VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek

 1. Urbanizované území (zastavitelné) tvoří plochy uvnitř vymezeného současně zastavěného území sídla a plochy navržené územním plánem k zastavění.
 2. Neurbanizované území (nezastavitelné – volná krajina) je území souvisle nezastavěné a pozemky, které nejsou územním plánem určeny k zastavění.
 3. Hranice zastavitelného území vymezuje území, na němž je výstavba přípustná při dodržení regulačních podmínek.
 4. Funkční zóny jsou prostorově ucelené části urbanizovaného nebo neurbanizovaného území, které jsou charakterizovány stávajícím nebo navrženým funkčním využitím.
 5. Regulační podmínky vymezují přípustné, nepřípustné, případně podmíněně funkční využití ploch, požadavky na prostorovou regulaci staveb, požadavky na vnější vzhled objektů z hlediska ochrany kulturních, historických a urbanistických hodnot území a požadavky na výstavbu z hlediska ochrany přírody, krajinných hodnot a životního prostředí.

 

Seznam použitých zkratek

ATS - automatická tlaková stanice

BPEJ - bonitní půdně ekologické jednotky

ČOV - čistírna odpadních vod

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav

DOK - dálkový optický kabel

DTP - dolní tlakové pásmo

FVŽP - Federální výbor pro životné prostředí

HTP - horní tlakové pásmo

IP - interakční prvek

k. ú. - katastrální území

LBC - lokální biocentrum

LBK - lokální biokoridor

MHD - městská hromadná doprava

MK - místní komunikace

MO - místní obslužná komunikace

MTO - místní telefonní obvod

MŠ - mateřská škola

NP - nadzemní podlaží

NN - nízké napětí

OOV - Ostravský oblastní vodovod

OÚ - obecní úřad

PHO - pásmo hygienické ochrany

PHM - pohonné hmoty

PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa

PTUV - příprava teplé užitkové vody

RBC - regionální biocentrum

RD - rodinný domek

RCH - rekreační chata, rekreační chalupa

RS - regulační stanice

RSU - remote suscriber unit (vzdálený účastnický blok)

STG - skupina typů geobiocénu

SSF - Správa silničního fondu

STL plynovod - středotlaký plynovod

TKO - tuhé komunální odpady

TR - trafostanice

TUV - teplá užitková voda

TTO - tranzitní telefonní obvod

ÚHZ - územní a hospodářské zásady pro zpracování ÚPN obce

ÚK - účelová komunikace

ÚPD - územně plánovací dokumentace

ÚPN - územní plán

ÚPP - územně plánovací podklady

UTO - uzlový telefonní obvod

ÚSES - územní systém ekologické stability

ÚSH - ústav silničního hospodářství

VDJ - vodojem

VKP - významný krajinný prvek

VN - vysoké napětí

VPS - veřejně prospěšné stavby

VVN - velmi vysoké napětí

VTL plynovod - vysokotlaký plynovod

VÚC - velký územní celek

ZD - zemědělské družstvo

ZPF - zemědělský půdní fond

 

Bydlení

 1. Nová obytná výstavba bude realizována ve vymezených lokalitách navazujících na stávající zastavěné území, na větších zahradách a v prolukách mezi stávající zástavbou.
 2. Výstavba mimo zastavěné území a území navržená územním plánem nebude povolována.
 3. Při výstavbě nových staveb přednostně používat přírodní materiály (dřevo, cihly, kámen).

 

Občanská vybavenost

 1. Stávající zařízení občanské vybavenosti jsou územním plánem respektována.
 2. Běžná zařízení občanské vybavenosti lze umístit kdekoliv v obytné zóně, pokud svým provozem nebudou rušit obytnou funkci. Pro nové objekty občanské vybavenosti, nebo při povolování změn užívání stávajících objektů je nutné zabezpečit v rámci vlastního pozemku dostatečnou kapacitu odstavných ploch.
 3. V centru současně zastavěného území obce bude respektována plocha vymezená pro případnou realizaci občanské vybavenosti.

 

Sport, rekreace

 1. Stávající hřiště zůstává územně beze změny.
 2. V návaznosti na jeho plochu je vymezeno území pro realizaci maloplošného hřiště (tenisových kurtů) včetně sociálního zázemí.

 

Výroba

 1. Plochy stávajících výrobních areálů jsou ponechány beze změn.
 2. Plochy pro podnikatelské aktivity z oblasti řemeslné výroby, výrobních služeb, lehké průmyslové výroby, případně i zemědělské výroby, jsou vymezeny v návaznosti na zemědělský výrobní areál.
 3. Drobná výrobní zařízení (výrobní služby, řemesla) lze umístit do obytných zón za předpokladu, že nebudou svým provozem rušit obytnou funkci.
 1. Přípustnost realizace výrobních zařízení je specifikována pro jednotlivé zóny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Zeleň

 1. Stávající kvalitní vzrostlé stromy je nutno v maximální míře chránit a zachovat (mimo topoly vlašské).
 2. Nutno doplnit bariéru ochranné zeleně výrobních areálů.
 3. Sortiment nově vysazovaných dřevin musí vycházet z druhové skladby okolní krajiny. Stromové druhy budou domácího původu, keře mohou být i introdukované, ale dokonale přizpůsobení místním stanovištním podmínkám.

 

 

Doprava

 1. Respektovat navrženou úpravu křižovatky silnic II/465 a III/4656 včetně směrové úpravy silnice III/4656.
 2. Respektovat výhledovou trasu přeložky silnice II/465.
 3. Respektovat navržené úpravy ostatní komunikační sítě
 4. Respektovat návrh komunikací pro pěší - chodníků a stezky
 5. Dbát na zachování územních rezerv pro parkování a garážování pro stupeň automobilizace 1 : 3,5
 6. Zastávky autobusové hromadné dopravy oboustranně vybavit přístřešky pro cestující
 7. U nové obytné zástavby podél hlavních komunikací dodržet ochranná dopravní pásma zejména v zájmu ochrany před nadměrnou hlučností z pozemní dopravy

 

Vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou

 1. Do vodovodní sítě Těškovic dodávat pitnou vodu ze skupinového vodovodu Hradec nad Moravicí - Jakubčovice – Skřípov – Hrabství. Vybudovat přívodní výtlačný vodovodní řad DN 80 z Výškovic z vodojemu Slatina do vodojemu Těškovice. Po napojení Těškovic na SV zachovat místní zdroj vody jako havarijní.
 2. Doplnit vodovodní síť obce novými vodovodními řady DN 50 až 80 v souladu s ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a s ohledem na kvalitu vody.
 3. Vyčlenit horní tlakové pásmo (HTP). Pro úpravu tlakových poměrů v tomto HTP vybudovat zrychlovací čerpací stanici či automatickou tlakovou stanici. Tlaková pásma oddělit šoupátky.

Likvidace odpadních vod

 1. Stávající jednotnou kanalizační síť postupně rekonstruovat na úroveň danou příslušnou normou a doplnit novými úseky převážně splaškové kanalizace DN 250-300.
 2. Pro čištění odpadních vod vybudovat biologické rybníky s mechanickým předčištěním.
 3. Do doby vyřešení likvidace odpadních vod dle návrhu povolovat pro novostavby bezodtoké žumpy nebo domovní čistírny jako stavby dočasné.
 4. Dešťové vody odvádět stávající jednotnou kanalizací a povrchovými příkopy.
 1. Odpadní vody ze zemědělské živočišné výroby (kejdu) akumulovat v nepropustných bezodtokých jímkách a vyvážet na zemědělské pozemky.

 

Odtokové poměry

 1. Provádět běžnou údržbu vodních toků a ploch včetně údržby břehové a doprovodné vegetace
 2. Vodní toky nezatrubňovat.
 3. Kolem vodních toků ponechat přístupné manipulační pásy v šíři 6 m od břehových hran a ochranné vegetační zasakovací pásy v šíři 15 až 20 m od břehových hran.
 4. Zachovat funkčnost odvodňovacích zařízení na odvodněných pozemních.
 5. Na zemědělských pozemích dbát na protierozní obhospodařování (vrstevnicová orba, vhodné druhy plodin apod.).

 

Energetika, spoje

 1. Dodávku elektrické energie zajišťovat z rozšířené rozvodné sítě VN - 22 kV, linky VN 11.
 2. Potřebu transformačního výkonu zajistit vybudováním navržených trafostanic napojených z rozšířené venkovní sítě 22 kV.
 3. Pro zajištění kvalitní dodávky el. energie provést celkovou rekonstrukci sítě NN.
 4. V palivo - energetické bilanci tepelných zdrojů prosazovat změny ve prospěch zemního plynu, s doplňkovou funkcí elektrické energie.
 5. Respektovat ochranná pásma energetických zařízení ve smyslu Energetického zákona §19 a § 26.
 6. Rozvoj telekomunikačního provozu zajistit zvýšením kapacity RSU Těškovice spolu s výstavbou účastnické přípojné sítě.

 

Nakládání s tuhými komunálními odpady

 1. Odpad z řešeného území musí být likvidován pouze na zabezpečených skládkách, event. na jiných povolených zařízeních k likvidaci odpadů mimo řešené území.
 2. Musí být rozšiřován tříděný sběr odpadních materiálů s cílem recyklace, event. oddělné likvidace jednotlivých komponent z domovního odpadu.
 3. Na území obce nebude zřizována žádná skládka tuhých komunálních odpadů.
 4. Bude realizována lesotechnická rekultivace uzavřené staré obecní skládky TKO.

 

Územní systém ekologické stability

 1. Budou respektovány podmínky ochrany místního územního systému ekologické stability jako základ uchování a reprodukce přírodního bohatství v území. U stávajících biocenter i biokoridorů budou uskutečňována opatření vedoucí k dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, tomuto cíli budou podřízeny i vedlejší funkce prvků ÚSES (tj. např. lesní hospodaření). Rušivé činnosti (jako je umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření atd.) a činnosti snižující ekologickou stabilitu jsou nepřípustné. V nezbytných případech je u biokoridorů podmíněně přípustné pouze povolování liniových staveb (v kolmém směru na biokoridor).
 2. Případné zásahy musí být projednány se státní správou činnou v ochraně přírody.
 3. Na plochách územního systému ekologické stability se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy.

 

 

Zásady ochrany přírody a krajiny

 1. Budou respektována ustanovení zákona o ochraně přírody.
 2. Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozováním a ničením. Nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce a nesmí být narušena jejich obnova. K zásahům, které by mohly vést k jejich poškození či zničení, nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko - stabilizační funkce (umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů) se musí vyjádřit orgán ochrany přírody - Magistrát v Opavě.
 3. Rozhodnutí o umístění stavby a o využití území ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesních pozemků lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu správy lesů *2). V případě výstavby v tomto území musí být stavby umístěny co nejdále od porostních stěn lesa. Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a za řízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa - tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa po projednání s vlastníky lesa.
 1. Vodní toky není povoleno zatrubňovat, případné úpravy sklonových poměrů je nutno provádět jen přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů.
 2. Kolem vodních toků musí být ponechány manipulační pásy v šířce min. 6 m, mimo zastavěné území vegetační pásy v šířce min. 15 až 20 m na každém břehu.
 3. Při rozvoji výstavby na území obce je nutno postupovat tak, aby ucelené obhospodařované pozemky byly zachovány co nejdéle pro účely zemědělské výroby.
 4. Při záboru půdy musí být co nejméně narušovány hydrologické a odtokové poměry v území.
 5. Při zásahu do sítě zemědělských účelových komunikací musí být zajištěn přístup ke všem obhospodařovaným pozemkům.

 

Zásady ochrany životního prostředí

Pro zajištění čistoty ovzduší :

 1. nesmí být povolována výstavba nových zdrojů emisí, která by měla za následek zhoršení kvality ovzduší;
 2. musí být snižováno množství emisí ze stávajících zdrojů;
 3. musí být omezen podíl tuhých fosilních paliv na zásobování teplem a musí být upřednostňováno využití zemního plynu a dalších k životnímu prostředí šetrných druhů paliv, vč. obnovitelných zdrojů.

Pro zajištění ochrany vod

 1. doplnit a rekonstruovat obecní kanalizační síť;
 2. tekuté odpady zneškodňovat na biologických rybnících;
 3. v území nenapojeném na kanalizaci likvidovat odpadní vody individuálně pomocí žump na vyvážení nebo domovních ČOV zaústěných do vhodného recipientu;
 4. napojení odpadních vod ze zemědělství nebo jiné výroby, event. z činností výrobního charakteru na veřejnou kanalizaci je podmíněno splněním podmínek kanalizačního řádu.

 

Ochrana ložisek nerostných surovin

Podle map ložiskové ochrany (MŽP ČR – Geofond ČR, aktualizace r. 1997) se na k. ú. obce Těškovice nenachází žádná ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani prognózní zdroje, které by musely být respektovány.

 

Ochrana kulturních a historických hodnot

 1. Respektovat historický urbanistický vývoj obce.
 2. Respektovat prvky drobné architektury s vazbou na historii obce.

 

Ochrana půdy

 1. Při rozvoji výstavby na území obce je nutno postupovat tak, aby ucelené obhospodařované pozemky byly zachovány co nejdéle pro účely zemědělské výroby.
 2. Při záboru půdy musí být co nejméně narušovány hydrologické a odtokové poměry v území.
 3. Při zásahu do sítě zemědělských účelových komunikací musí být zajištěn přístup ke všem obhospodařovaným pozemkům.
 4. Nebude povolována nová výstavba mimo plochy vymezené v ÚPD, kromě staveb sloužících pro zemědělskou výrobu.