Příloha č.3 Opatření ve veřejném zájmu

Seznam opatření ve veřejném zájmu

Jedná se o opatření, která nelze zařadit mezi stavby, ale jejichž respektování v území je nezbytně nutné.

SEZNAM OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Označení ve výkrese

B. 4 – VPS

Název – stručná charakteristika opatření ve veřejném zájmu

Zdůvodnění zařazení mezi opatření ve veřejném zájmu

Pozemky

21.

Realizace a zajištění funkčnosti prvků územního systému ekologické stability Zajištění ekologické stability krajiny Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu

22.

Zřízení ochranných vegetačních pásů kolem vodních toků Zajištění ochrany vod a vytvoření pásů krajinotvorné zeleně Dotčené pozemky jsou patrné z výkresu