Zpráva z 11. zasedání zastupitelstva obce 12. 12. 2008

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosty obce
  3. Zpráva místostarosty obce
  4. Inventarizace majetku obce Těškovice za rok 2008
  5. Čerpání rozpočtu obce 1 - 11/2008
  6. Rozpočtové provizorium 2009, výhled na rok 2010 až 2011
  7. Diskuze
  8. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Hospodaření obce za leden - listopad 2008

Příjmy celkem:7 548 541 Kč
Výdaje celkem:8 060 224 Kč
Financování:2 156 446 Kč
Finanční zůstatek k 30. 11. 2008:1 444 783,42 Kč

Zprávy vedoucích výborů a komisí - komise výstavby a ŽP

Zprávy vedoucích výborů a komisí - komise kulturní

Předseda komise informoval o proběhnuvších kulturních a společenských akcích, zejména o oslavách jubilantů a "Večeru s osobností" - posezení s Leopoldem Sulovským, vedoucím expedice na K2 a Broad Peak. Představil také další akce do konce roku - bruslení pro veřejnost a silvestrovský pochod kolem Těškovic. Na závěr poděkoval všem lidem, kteří se podíleli na organizaci veškerých letošních kulturních akcí.


Usnesení, závěr