oficiální usnesení