Zpráva ze 4. jednání zastupitelstva 12. 6. 2007

Program jednání:

1. Úvod
2. Zpráva starosty obce Těškovice
3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
4. Závěrečný účet obce za rok 2006
5. Čerpání rozpočtu 01-05/2007, rozpočtové změny
6. Zpráva vedoucích výborů a komisí
7. Diskuze
8. Usnesení, závěr


Zpráva starosty obce

Zpráva místostarosty obce

Místostarosta informoval o žalostném stavu našich zdrojů pitné vody z důvodu sucha a mimo jiné i o možnosti zapůjčení mincí z archivu v Opavě, které byly v obci nalezeny v roce 1972, a jejich vystavení u příležitosti výstavy spojené s oslavami 630 let obce.

Zprávy komise výstavby a životního prostředí

V průběhu měsíce května byla na stavební úřad v Pusté Polomi a na vodoprávní úřad v Opavě předána dokumentace pro vydání stavebního povolení a vodoprávního povolení na výstavbu technické infrastruktury pro výstavbu RD. Stavební a vodoprávní povolení se vydávají jen na první etapu. Bylo zahájeno projekční zpracování elektropřípojky společností ČEZ, která se zavázala připravit a provést tuto stavbu.

Zpráva komise sportovní, kulturní a školské

Pan Radomír Hoza informoval o proběhnuvších akcích a pozval přítomné na turistickou akci Po stopách mlynáře Těška... Dále zpravil zastupitelstvo o organizaci příprav Dne obce a oslav výročí obce.

Usnesení