Zpráva ze 7. zasedání zastupitelstva 16. prosince 2011

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva starosty obce
 4. Poplatek za odpady na rok 2012
 5. Novelizace obecně závazných vyhl.č.2/2010,č.3/2010,č.4/2010
 6. Hospodaření obce za leden-listopad 2011
 7. Rozpočtové provizorium na rok 2012
 8. Inventarizace majetku obce za rok 2011
 9. Zpráva místostarosty obce
 10. Diskuse
 11. Návrh usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Poplatek za odpady na rok 2012

Přes zvýšení DPH, avšak díky určité stabilizaci v množství vyváženého odpadu zastupitelstvo souhlasí s ponecháním stávajícího systému svozu odpadu, vč. výše poplatku 470 Kč za obyvatele a rok.

Do příštího zasedání zastupitelstva bude nutno zvážit možnost separace a svozu biologického odpadu. K tomuto návrhu se můžete vyjádřit v anketě na úvodní stránce, či ve formuláři na str. Odpady.

Novelizace obecných vyhlášek č. 2, 3 a 4/2010

Zastupitelstvo schvaluje změny ve vyhláškách č. 2/2010 O místním poplatku ze psů, č. 3/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č. 4/2010 O místním poplatku ze vstupného. Tyto vyhlášky byly doplněny o způsob vymáhání nezaplacených poplatků. Jejich plné znění si můžete přečíst na úřední desce.

Čerpání rozpočtu 01/2010-08/2010

rozpočetskutečnost
Příjmy celkem:7 623 843,00 Kč 7 975 626,54 Kč
Výdaje celkem:7 433 843,00 Kč 7 230 712,80 Kč
Zůstatek k 30. 11. u ČS:937 462,16 Kč
Výše nesplaceného dlouhodobého úvěru2 674 747,55 Kč
Výše nesplaceného krátkodobého úvěru300 163,00 Kč

Inventarizace majetku obce za rok 2011

Zastupitelstvo schvaluje plán inventur, vč. složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí.

Zpráva místostarosty obce

Zpráva vedoucího komise výstavby a životního prostředí

Je předložen návrh na Provedení Auditu informačních technologií HW a SW a jejich provozování a aktualizace v objektech obecního úřadu, mateřské a základní školy ve vazbě na úsporu nákladů v jejich provozování, integrace pod jeden subjekt IT, který bude spravovat veškeré HW a SW vybavení obecního úřadu. S provedeného auditu by mělo vyjít navrhované řešení pro optimalizaci nákladů na tyto služby.

Budou dále projednávány možnosti řešení decentralizovaného čištění odpadních vod v obci prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod; jednání s odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy, odbor ochrany vod. Dále bude projednávána možnost uplatnění této koncepce řešení čištění vod v obci – zatím bez závěrů.

Problematika pozemků ve vlastnictví jiných osob než obec Těškovice: budou obesláni majitelé pozemků udržovaných obcí Těškovice (obecní komunikace) s žádostí o bezplatný převod pozemků na obec Těškovice.

Usnesení