Zpráva ze 17. zasedání zastupitelstva 11. prosince 2009

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starost y obce
  3. Zpráva místostarosty obce
  4. Poplatek za odpady na rok 2010
  5. Čerpání rozpočtu 01-11/2009, rozpočtové změny
  6. Rozpočtové provizorium na rok 2010, rozpočtový výhled na roky 2010 a 2014
  7. Zprávy vedoucích komisí a výborů
  8. Diskuze
  9. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Zpráva místostarosty obce

Poplatek za odpady na rok 2010

Podle výpočtu na rok 2010, který vychází ze skutečnosti roku 2008, jsou náklady na odvoz a likvidaci odpadu na obyvatele obce 492,50 Kč. Vzhledem k nedávnému zvýšení daně z nemovitosti zastupitelstvo ponechává stávající poplatek za odpady 470 Kč na osobu a rok i stávající systém odvozu směsného komunálního odpadu (tj. 1 popelnice na RD + žeton zdarma).

Čerpání rozpočtu leden - listopad 2009

Příjmy celkem:12 430 334,92 Kč
Výdaje celkem:36 848 960,31 Kč
Financování:25 391 905, 94 Kč
Finanční zůstatek z r. 2008:793 276,99 Kč
Prostředky k 30. 11.:1 766 557,54 Kč

Zpráva komise výstavby a životního prostředí

Usnesení, závěr