Zpráva z 18. zasedání zastupitelstva 29. března 2010

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

 1. Úvod
 2. Zpráva starosty obce

  Vydané zprávy a vyjádření na občany obce Těškovice
  Žádosti spolků a občanů obce Těškovice
  Stížnosti spolků a občanů obce Těškovice
  Činnost základní a mateřské školy
  Neinvestiční výdaje za rok 2010 ZŠ Pustá Polom
  Podané žádosti obcí Těškovice – dotace MAS Opavsko
  Žádosti o dotace obce Těškovice – rok 2010 – MSK
  Nákup techniky na údržbu multifunkčního sportoviště
  Finanční vyhodnocení dotace RR Moravskoslezsko – multifunkční sportoviště
  Zpráva policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2009
  Dotace R Moravskoslezsko – multifunkční společenský dům obce Těškovice
  Žádost o dotaci na publikaci „Těškovická historie“
  Spolupráce obce s pracovním úřadem Opava – veřejně prospěšné práce /vpp/
  Mikroregion Sdružení obcí Bílovecka
  Mikroregion Matice Slezská

 3. Zpráva místostarosty obce
 4. Rozpočet obce Těškovice na rok 2010
 5. Inventarizace majetku obec za rok 2009
 6. Zprávy vedoucích komisí a výborů
 7. Diskuze
 8. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Návrh rozpočtu obce za rok 2010

Příjmy celkem:7 510 000 Kč
Výdaje celkem:8 390 000 Kč
Financování celkem:880 000 Kč
Finanční zůstatek z r. 2009:1 380 000 Kč

Zpráva Komise výstavby a ŽP