Zpráva z 2. jednání zastupitelstva obce 21. prosince 2006

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program:

1. Úvod
2. Zpráva starosty obce Těškovice
3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
4. Čerpání rozpočtu obce Těškovice 1-11/2006
5. Rozpočtové provizorium 2007, výhled rozpočtu 2008 a 2009
6. Inventarizace majetku obce Těškovice 2006
7. Poplatek za odpady 2007
8. Zpráva vedoucích výborů a komisí
9. Diskuze
10. Usnesení , závěr


Zpráva starosty obce

Čerpání rozpočtu obce

Hospodaření obce za leden až listopad 2006
Příjmy: 
Rozpočet:Skutečnost:
7 265 728 Kč6 721 927,58 Kč
Výdaje:
Rozpočet:Skutečnost:
8 365 728 Kč5 993 133,56 Kč

Poplatek za odpady

V říjnu 2006 byly zaslány dopisy na společnosti OZO Ostrava, Marius Pedersen a SLUMBI o vytvoření nabídky na likvidaci odpadu z obce Těškovice. Všechny společnosti dostaly stejné zadání a aktivně projednaly podmínky odvozu odpadu s vysvětlením kalkulace nákladů, systém svozu a výpočtu poplatku za tento odpad. Na těchto základech bylo rozhodnuto o ponechání stávající firmy likvidující odpady z naší obce, tedy Marius Pedersen.

V posledních letech sledujeme vzrůstající tonáž tříděného i netříděného odpadu vyvážející se z naší obce, čímž se pochopitelně zvyšuje i celková cena za jeho likvidaci. Za účelem zlepšení přehlednosti celého systému, zlepšení třídění odpadu v obci a snížení tonáže netříděného odpadu zastupitelstvo rozhodlo o změně systému odvozu směsného odpadu pro rok 2007, a to tak, že na každou domácnost bude připadat 1 popelnice, která bude odvážena každých 14 dnů v ceně paušální částky vybírané na každého občana. Další popelnice pak budou vyvezeny jen na 50korunový žeton.

Zároveň byl navýšen poplatek za odvoz komunálního odpadu na 440 Kč na občana a rok.

Zpráva komise výstavby a životního prostředí

Zajištění projekční přípravy technické infrastruktury pro výstavbu RD v obci - dokumentace o vydání územního rozhodnutí na tuto plánovanou akci byla předložena stavebnímu úřadu v Pusté Polomi a je jednáno s prvními vlastníky parcel o součinnosti při výstavbě RD v dané oblasti.

V rámci diplomových prací studentů Vysoké školy báňské, Fakulty městského inženýrství budou zpracovány projekty "Podnikatelské centrum Těškovice", "Sportovní areál obce" a "Klidová doprava obce Těškovice". V případě poskytnutí těchto prací obci zastupitelstvo rozhodlo o jejich ocenění částkou 4000 Kč za 1 práci.

Oficiální text usnesení