Příloha č.1 FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U

ZÓNA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI - OV

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje území, ve kterém je soustředěna většina občanské vybavenosti sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel – mateřská škola, základní škola, Obecní úřad, hasičská zbrojnice, kostel, prodejny atp. Funkce bydlení je funkce doplňující.

Funkční využití :
 1. vhodné a převládající
 • občanská vybavenost – zařízení správy a administrativy, společenská a kulturní zařízení, zařízení obchodu a výrobních služeb, stravování atp.
 • veřejná zeleň
 • komunikace motorové, pěší, odstavné plochy
 1. přípustné
 • služby bez negativních vlivů na okolí
 • stavby doplňkové ke stavbám hlavním
 1. nepřípustné
 • zařízení pro výrobu
 • zařízení pro chov hospodářských zvířat
Prostorová regulace :
 • stavby občanské vybavenosti a bytové domy budou maximálně dvoupodlažní s využitelným podkrovím
 • rodinné domy budou jednopodlažní s využitelným podkrovím
 • stavby doplňkové budou dosahovat maximálně 4,5 m ve hřebeni střechy od terénu a zastavěné plochy 16 m2
Stavební regulace :
 • střechy nově realizovaných staveb budou symetrické, sedlové, polovalbové (nebo jejich obdoba) sklon 40-480

Klasifikace plochy :

a - plochy stabilizované, s možností údržby a změn staveb stávajících. Přípustná je realizace staveb doplňkových ke stavbám hlavním, pokud nebudou narušovat estetický ráz obce. Možnost nové výstavby je omezena vzhledem k vysoké zastavěnosti území.

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U

ZÓNA BYDLENÍ – B

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje území s převládající nízkopodlažní rodinnou zástavbou rodinnými domy a funkcemi doplňujícími bydlení, tj. občanskou vybaveností sloužící k uspokojování denních potřeb obyvatel – zařízení obchodu, služeb, stravování atp.

Funkční využití :
 1. vhodné a převládající
 • rodinné domy (u nové výstavby garáže vestavěné nebo zakomponované k RD)
 • vybavenost sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel (obchody, služby)
 • zeleň
 • komunikace motorové, cyklistické, pěší

 1. přípustné
 • drobná řemeslná výroba a služby bez negativních vlivů na okolí
 • výrobní služby – bez negativních vlivů na okolí
 • stavby doplňkové ke stavbám hlavním

 1. nepřípustné
 • zařízení výroby, služeb a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na okolí

Prostorová regulace :
 • nově realizované stavby budou jednopodlažní s využitelným podkrovím
 • stavby doplňkové budou dosahovat max. 4,5 m výšky od upraveného od terénu a zastavěné plochy max. 16 m2
 • nově realizované stavby zachovají minimální odstup 10 m od osy obslužné komunikace
 • zastavěná plocha bude maximálně 30% z celkové výměry

Stavební regulace :
 • střechy nově navržených staveb budou symetrické, sedlové, polovalbové (nebo jejich obdoba), sklon 40-480
 • u staveb stávajících nebude zvyšován počet nadzemních podlaží, pouze u staveb s rovnou střechou lze připustit realizaci šikmé symetrické střechy
Klasifikace plochy :

a – plochy stabilizované, s možností údržby a změn staveb stávajících. Přípustná je realizace staveb doplňkových ke stavbám hlavním, pokud nebudou narušovat estetický ráz zástavby. Možnost nové výstavby je omezena vzhledem k vysoké zastavěnosti území.

b - plochy stabilizované, s možností nové bytové výstavby a výstavby zařízení občanské vybavenosti na větších zahradách a prolukách mezi stávající zástavbou, včetně staveb doplňkových ke stavbám hlavním, pokud nebudou rušit estetický ráz zástavby.

c - plochy vymezené k územnímu rozvoji

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U

ZÓNA SPORTU – S

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje stávající hřiště pro kopanou a navrhované malometrážní hřiště pro tenis, odbíjenou atp.

Funkční využití :
 1. vhodné a převládající
 • sportovní areál
 • zeleň
 • přístupové komunikace
 1. přípustné
 • doplňková zařízení k hlavní funkci (sociální zařízení, šatny)
 • vybavenost sloužící návštěvníkům (stravování, ubytování, společenská a kulturní zařízení)
 • odstavné plochy
 1. nepřípustné
 • stavby pro individuální rekreaci a trvalé bydlení
 • stavby pro chov hospodářských zvířat
 • stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby
Prostorová regulace :
 • nově realizované stavby budou jednopodlažní s využitelným podkrovím
 • nově realizované stavby zachovají minimální odstup 10 m od osy komunikace
 • stavby doplňkové budou dosahovat ve výšce římsy maximální výšky 4,5 m a 16 m2 zastavěné plochy
Stavební regulace :
 • střechy nově realizovaných staveb budou symetrické, sedlové, polovalbové (nebo jejich obdoba)
 • sklon 40-480
Klasifikace plochy :

b– plochy stabilizované, s možností bytové výstavby a výstavby zařízení občanské vybavenosti na větších zahradách a v prolukách mezi stávající zástavbou, včetně staveb doplňkových ke stavbám hlavním, pokud nebudou rušit estetický ráz zástavby.

c – plochy vymezené k územnímu rozvoji

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U

ZÓNA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI MONOFUNKČNÍ - OVm

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje areál hřbitova. Lze zde realizovat pouze zařízení související s funkcí zóny.

Funkční využití :
 1. vhodné a převládající
 • zařízení a stavby související s funkcí hřbitova
 • církevní stavby
 • zeleň

 1. přípustné
 • stavby doplňkové k hlavní funkci občanské vybavenosti
 • odstavné plochy

 1. nepřípustné
 • jakékoliv stavby a zařízení nesouvisející s funkcí zóny
Prostorová regulace :
 • výška nově realizované stavby (účelové) bude dosahovat max. výšky 7 m ve hřebeni střechy od upraveného terénu
 • stavba bude respektovat kostel jako dominantní stavbu

Stavební regulace :
 • stavba bude mít symetrickou, sedlovou, polovalbovou střechu (nebo její obdobu) se sklonem 40-480

Klasifikace plochy :

a - plochy stabilizované

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U

ZÓNA VÝROBY - V

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje stávající areály středisek zemědělské výroby. Tyto zóny mohou být využity i pro soustředění podnikatelských aktivit z oblasti lehké průmyslové výroby a výrobních služeb. U této zóny lze předpokládat negativní vliv na okolí (hluk, zápachy, vibrace, prašnost, větší zatížení dopravou apod.).

Integrace se stavbami vyžadujícími hygienickou ochranu je nepřípustná. Výroba nesmí negativně ovlivňovat obytné území. Kolem výrobních areálů je vhodné vybudovat pásy zeleně, které alespoň z části eliminují negativní estetické a hygienické vlivy.

Funkční využití :
 1. vhodné a převládající
 • zemědělská střediska (včetně mechanizačních)
 • řemeslná výroba
 • výrobní služby
 • dílny, zařízení údržby
 • manipulační plochy
 • nezbytné komunikace a technická vybavenost
 • ochranná zeleň
 1. přípustné
 • nevýrobní služby
 • občanská vybavenost sloužící zaměstnancům
 1. nepřípustné
 • zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče
 • obytné a rekreační stavby
Prostorová regulace :
 • výška nově realizovaných staveb bude dosahovat max. výšky 7 m od upraveného terénu
 • nebude překročeno stanovené ochranné pásmo
Stavební regulace :
 • střecha stavby – symetrická, sedlová, sklon 40-480

Klasifikace ploch :

b - plocha stabilizovaná, s možností staveb doplňkových ke stavbám hlavním. U ploch výroby a podnikatelských aktivit možnost výstavby výrobních hal, dílen atp. ve vlastních areálech.

Poznámka :

Důsledky podnikatelských aktivit nesmí negativními vlivy působit na obytné území.

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U

ZÓNA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT – PA 1

(BEZ NEGATIVNÍCH VLIVů NA OKOLÍ)

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje území vymezené pro podnikatelské aktivity z oblasti lehké průmyslové výroby, výrobních služeb, skladování, řemeslné výroby, rostlinné zemědělské výroby atp. u kterých nebude provozovanou činností vznikat negativní vlivy na okolní obytnou zástavbu.

Zóna vytváří přechod mezi obytnou zástavbou a výrobním areálem.

Funkční využití :
 1. vhodné a převládající
 • sklady
 • drobná řemeslná výroba
 • služby
 • zemědělská rostlinná výroba (skleníky)
 • nezbytné komunikace, odstavné plochy
 • zeleň

 1. přípustné
 • prodejny
 • vybavenost sloužící zaměstnancům

 1. nepřípustné
 • zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče
 • obytné a rekreační objekty
 • objekty pro chov hospodářských zvířat
Prostorová regulace :
 • výška nově realizovaných staveb bude dosahovat max. výšky 7 m od upraveného terénu
 • nově realizované stavby zachovají minimální odstup 10 m od osy komunikace

Stavební regulace :
 • střechy nově realizovaných staveb budou symetrické, sedlové, polovalbové (nebo jejich obdoba)

Klasifikace plochy :

b – plochy stabilizované. U ploch výroby a podnikatelských aktivit možnost výstavby výrobních hal, dílen atp. ve vlastních areálech

c – plochy vymezené k územnímu rozvoji

Poznámka :

 • Bude kladen důraz na architektonické ztvárnění staveb vzhledem k pohledově exponované části od komunikace a návaznosti na obytnou zástavbu
 • Odstavování vozidel zásobování (příp. návštěvníků) bude zajištěno ve výrobním areálu.

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U

ZÓNA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT – PA 2

(S PŘEDPOKLÁDANÝMI NEGATIVNÍMI VLIVY Z VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ)

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje území vymezené pro podnikatelské aktivity z oblasti lehké průmyslové výroby, výrobních služeb, skladování, řemeslné výroby, atp. u kterých lze předpokládat negativní vliv na okolí (hluk, vibrace, prašnost, větší zatížení dopravou atp.).

Zóny jsou vymezeny mimo souvisle zastavěné území. Integrace se stavbami vyžadujícími hygienickou ochranu (stavby pro bydlení, školství, zdravotnictví, sociální péči, potravinářství atp.) je nepřípustná.

Důsledky podnikatelských aktivit nesmí negativními vlivy působit na obytné území.

Kolem výrobních areálů navrhujeme vysázet pásy zeleně, které alespoň částečně eliminují negativní estetické a hygienické vlivy.

Funkční využití :
 1. vhodné a převládající
 • provozovny lehkého průmyslu
 • sklady velkoobjemového zboží
 • zařízení pro zemědělskou výrobu
 • řemeslná výroba
 • výrobní služby
 • zařízení údržby, garáže
 • manipulační plochy
 • nezbytné komunikace a technická vybavenost
 • zeleň

 1. přípustné
 • nevýrobní služby
 • občanská vybavenost sloužící zaměstnancům

 1. nepřípustné
 • zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče, potravinářství
 • obytné a rekreační stavby
Prostorová regulace :
 • výška nově realizovaných staveb bude dosahovat max. výšky 7 m od upraveného terénu
 • nově realizované stavby zachovají minimální odstup 10 m od osy komunikace

Stavební regulace :
 • střechy nově realizovaných staveb budou symetrické, sedlové, polovalbové (nebo jejich obdoba)

Klasifikace plochy :

b – plochy stabilizované. U ploch výroby a podnikatelských aktivit možnost výstavby výrobních hal, dílen atp. ve vlastních areálech

c – plochy vymezené k územnímu rozvoji

Poznámka :

Odstavování vozidel zásobování (příp. návštěvníků) bude zajištěno ve výrobních areálech.

 

 

ZÓNA NEURBANIZOVANÁ – N

ZÓNA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY – PÚDA – P

Charakteristika zóny :

Zóna představuje velké souvislé plochy zemědělské půdy, intenzivně využívané, s produkčním významem.

Nelze zde realizovat žádnou novou výstavbu nesouvisející se zemědělskou výrobou, kromě nezbytných liniových vedení (komunikace, sítě technické infrastruktury), staveb kulturních (kříže, Boží muka, atp.) a staveb pro ochranu a bezpečnost státu.

Funkční využití :

 1. přípustné
 • stavby nezbytné pro zemědělství (viz poznámka)
 • stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody, kanalizaci a čištění odpadních vod
 • tepelná a elektrická vedení, plynovody, produktovody, zařízení spojů včetně distribučních uzlů
 • komunikace
 • stavby kulturní (kapličky, kříže, Boží muka) vázané na konkrétní místa
 • stavby pro obranu a bezpečnost státu, ochrana obyvatel
 • stavby, jejichž charakter vyžaduje z důvodů hygienických či bezpečnostních odstup od souvisle zastavených území sídel

 1. nepřípustné
 • oplocení pozemků
 • jakákoliv nová výstavba mimo stavby vedené v bodě a)

Poznámka :

 • Případně realizovaná nová zařízení živočišné výroby, případně jiné zemědělské výroby navrhovat v rámci zón zemědělské půdy v takových kapacitách a vzdálenostech od obytných zón, aby je negativně neovlivňovala (každá aktivita bude posuzována individuálně);
 • Při zvýšeném zájmu o soukromý chov hospodářských zvířat na území obce dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, které navrhuje projektant, schvaluje orgán hygienické služby a vyhlašuje místní stavební úřad;
 • Trvalá polní hnojiště mohou být umístěna min. 500 m od obytné zástavby, 100 m od toků, 10 m od souvislé zeleně, na zpevněné ploše s jímkou. Dočasné polní hnojiště (max. 3 měsíce) musí být upraveno tak, aby nedocházelo k roztékání močůvky na okolí, umístěno min. 50 m od obytné zástavby.

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – N

ZÓNA KRAJINNÉ ZELENĚ – KZ

Charakteristika zóny :

Zóna zahrnuje území, kde je nutno zachovat přírodní prostředí – lesy, remízky, mokřady, vodní plochy, toky s doprovodnou zelení, drobnou zeleň (okolo cest apod.), trvalé travní porosty. Do zóny krajinné zeleně zahrnujeme i územní systém ekologické stability (biokoridory a biocentra). Na pozemcích zahrnutých do ÚSES a pro VKP je zakázáno povolovat a umisťovat stavby. Výjimečně mohou být se souhlasem orgánu ochrany přírody povolovány liniové stavby, bude-li prokázán jejich nezbytný společenský význam a nemožnost vedení mimo tato území.

Funkční využití :
 1. přípustné
 • polní a lesní cesty, cyklistické stezky
 • stavby kulturní (Boží muka, kříže, kapličky) – vázané na konkrétní místa
 • nezbytné liniové stavby technické vybavenosti
 • nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství
Poznámka :

Na pozemcích zahrnutých do ÚSES a pro VKP se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm stability. Dále je na těchto pozemcích zakázáno bez souhlasu orgánu ochrany přírody provádět pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a vodních nádrží, těžit nerosty a měnit dochovalou původní druhovou skladbu lesních porostů. Pokud bude nezbytné realizovat některou ze staveb uvedených v bodě a), musí procházet VKP nebo biokoridortem nejkratším průsečíkem.

 

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – N

ZÓNA LESů – L

Charakteristika zóny :

Zóna představuje souvislé pozemky určené k plnění funkce lesa. Na těchto pozemcích lze realizovat pouze stavby k zajišťování provozu lesních školek, myslivosti a nezbytné stavby pro lesní hospodářství.

Funkční využití :
 1. přípustné
 • lesní výroba
 • zemědělská výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí
 • výstavba zařízení soužící lesnímu hospodářství a zájmům ochrany přírody
 • účelové komunikace
 • pěší cyklistické trasy
 • technická infrastruktura, jejíž umístění nebo vedení trasy mimo zónu by bylo ekonomicky nereálné nebo neřešitelné

 1. nepřípustné
 • jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a)