Obecně závazná vyhláška

č. 5/99 ze dne 17.12. 1999

kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce

Těškovice

a stanovuje užívání územního plánu obce

 

 

Starosta obce Těškovice vydal dne 17.12. 1999 podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášeného v úplném znění zák. č. 197/1998 Sb. a v souladu s ustanovením § 16, § 44 odst. 2 písm. d) a § 45 písm. e) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku o závazné části schválené územně plánovací dokumentace.

 

ČÁST I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek l.

Účel vyhlášky

 1. Tato vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Těškovice, zpracovaného Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v dubnu 1999 a schváleného obecním zastupitelstvem v Těškovicích dne 17.12. 1999 v souladu s ustanovením zákona o obcích a s ustanovením stavebního zákona *2).
 2. Vyhláška obsahuje závazná pravidla, které omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
 3. Součástí vyhlášky je vymezení veřejně prospěšných staveb dle stavebního zákona.

 

Článek 2.

Rozsah platnosti

 1. Vyhláška platí pro správní území obce Těškovice, které je totožné s katastrálním územím obce.
 1. Návrhové období je stanoveno do r. 2015. Do 1. 1. 2015 je doporučeno provést revizi územního plánu, na jejíž základě obecní zastupitelstvo rozhodne o prodloužení platnosti ÚPn nebo o vypracování nové územně plánovací dokumentace.
 2. Případné změny závazné části územního plánu obce budou po schválení obecním zastupitelstvem vyhlašovány jako změny této vyhlášky.
 3. Vymezená závazná část Územního plánu obce Těškovice je závazná pro všechny orgány státní správy a samosprávy, právnické a fyzické osoby.

Orgány veřejné správy nemohou vydávat rozhodnutí, stanoviska atp., která jsou v rozporu s vyhláškou obce.

Článek 3.

Přílohy vyhlášky

 1. Nedílnou součástí této vyhlášky je textová, tabulková a grafická část Územního plánu obce Těškovice.
 1. Nedílnou součástí této vyhlášky jsou regulativy funkčního a prostorového uspořádání území (příloha č. 1), seznam veřejně prospěšných staveb (příloha č. 2), opatření ve veřejném zájmu (příloha č. 3) a plochy zastavitelného území vymezené schváleným územním plánem obce (příloha č. 4).

 

Článek 4.

Stanovení závazné a směrné části územního plánu

 1. Závazné části územního plánu

- regulaci prostorovou

- technické infrastruktury

- životního prostředí

- ochrany přírody

2. Všechny ostatní části územního plánu jsou směrné.

 1. Změnu závazné části územního plánu schvaluje obecní zastupitelstvo.
 2. O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel územního plánu dle stavebního zákona.

 

 

 

 

 

Článek 5.

Závazná část dokumentovaná v grafické části

 1. Na území obce budou respektovány limity, vyplývající z obecně platných předpisů a norem.
 2. Na území obce budou respektovány požadavky širších funkčních systémů, které jsou jako závazné regulativy územního rozvoje stanoveny v nadřazených územně plánovacích dokumentacích.
 3. Obec se bude rozvíjet v rámci současně zastavěného a zastavitelného území, jehož hranice je vymezena v grafické části. Rozvoj rozptýlené výstavby nebude povolován.
 4. Budou dodržovány zásady urbanistické koncepce, funkční členění území, uspořádání dopravy a technického vybavení, zásady regulace a vymezení veřejně prospěšných staveb, vyjádřené v hlavních výkresech :

B. 1 Komplexní urbanistický návrh, doprava 1 : 5000

B. 2 Návrh funkčních zón 1 : 5000

B. 3 Technická vybavenost – vodní hospodářství

– energetika, spoje 1 : 5000

B. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5000

B. 5 Komplexní urbanistický návrh, regulace zástavby,

návrh dopravy (souvisle zastavěné území) 1 : 2000

B. 6 Zonace souvisle zastavěného území 1 : 2000

B. 7 Technická vybavenost – vodní hospodářství 1 : 2000

B. 8 Technická vybavenost – energetika, spoje 1 : 2000

 

(Grafická část územního plánu obce Těškovice je k dispozici v kanceláři OÚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST II.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Článek 6.

 1. Obec bude i nadále plnit ve struktuře osídlení převážně funkci
 1. Limity využití území vyplývají z :

 

Článek 7.

Regulace funkčního využití území

Předmětem regulace je vymezení podmínek pro uskutečňování činností při využívání území obce a staveb v tomto území

 1. Řešené území je rozděleno na území zastavitelné – urbanizované a nezastavitelné – neurbanizované (volnou krajinu).
 2. Území urbanizované i neurbanizované je rozčleněno do funkčních zón, které jsou znázorněny ve výkrese č. B. 2 a B. 6 Návrh funkčních zón (viz příloha č. 1).
 3. Území urbanizované zahrnuje zóny :

  OV - zóna občanské vybavenosti

  B - zóna bydlení

  S - zóna sportu

  OVm - zóna občanské vybavenosti monofunkční

  V - zóna výroby

  PA 1 - zóna podnikatelských aktivit bez negativních vlivů na okolí

  PA 2 - zóna podnikatelských aktivit s přepokládanými negativními vlivy z výrobních činností

 4. Území neurbanizované (volná krajina) zahrnuje zóny :

  P - zemědělsky obhospodařované půdy

  KZ - krajinné zeleně

  L - lesů

 5. Navrženému vymezení funkčních zón musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná zařízení, která vymezení funkčních zón neodpovídají, nesmí být na jejich území umístěny nebo povoleny.
 6. Stanovení podmínek pro umisťování staveb a zařízení a povolování činností pro jednotlivé funkční zóny je obsahem přílohy č. 1 této vyhlášky.
 7. Dosavadní způsob využití jednotlivých funkčních zón, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití dle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy a nejsou-li zde dány důvody pro opatření stavebního zákona *1) § 87 a § 102.
 8. Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých funkčních zón je přípustné jen tehdy, nebude-li provoz těchto zařízení mít negativní vliv na jejich základní funkci.
 9. Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve všech urbanizovaných funkčních zónách, pokud tato zařízení nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci.
 10. Navržené funkční uspořádání území musí být respektováno při pořizování následných stupňů územně plánovací dokumentace, při zpracování územně plánovacích podkladů, při územních, stavebních a kolaudačních řízeních.

 

Článek 8.

Regulace prostorového uspořádání území, stavební regulace

 1. Při realizaci nových staveb a při povolování změn staveb bude respektována prostorová a stavební regulace stanovená pro jednotlivé funkční zóny v řešeném území (viz příloha č. 1, výkres B. 2 a B. 6).
 2. Při výstavbě v prolukách mezi stávající zástavbou musí nové objekty dodržet stávající stavební čáru.
 3. Při výstavbě je nutno dodržet minimální odstup staveb 10 m od osy přilehlé komunikace.
 4. Pro výstavbu v nových lokalitách je navržená stavební čára nepřekročitelná směrem ke komunikaci.

 

Článek 9.

Regulace vyplývající z řešení dopravy, technické

infrastruktury a dalších technických podmínek

omezujících výstavbu

 1. Nová výstavba musí respektovat regulační prvky vyplývající z dopravního řešení a z příslušných ochranných pásem resp. technických požadavků ČSN pro stávající i navržené inženýrské sítě a zařízení, zařazené podle ČSN 73 6005 do I. a II. kategorie (hlavní vodovodní řad, kanalizační sběrač, vedení VN, VVTL plynovod, dálkový kabel).
 2. Při řízení výstavby na území obce Těškovice je nutno respektovat ustanovení zákonných opatření na ochranu :

- staveb silničních

- staveb pro vodní hospodářství

- staveb v energetických odvětvích

- staveb telekomunikačních

 1. Vodovodní a kanalizační řady budou přednostně vedeny neoplocenými, veřejně přístupnými pozemky.
 2. V území ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení lze provádět stavební činnosti a úpravy terénu pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného zařízení.

 

ČÁST III.

Veřejně prospěšné stavby

Článek 10.

 1. Za veřejně prospěšné stavby se dle stavebního zákona považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace (stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu).
 2. Pro tyto stavby lze, dle výše zmíněného zákona, ve veřejném zájmu vyvlastnit pozemky, stavby nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.
 3. Dle výše zmíněného zákona lze dále vyvlastnit pozemky a práva k nim nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit ve veřejném zájmu pro vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zajištění podmínek jejich ochrany, pro provedení asanace nebo asanačních úprav sídelního útvaru dle schválené ÚPD, pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě, pro vytvoření podmínek pro umístění a provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí a pro účely vymezené zvláštními zákony.
 4. Veřejně prospěšné stavby (VPS) a opatření ve veřejném zájmu v územním plánu obce Těškovice jsou uvedeny v příloze č. 2. a č. 3. Číslo VPS odpovídá označení ve výkrese č. B. 4 grafické části.

 

ČÁST IV.

SMĚRNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠKOVICE

 1. Části územního plánu, které nejsou uvedeny v článku 5., 6., 7., 8., 9. a 10. této vyhlášky jsou směrné.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11.

Uložení dokumentace

 

 1. Územní plán obce Těškovice je uložen na Obecním úřadě v Těškovicích, stavebním úřadě v Pusté Polomi, na Magistrátě města Opavy, odboru hlavního architekta a územního plánování a na Okresním úřadě v Opavě.

 

 

Článek 12.

Změny

 1. Případné změny závazných částí územního plánu musí být schváleny zastupitelstvem obce Těškovice po předchozím projednání dle stavebního zákona.

Ke změně závazné části územního plánu může dávat podnět pořizovateli obecní zastupitelstvo v Těškovicích. O úpravě směrné části územně plánovací dokumentace rozhoduje orgán, který územně plánovací dokumentaci pořídil.

 

Článek 13.

Účinnost vyhlášky

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

 

V Těškovicích dne 17.12.1999

 

 

Podpis

Podpis

Jan Polášek

Vít Krayzel