Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Fasáda kostela

Návrh – č.1

Fasáda kostela

Projekt rekostrukce fasády místního kostela

Křesťanské a společenské centrum obce – kostel Nanebevzetí Panny Marie a okolí v Těškovicích

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, Programu rozvoje venkova ČR.

Obrázek - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Vážení spoluobčané, návštěvníci webových stránek obce, v následujícím dokumentu se budeme snažit přiblížit všem zájemcům o dění v naší obci snahu občanů obce o zvelebení naší kulturní památky kostela a jeho okolí.

Datum Popis činnosti Fotogalerie
Květen 2010 Stávající stav kostela a okolí před zahájením prací na obnově. FOTO 0
2. 6. 2010 Jako první dobrovolníci z řad občanů přispěchali na pomoc zástupci Sokola Těškovice – fotbalisté a kulturisti, kteří měli za úkol odstranit veškerou betonovou dlažbu okolo kostela a uvolnit tak místo pro výkopové práce vedoucí k odizolování celého objektu a zamezit tak vzlínání zemní vlhkosti do objektu. Svého úkolu se zhostili skvěle a v počtu cca 15 účastníků svou práci odvedli na výbornou. FOTO 1
3. – 4. 6. 2010 Zahájeny výkopové práce na přípojce vodovodu k objektu kostela panem Niklem s Bítova, který se svou technikou provedl vše tak jak bylo požadováno. Po výkopu byla položena a zapískována plastová vodovodní přípojka a vše bylo připraveno k zahrnutí.  
5. 6. 2010 První sobotní brigáda všech občanů obce se setkala s účastí prvních 5 dobrovolníků – byly provedeny následující práce: dopískování zbytku vodovodní přípojky, příprava vodovodní přípojky pro napojení na vodovod u objektu fary a zahrnuta celá vodovodní přípojka ve farní zahradě. Doufejme, že příště se nás setká více a práce půjde rychleji od ruky. FOTO 3
12. 6. 2010 Za krásného letního dne okolo 8.00 hod. se sešlo na brigádě celkem 20 lidí a tak plán práce se musel podřídit velkému množství lidí a práce šla vskutku od ruky. Zahájilo se dočištění výkopu, odstranění stávajících betonových zemních vpustí pro položení nopové folie. V místech kde nebyl ještě výkop udělán se pokračovalo ve výkopu a udělal se výkop okolo celého kostela dle plánu. Přebytek zeminy z výkopů se odvážel na auto a autem odvážel na skládku. Po dočištění a provedení výkopů se provedlo položení nopové folie, návoz a zasypání kamenivem, položení drenáže. Ke konci prací se provedlo naložení betonových desek, které byly položeny okolo kostela a betonových zbytků z bouracích prací a odvezlo se také na skládku a tak okolo 14.00 hod. se z prací skončilo. Děkujeme všem za odvedenou práci a klubovně Šupina za občerstvení v podobě dodržování pitného režimu bez něhož by se v úporném horku velice těžce pracovalo. Na další práce byl nakoupen a přivezl se materiál na odpady dešťových vod. FOTO 4
14. – 15. 6. 2010 V těchto dnech byla instalována dešťová kanalizace okolo kostela s napojením dešťových svodů kostela a položení vodorovné kanalizace okolo kostela s napojením na stávající dešťový odvod vod od kostela. Napojena byla na kanalizaci také sakristie. Práce byly prováděny zaměstnanci obecního úřadu. FOTO 5
16. 6. 2010 Další brigáda, která byla zorganizována mimořádně vzhledem k probíhajícím pracem na kanalizaci a možností tuto kanalizaci zasypat a upravit terén okolo kostela tak, aby bylo možno po výběru zhotovitele fasády instalovat lešení. Opět se sešlo celkem 16 chlapů, kteří za cca 2 hod. měli celou práci hotovu. Bylo provedeno zasypání pískem kanalizaci, zasypání štěrkem a hrubé doupravení terénu zeminou, která zbyla z výkopů. Tímto je první část prací, které by měli občané provést svépomocí ukončena a teď se bude čekat na výběr zhotovitelné firmy a postavení lešení, kde bude následovat druhá část prací, a to odstranění nesoudržné omítky z fasády kostela. FOTO 6
19. 7. – 22. 7. Od posledních dobrovolných prací probíhají každou středu v 15.00 hod v místnosti knihovny kontrolní dny stavby, kde se kooordinují a dopřesňují postupy stavebních prací ve všech stavebních objektech stavby. V úterý se začalo se stavbou lešení tak, aby bylo připraveno na pátek a sobotu pro provádění prací na odstranění staré omítky z fasády kostela  
23. 7. a 24. 7. V pátek odpoledne od 17.00 hod. byla zorganizována další brigáda na zahájení prací na odstranění omítky z fasády kostela. Sešlo se celkem 16 chlapů a práce jim šla vskutku od ruky, udělalo se kus práce pro sobotní dokončení prací. Ukončení brigády v cca 20.30 hod. V sobotu ráno od 8.00 hod. se sešlo celkem 25 chlapů a dokončilo se i přes částečnou nepřízeň počasí páteční načaté dílo včetně úklidu oklepané omítky. Všichni účastníci brigády byli odměnění občerstvením, které poskytli hasiči a obecní úřad. FOTO 7
FOTO 7b
25. 7. – 8. 8. V průběhu tohoto období probíhají pravidelné KD zakázky ve středy na obecním úřadě za účasti otce Piotra, obce a zhotovitele stavby a dojednávají se podrobnosti dodávky stavby. Byly zahájeny práce na provádění omítek objektu, podrobné specifikace dodávky věžních hodin a detaily provedení terénních a sadových úprav. Vzhledem k nepřízni počasí – déšť – není možno plynule pokračovat v omítání a práce se zdržují. FOTO 8
Srpen, září, říjen 2010 Vzhledem k postupu a stejnorodosti stavební prací nebylo dále popisováno, jelikož by se autor musel stále opakovat a čtení by to nebylo záživné. Byly dále organizovány brigádnické práce v souladu s postupem prací stavební firmy. Foto Poslední brigáda
Závěr akce Vážení spoluobčané, děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s pracemi na jistě pěkné rekonstrukci fasády kostela. Věřím, že jsme spolu s dodavatelskou firmou vytvořili pěkné dílo a kostel bude v našem středu obce tvořit patřičnou dominantu a oprava a investované prostředky byly účelně využity.
Závěrem poskytujeme několik posledních fotografií z dokončené stavby.
Děkujeme ještě jednou všem. Nastává však nezbytná „papírová vojna“ s poskytovatelem dotace.
Za organizační tým: otec Piotr Rak, Jan Polášek a Martin Sedlák
Konečný vzhled

Začátky projektu

1. 6. 2010

Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce května byla podepsána otcem Piotrem smlouva o poskytnutí dotace a konečně tak můžeme připravovat celou akci k zvelebení kostela a jeho okolí dle našeho plánu. V žádosti o dotaci jsme se zavázali některé práce provádět sami svépomocí a tak ode dne 5. 6. 2010 od 7.30 hod. každou sobotu je sraz před kostelem a budou probíhat přípravné práce na odkopání základových konstrukcí kostela pro instalaci hydroizolace, kopání přípojky vodovodu, odstraňování stávající dlažby, odstraňování staré omítky apd. Zveme všechny zájemce z řad mužů o pomoc na zvelebení naší obce na tyto pravidelné brigády. Vemte s sebou lopaty, krumpáče apd. nářadí. Občerstvení po akci je zajištěno.

14. 4. 2010

Vážení spoluobčané, dne 14. 4. 2010 nám byl doručen zvací dopis vyzývající k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na námi plánovanou opravu fasády kostela přilehlého prostranství okolo kostela dle námi zpracované žádosti o dotaci – viz příloha. Tímto dnem nám začíná práce na dalších přípravách vedoucí k realizaci celého plánovaného díla. Předpokládám, že v dalších týdnech shromáždíme doklady nutné k podpisu smlouvy a podepíšeme smlouvu s SZIF Opava o poskytnutí dotace.

S pozdravem M. Sedlák, starosta obce

14. 12. 2009

Vážení spoluobčané, po předání žádosti na MAS Opavsko a jejím vyhodnocení jako doporučené k financování prošla naše žádost včetně příloh kontrolou orgánu poskytovatele dotace SZIF Opava a byly nám zaslány připomínky k dopracování s nutností vše zapracovat do 14. 12. 2009 a předat na kontrolu na MAS Opavsko – což bylo provedeno – viz protokol o předání. Zástupci MAS Opavsko tuto doplněnou dokumentaci všech žadatelů předají orgánu SZIF Opava dne 15. 12. 2009 a bude probíhat další kontrola doplnění a předání dokumentů na SZIF Praha k vypracování smlouvy o dotaci. V tomto mezidobí budeme chystat podmínky pro výběr zhotovitele stavby, které bude nutno nechat překontrolovat poskytovateli dotace a následně vyhlásit soutěž na výběr zhotovitele stavby.
S pozdravem M. Sedlák, starosta obce

11. 11. 2009

Vážení spoluobčané, po veřejném slyšení žadatelů o dotace jsme netrpělivě čekali na výsledek hodnotící skupiny MAS Opavsko a v dnešních dnech nám přišel dopis, ve kterém jsme informováni o vyhodnocení naší žádosti a postoupení k zaregistrování na Státní zemědělský intervenční fond /SZIF/, který provede, doufáme pouze formální správnost naší žádosti a dokumentace, na což má termín do 35 dnů ode dne 30.10.2009 a zašle nám požadavky na případné doplnění či vysvětlení. Snad se dočkáme do konce roku či v lednu 2010 návrhu smlouvy k podpisu dotace a budeme moci zrealizovat náš projekt „Křesťanské a společenské centrum obce – KOSTEL NANAEBEVZETÍ PANNY MARIE A OKOLÍ V TĚSŠKOVICÍCH“. V příloze je k dispozici dopis MAS Opavsko o zaregistrování žádostí na SZIF.
S pozdravem M. Sedlák.

8. 10. 2009

Dne 8. 10. 2009 proběhlo veřejné slyšení žadatelů o dotace a byl také presentován náš záměr. V sále kina v Hradci nad Moravicí se v 16.00 hod., sešla hodnotící komise plus hrstka presentujících žadatelů. Celkem bylo předáno 27 projektů žádajících o dotace v rámci první výzvy, celková alokace finančních prostředků na tuto výzvu je necelých 11 mil Kč.- a dle sdělení předsedy MAS Opavsko je převis zájemců v řádech 20-25%. Za obec Těškovice presentoval záměr starosta obce, který zastupoval žadatele o dotaci Římskokatolickou farnost Těškovice. Hodnotící komise zasedá k výběru jednotlivých projektů v příštím týdnu.

24. 9. 2009

Sdělení skupiny MAS Opavsko – Ukončení Výzvy 1/2009: Rádi bychom Vám oznámili, že v pondělí 21. 9. 2009 byl ukončen příjem žádostí v rámci první výzvy programu LEADER vyhlášeného o.s. MAS Opavsko. Celkem jsme přijali 27 projektů, které nyní projdou kontrolou a následně hodnocením dle preferenčních kritérií. O aktuálních informacích z průběhu kontroly žádostí, budeme jednotlivé žadatele informovat individuálně. Výsledek hodnocení projektů Výběrovou komisí, bude zveřejněn na našich stránkách http://www.masopavsko.estranky.cz/.

17. 9. 09 – přijetí žádosti o dotaci

Vážení spoluobčané, dnešním dnem jsme dokončili přípravu podkladů pro žádost o dotaci na akci pod názvem „Křesťanské a společenské centrum obce – kostel Nanebevzetí Panny Marie a okolí v Těškovicích“. a předali s otcem Piotrem Rakem žádost o dotaci v Hradci nad Moravicí pracovníkům Místní akční skupiny Opavsko k formální kontrole, která proběhla na místě – viz protokol o přijetí žádosti. Po formální kontrole byla žádost přijata a teď bude podrobena podrobné kontrole s průběžným doplňováním případných nedostatků v žádosti a předložena k hodnocení hodnotící skupině.
Držme si palce ať se můžou naše plány uskutečnit a doplnit tak centrum obce o další opravený objekt.
Starosta obce M. Sedlák

Přílohy

foto00.pdf

foto00.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,58 MB

foto01.pdf

foto01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,38 MB

foto03.pdf

foto03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,31 MB

foto04.pdf

foto04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,89 MB

foto05.pdf

foto05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,09 MB

foto06.pdf

foto06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,03 MB

foto07.pdf

foto07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,96 MB

foto07b.pdf

foto07b.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 718,96 kB

fotoposledni.pdf

fotoposledni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 659,26 kB

fotoposledni.pdf

fotoposledni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 659,26 kB

fotozaver.pdf

fotozaver.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 948,77 kB

zvaci_dopis.pdf

zvaci_dopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 884,31 kB

protokol_prosinec.pdf

protokol_prosinec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

registrace.pdf

registrace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 730,41 kB

prezentace.pdf

prezentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,66 kB

prijeti_zadosti.pdf

prijeti_zadosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 777,65 kB

Všechny pohledy těchto návrhů – pdf.

kostel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 613,06 kB
Datum vložení: 15. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2022 14:52
Autor: Správce Webu
Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?