Zpráva z 27. jednání zastupitelstva obce 28. června 2006

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program:

1. Úvod, kontrola předchozích usnesení
2. Zpráva starosty obce
3. Odsouhlasení závěrečného účtu obce Těškovice za rok 2005, čerpání rozpočtu 1-5/2006, rozpočtové změny
4. Zprávy vedoucích výborů a komisí
5. Diskuse
6. Závěr


Zpráva starosty obce

Rozpočet obce

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíl pohledávek na upraveném rozpočtu příjmů a skutečných příjmech v roce 2005 činil 0,24%, resp. 0,23%. Podíl závazků na upraveném rozpočtu příjmů a skutečných příjmech činil 9,93% resp. 9,27%. Podíl zastaveného majetku obce k celkovému majetku obce činil 2,13%. Zpráva byla odsouhlasena bez připomínek.

Hospodaření obce za leden až květen 2006
Příjmy: 
Rozpočet:Skutečnost:
6 759 950 Kč3 099 794,82 Kč
Výdaje:
Rozpočet:Skutečnost:
7 859 950 Kč2 397 662,42 Kč

Zprávy vedoucích výborů a komisí

Stavební komise - plán akcí pro rok 2006

Oprava místních komunikací do projektu bude započten materiál na vybudování parkovacích zálivů v místní části "Ke skále", je nutné vstoupit do jednání s občany této části obce. Stav je zde zvláště v zimním období neudržitelný a nelze efektivně provádět zimní údržbu komunikace. Nedaří se smluvně zajistit firmu pro tuto opravu, jelikož firmy jsou plně vytížené na stavbě dálnice R47 a je neekonomické převážení techniky do obce při rozsahu oprav cca 700 000 Kč. Nejen proto odsouhlasilo odložení akce na následující rok.

Opravy kanalizačních vpustí poškozených zimou bude prováděno během srpna.

Realizace úprav topení v základní škole bude provedena přes prázdniny.

Opravy sociálního zařízení v KD malý sál, opravy střešního pláště KD - zatím nebude realizováno z důvodu stabilizace obecního rozpočtu.

Zajištění projekční přípravy technické infrastruktury pro výstavbu RD v obci - nutno rozeslat vlastníkům pozemků smlouvy o budoucí kupní smlouvě, byla schválena bez připomínek.

Reklamace nátěrů obecních budov - opravné práce provádí v současné době firma pana Kulhavého z Bílovce.

Kalendář obce na rok 2007 - na základě fotografií na obecním webu byla Antonínu Vinklerovi nabídnuta příležitost zpracovat grafickou část kalendáře obce pouze se záběry obce a jejího okolí. Výběr firmy pro tisk kalendáře zajistí starosta, honorář pro fotografa byl schválen v hodnotě 3 000 Kč.

Přestupková komise

Přestupková komise má neustále prázdniny.

Kulturní komise

Přeseda komise komentoval letošní kulturní a sportovní ake v obci: Těškovické jaro, Pálení čarodejnic, florbalový turnaj, Putování po stopách mlynáře Těška a volejbalový turnaj a upozornil na blížící se Den obce.


Oficiální usnesení