Zpráva z 28. jednání zastupitelstva obce 22. září 2006

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program:

1. Úvod, kontrola předchozích usnesení
2. Zpráva starosty a místostarosty obce
3. Čerpání rozpočtu 2006, rozpočtové změny
4. Prezentace záměru "Venkovská podnikatelská zóna" v obci Těškovice
5. Zprávy vedoucích výborů a komisí
6. Diskuse
7. Závěr


Úvod

Před vlastním zasedáním zastupitelstva se zastupitelům i přítomným občanům představili kandidáti do senátu prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., kandidující za ČSSD, a Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. (SNK ED). Oba hosté po krátkém představení vysvětlili své preference a cíle v případě úspěšných voleb do senátu ČR.

Zpráva starosty obce

Rozpočet obce

Hospodaření obce za leden až srpen 2006
Příjmy: 
Rozpočet:Skutečnost:
6 790 728 Kč4 993 609,45 Kč
Výdaje:
Rozpočet:Skutečnost:
7 890 728 Kč3 929 342,44 Kč

Prezentace záměru Venkovská podnikatelská zóna

Starosta připravil počítačovou prezentaci tohoto záměru, ve které zrekapituloval historii projektu a představil jej v cílové podobě prostřednictvím počítačem vygenerovaných snímků podle projektové dokumentace. Většina informací je zveřejněna na jiné stránce webu. Zatím se řeší majetkové vztahy a financování celého projektu. Realizace projektu by měla probíhat ve dvou etapách, a to oprava stávajících objektů a v druhé etapě výstavba nových hal. Rozpočet záměru v celkové výši 126 milionů korun bude hrazen z 97% Ministerstvem průmyslu a obchodu, z 1,5% Moravskoslezským krajem, z 0,4% obcí Těškovice a zbytek z ostatních zdrojů.

Zprávy výborů a komisí

Komise přestupková

Bylo upozorněno na přidávání stavebního a jiného materiálu do plastového odpadu a dále bylo poukázáno na nadměrný odběr vody v suchých letních měsících některými domáctnostmi zejména kvůli napouštění bazénů bez svolení obecního úřadu.

Komise stavební

Proběhla realizace oprav kanalizačních vpustí, nátěrů na zdravotním středisku, opravy ústředního topení v základní škole, výstavba technické infrastruktury pro výstavbu nových rodinných domů zatím naráží na nesouhlas místních občanů.

Kulturní komise

Pan Hoza se vrátil k hodnocení Dne obce 2006, který překonal rekordy v počtu platících účastníků, poděkoval všem organizátorům a připomenul skutečnost, že příští rok uběhne 630 let od první písemné zprávy o obci. Zároveň připomenul oslavy jubilantů a akci Tančíme v každém věku 5.

Závěr

Starosta zrekapituloval počínání zastupitelstva za celé volební období, poděkoval členům a popřál štěští budoucímu zastupitelstvu v příštím volebním období.


Oficiální usnesení