Zpráva z III. jednání zastupitelstva obce dne 29. 3. 2007

Program jednání:

1. Úvod
2. Zpráva starosty obce Těškovice
3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
4. Čerpání rozpočtu obce Těškovice 1-12/2006
5. Rozpočet na rok 2007
6. Inventarizace majetku obce Těškovice 2006
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
8. Zpráva vedoucích výborů a komisí
9. Diskuze
10. Usnesení, závěr


Zpráva starosty obce

Rozpočet na rok 2007

Příjmy celkem:6 885 900 Kč
Výdaje celkem:8 829 900 Kč
Financování: 1 944 000 Kč

Zpráva komise výstavby a životního prostředí

Pro přípravu rekonstrukce kuchyně v MŠ bylo zahájeno zpracování projektu pro realizaci stavby s následným výběrem dodavatele stavby. Byla odsouhlasena výběrová komise ve složení: M. Sedlák, J. Polášek a J. Sochor, která bude zastupovat obec při výběrovém řízení, výběru zhotovitele stavby, řízení stavby, zajištění kolaudace a vyúčtování plánované dotace. Předpoklad realizace stavby: druhá polovina června až konec srpna 2007.

Zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Na základě předaných nabídek na výměnu oken byla do letošního rozpočtu obce zařazena akce výměny oken v základní škole, v dubnu se očekává rozhodnutí o dotaci na tuto akci.

Zpráva komise sportovní, kulturní a školské

Byl vypracován celoroční kulturní program obce. Předseda komise Radomír Hoza zhodnotil již proběhlé akce a naznačil plánovaný průběh oslav 630 let obce. Třídenní oslavy budou zahájeny 17. srpna, kdy bude sloužena mše, bude otevřena výstava historických materiálů v KD a uskuteční se koncert dechové hudby, v sobotu proběhne (ne)tradiční Den obce apod. Vše je zatím ve fázi příprav.

Oficiální text usnesení