Zpráva z ustavujícího jednání zastupitelstva obce dne 31. října 2006

Program jednání:

1. Zahájení, hymna ČR
2. Složení slibu zastupitelů obce Těškovice
3. Volba starosty obce
4. Volba místostarosty obce
5. Organizační záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr

Usnesení

Zastupitelstvo obce Těškovice na svém ustavujícím zasedání

1. V o l í

a) ustavující zasedání zastupitelstva obce Těškovice, v souladu s § 84, odst. m/ zákona o obcích v platném znění, zvolilo starostou obce Těškovice pana ing. Martina Sedláka

b) ustavující zasedání zastupitelstva obce Těškovice, v souladu s § 84, odst. m/ zákona o obcích v platném znění, místostarostou obce Těškovice pana Jana Poláška

2. Bere na vědomí

a) že zákonem stanovený slib člena zastupitelstva podle § 69, odstavec 2 zákona o obcích v platném znění složilo všech 9 členů zastupitelstva.

3. Schvaluje

a) ustavující zasedání Zastupitelstva obce Těškovice v souladu s § 84 zákona o obcích v platném znění, dlouhodobé uvolnění jednoho člena zastupitelstva pro výkon funkce místostarosty obce Těškovice

b) odměny za výkon funkce členům zastupitelstev dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. v platném znění

4. Pověřuje

a) starostu a místostarostu obce zpracováním aktualizace organizačního řádu obecního úřadu v Těškovicích a aktualizací jednacího řádu zastupitelstva obce s předložením ke schválení na příštím jednání OZ

b) starostu a místostarostu obce zpracováním návrhu rozpočtu obce Těškovice na rok 2007, s předložením ke schválení na příštím jednání OZ, které se bude konat ve druhé polovině měsíce prosince. Ostatní členové zastupitelstva obce podají návrhy k zařazení do rozpočtu do 1.12. 2006.

Oficiální text usnesení