Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 25. 5. 2005

Program:

1. Úvod, kontrola předchozích usnesení
2. Zpráva starosty obce
3. Čerpání rozpočtu 2005
4. Závěrečný účet obce za rok 2004
5. Zprávy vedoucích výborů a komisí
6. Diskuse
7. Závěr


Zpráva starosty obce