Zpráva ze 13. zasedání zastupitelstva 18. března 2009

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosty obce
  3. Zpráva místostarosty obce
  4. Inventarizace majetku obce k datu 31.12.2008
  5. Rozpočet obce na rok 2009
  6. Multifunkční společenský dům obce Těškovice – presentace záměru veřejnosti
  7. Zprávy vedoucích výborů a komisí
  8. Odpovědi na podněty občanů
  9. Diskuze
  10. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Usnesení, závěr