Příloha č.2 veřejně prospěšné stavby

Označení ve výkrese

B. 4 – VPS

Název – stručná charakteristika veřejně prospěšné stavby

Zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby

Pozemky případně parcely č.

  Občanská vybavenost

1.

Dům služeb Vybudování vhodných prostorů pro nevýrobní služby – sběrny oprav apod.

289, 288

2

Maloplošné víceúčelové hřiště Rozšíření vhodných ploch ke každodenní rekreaci obyvatel

713

  Doprava

3.

Úprava křižovatky silnic II/465 a III/4656 včetně směrové úpravy silnice III/4656 Zlepšení rozhledových poměrů a bezpečnosti dopravy Dotčené plochy jsou patrné z výkresu

4.

Místní komunikace navržené v rámci nové zástavby Zajištění přístupu ke stavebním pozemkům Dotčené plochy jsou patrné z výkresu

5.

Účelová komunikace přes zemědělský areál Zajištění přístupu zemědělských strojů k obhospodařovaným pozemkům Dotčené plochy jsou patrné z výkresu

6.

Účelová komunikace přes zemědělský areál Zajištění přístupu k navrhované lokalitě pro podnikatelské aktivity Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

7.

Účelová komunikace k ČOV Zajištění přístupu k navrhované ČOV pro její realizaci a následnou údržbu Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

8.

Komunikace pro pěší podél silnic II/465 a III/4656, stezka pro pěší Zvýšení bezpečnosti pěšího provozu Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

9.

9 odstavných stání v řadových garážích  

859, 862

10.

Parkovací plochy

P 10 u obecního úřadu

P 4 u kulturního domu

P 10 u hřbitova

P 20 u hřiště

Vybudování parkovacích ploch u stávající občanské vybavenosti

5

508

1021

713

11.

Přístřešky pro cestující u zastávek autobusové hromadné dopravy

 

 

Ochrana cestujících před povětrnostními vlivy Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

 

 

Vodní hospodářství

12.

Výstavba přívodního vodovodního řadu z vodojemu Slatina včetně čerpací stanice u vodojemu Slatina Zajištění dodávky pitné vody Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

13.

Plošné rozšíření vodovodní sítě

 

 

 

Zajištění dodávky pitné vody pro stávající i navrhovanou zástavbu Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

14.

Výstavba zrychlovací čerpací stanice (příp. automatické tlakové stanice) včetně souvisejících staveb – oddělení tlakových pásem šoupátky Regulace tlaku ve vodovodní síti Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

15.

Plošné rozšíření kanalizace včetně souvisejících staveb (odlehčovacích komor příp. čerpací stanice a výtlačného kanalizačního řadu) Zajištění likvidace odpadních vod Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

16.

Výstavba biologických rybníků včetně souvisejících staveb

 

 

Zajištění likvidace odpadních vod

 

Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

17.

Výstavba dešťových příkopů Zajištění likvidace odpadních vod Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu
  Energetika

 

18.

Výstavba distribučních trafostanic včetně přípojek VN 22 kV Zajištění distribuce a dostatečného příkonu elektrické energie pro stávající i navrženou zástavbu Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

19.

Rozšíření NN pro novou zástavbu včetně vyvedení výkonu z nových trafostanic Zajištění dodávky elektrické energie pro stávající i navrženou zástavbu Dotčené pozemky sou patrné z výkresu

20.

Výstavba středotlaké plynovodní sítě Rozvod plynu mezi stávají a navrhovanou zástavbou Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu