Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 7. 9. 2005

Program:

1. Úvod, kontrola předchozích usnesení
2. Zpráva starosty obce
3. Čerpání rozpočtu 2005
4. Zprávy vedoucích výborů a komisí
5. Diskuse
6. Závěr


Zpráva starosty obce