Zpráva z 2. zasedání zastupitelstva 20. prosince 2010

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

 1. Úvod
 2. Volba místostarosty obce
 3. Jednací a organizační řád obce
 4. Zpráva starosty obce
 5. Poplatek za odpady na rok 2011
 6. Čerpání rozpočtu 1-11/2010, rozpočtové změny
 7. Rozpočtové provizorium 2011
 8. Inventarizace majetku obce za rok 2010
 9. Zřízení výborů a komisí zastupitelstva obce
 10. Diskuze
 11. Usnesení, závěr

Volba místostarosty obce

Počet místostarostů je stanoven na jednoho, přičemž se bude jednat o funkci dlouhodobě uvolněnou, zatímco funkce starosty bude dlouhodobě neuvolněná. Volba starosty probíhá tajným hlasováním, kandidáti jsou dva: Ing. Jiří Řeháček a Jan Sochor. 5 hlasy je místostarostou zvolen první jmenovaný.

Proběhlo projednání a schválení organizačního řádu obce Těškovice a jednacího řádu zastupitelstva obce Těškovice.

Zpráva starosty obce

Čerpání rozpočtu 01/2010-11/2010

rozpočet (upravený)skutečnost
Příjmy celkem:29 178 531,51 Kč 29 194 104,34 Kč
Výdaje celkem:8 844 519,00 Kč 7 344 351,81 Kč

Usnesení