Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Nová sportoviště obce

Nová sportoviště obce

Stavba roku 2009

Vážení spoluobčané, obec Těškovice přihlásila stavbu „Multifunkčního sportoviště“ do prestižní soutěže Stavba roku 2009 Moravskoslezského kraje. Na webových stránkách www.stavbamsk.cz/vote09.asp jste se mohli zúčastnit ankety veřejnosti a svým hlasem vyjádřit sympatii jakékoliv realizované stavbě.

V podvečer 14. června proběhlo slavnostní vyhlášení této soutěže. V krásné atmosféře sálu Divadla Antonína Dvořáka se v rámci slavnostního galavečera vyhlašovaly výsledky čtvrtého ročníku soutěže “Stavba MSK 2009”. Letos byl zastoupen rekordní počet staveb, a to 39, z celého regionu. Soutěž o nejlepší “Stavbu Moravskoslezského kraje 2009”, která se koná pod záštitou hejtmana Jaroslava Palase, byla odstartována již koncem loňského roku. Hlavním cílem soutěže je seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury v regionu. “Tak, jako každoročně, nebylo pro porotu jednoduché vybrat tu nejlepší stavbu a tak se členové poroty po samotných objížďkách, hodnocení staveb a po pečlivém posouzení všech hodnotících faktorů rozhodli, že letos udělí mimo jiné i speciální ceny a to Cenu za zdařilou rekonstrukci a záchranu kulturní památky a Cenu za ekologii.”, uvedl předseda poroty ing. Milan Balabán.

Vítězi v jednotlivých soutěžních kategoriích se stali: V kategorii Stavby občanské vybavenosti, získal hlavní cenu Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice, cenu Za zdařilou rekonstrukci a záchranu kulturní památky získala Rekonstrukce objektu pro zřízení dětského domova ve Fulneku, v kategorii Bytové domy hlavní cena nebyla udělena, v kategorii Rodinné domy byl hlavní cenou ohodnocen Rodinný dům Kaňovice, cenu v této kategorii za technické řešení a kvalitu si odnesli přihlašovatelé Rodinného domu “The Bird” v Kunčicích pod Ondřejníkem, vítěznou průmyslovou stavbou se stal Výrobně skladový areál LENA-Hračky, s.r.o. a vítězem v kategorii Dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb se stalo stavební dílo Mimoúrovňové propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci-Balinách. Cenu odborné poroty – letos porotci udělili cenu za ekologii, získala administrativní budova Nordica Ostrava. Stejně jako v loňském roce byla do soutěže zapojena také laická veřejnost, která svými hlasy zvolila jako vítěze Ceny laické veřejnosti Rodinný dům Kaňovice a opět byla udělena také cena Děkana stavební fakulty Vysoké školy Báňské za nejlepší diplomovou práci. Toto ocenění získal Bc. Martin Náhlovský na téma Rehabilitace lokality Poděbradova-Porážková / dostavba městského bloku. Již druhým rokem se také uděluje Cena hejtmana Moravskoslezského kraje. Hejtman MSK ing. Jaroslav Palas, pod jehož záštitou se třetí ročník soutěže koná, toto ocenění udělil Pavilonu velkých poslucháren FAST, VŠB Ostrava. Hlavní cenu, cenu GRAND PRIX, porotci přiřkli stavbě Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice. Cena Grand prix je udělována nejlepší stavbě z vítězů v jednotlivých kategoriích. Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice získal Hlavní cenu v kategorii “Stavby občanské vybavenosti”. “Tato prestižní soutěž je oslavou stavitelství a architektury v regionu. Dle přihlášených staveb je vidět, že úroveň má vzestupnou tendenci a měli jsme možnost zhlédnout odvážné počiny jak architektů tak i stavebních společností,” ohodnotil letošní ročník předseda Svazu podnikatelů ing. Pavel Ševčík. Připomeňme, že vyhlašovateli soutěže jsou 4 organizace. Kromě Moravskoslezského kraje jsou to Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Obec architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Multifunkční sportoviště včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel obce Těškovice

Registrační číslo: CZ.1.10./4.1.00/01.00057

Prioritní osa: 10.4. Rozvoj venkova

Oblast podpory: 10.4.1. Rozvoj venkova

Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

Vážení spoluobčané, návštěvníci webových stránek obce, na tomto místě budete průběžně informováni ohledně realizace stavby našeho hřiště. Během konce roku 2008 a začátkem roku 2009 proběhly nezbytné přípravné práce – výběr manažera projektu; výběr realizační firmy a v neposlední řadě i výběr finančního ústavu pro nezbytné profinancování celé investiční akce.
Kdo jsou ti, kteří celý záměr realizují a byli vybráni prostřednictvím veřejných soutěží?

Manažer projektu: KP Projekt s.r.o., pobočka Ostrava

Dodavatel stavby:
Sdružení Sportoviště Těškovice
Bytostav Poruba a.s., Dělnická 382, Ostrava-Poruba
SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská čp. 495, České Budějovice

Poskytovatel bankovních služeb: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava

Technický dozor stavby: Obec Těškovice

Po těchto přípravných pracech, jsme spolupracovali s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na navrhovaných změnách a upřesnění vzhledem k podepsaným smlouvám a začala vlastní realizace projektu, kde na tomto místě budeme o průběhu stavby pravidelně v týdenních intervalech informovat.

Dne 3. 4. 2009 proběhlo jednání ve vinárně kulturního domu ohledně výběru dodavatele dětských atraktivit. Účast byla ovšem velmi sporadická i přes zájem maminek uplatnit své požadavky na výběr těchto atrakcí. Po společném jednání byly vybrány prvky renomované firmy a jako dodavatel atrakcí byla vybrána společnost – ONYX-WOOD Prachatice. Věříme, že vybrané prvky splní očekávání nejmladší generace v naší obci na tyto atrakce. Taktéž dodavatelem atrakcí na skate parku bude výše uvedená firma a i zde předpokládáme, že budou splněny požadavky odrostlejších dětí.

Pravidelné kontrolní dny stavby probíhají ve středu od 13.00 hod. v budově obecního úřadu a následně na místě stavby. Na těchto kontrolních dnech se sleduje průběh prováděných prací, koordinace prací se specifikací případných změn oproti projektu z důvodu skutečností vznikajících na stavbě, které nemohly být předpokládány v projektu.

Upozorňujeme občany obce, že staveniště je prostorem se zvýšenou možností úrazu a není dovoleno se na staveništi jakkoliv pohybovat. Hlavně své děti informujte o hrozícím nebezpečí!!! Děkujeme za pochopení a již k vlastnímu komentáři po jednotlivých týdnech realizace projektu. V případě, že máte připomínky či dotazy, můžete využít formuláře dotazů či připomínek níže.

Týden realizace stavby Popis realizace stavby Fotografie stavby aj.
Před realizací V úvodu zpráv z realizace stavby dáváme k dispozici pár fotografií, jaký jsme měli areál fotbalového hřiště, abychom po rekonstrukci mohli konstatovat bylo to lepší po „starém“, nebo je to lepší v „novém“. Foto před realizací
do 13. týdne Společně s manažerem projektu proběhly změny s podmínkami smlouvy o dotaci, které byly vyvolány uzavřenou smlouvou s dodavatelem stavby; dále proběhly dle smlouvy s RR dvě monitorovací hlášení a kontroly výběrového řízení na dodavatel stavby a manažera projektu. Zde si na vlastní „triko“ zkoušíme spolupráci s RR a musíme potvrdit, že práce manažera projektu a pracovníků RR je na profesionální úrovni se snahou najít řešení pro případné rozpory či upřesnění, které v průběhu prací vznikají. Probíhá návrh řešení interiéru stavby kabin. Návrh interiéru
14. týden Dnem 1. 4. proběhlo předání staveniště stavební firmě a začala hlavní část projektu – realizace stavby. Pro realizaci díly je nutná součinnost se společností Telefonica O2 – přemístění vysílače pevných linek a provedení odstranění vedení elektro společnosti ČEZ Distribuce a.s. do místa stávajících kabin. Probíhají práce na specifikacích dopřesnění jednotlivých dílčích částí stavby ve všech profesích a koordinace návazností. Pro identifikaci stavby byl vyvěšen reklamní banner s označením stavby dle podmínek smlouvy s RR. Probíhá představování a výběr konkrétních částí stavby dle předkládaných vzorků materiálů a konstrukčních řešení stavby. Vzhledem k přítomnosti trigonometrického bodu na stavbě bylo zahájeno jednání o jeho odstranění či korekce polohy v areálu. Návrh oplocení areálu
15. týden Na místo staveniště byly instalovány buňky pro realizační firmy; bylo provedeno geodetické vytýčení místa stavby dle projektové dokumentace; byla odstraněna přístavba kabin /sociální zařízení/ a je dále jednáno se společností ČEZ a O2 o podmínkách přesunutí kontejneru a souvisejícího elektro připojení – přípravné práce jsou časově náročnější na koordinaci a časový průběh prací musí být přehodnocen z hlediska vnějších vlivů. Foto 15
16. týden Zahájeny zemní práce ohledně skrývek ornice a její umístění na meziskládku; ornice bude využita dle podmínek rozhodnutí o vynětí ze ZPF na konečné terénní úpravy areálu a zbytek bude rozprostřen na pozemky určené společností Zemspol. Probíhá doladění finálních výškových úrovní stavby v návaznostech na minimalizaci zemních prací v souladu s projektovou dokumentací stavby a sondami se ověřuje vhodnost materiálu k plánovaným násypovým tělesům. Upozorňujeme občany, že skládka ornice není určena k samovolnému odběru jakékoliv zeminy – samovolný odvoz jakékoliv zeminy není dovolen!! Společnými silami /TJ Sokol a SDH/ byly odstraněny kovové části stávajících zábran a branek v rámci akce „sběr kovového odpadu“ v obci a odvezen, veškerý kovový materiál k dalšímu zhodnocení.
Dále byly zahájeny práce na ošetření stávající zeleně v areálu – z odborného hlediska stavu vzrostlých stromů bude třeba provést korekci projektovaného zásahu do stavu zeleně.
Foto 16 A
Foto 16 B
17. týden Zemní práce byly dokončeny a provedlo se geodetické zaměření skrývek ornice, aby mohl být optimalizován návrh řešení hrubých terénních úprav. Probíhaly jednání se zástupci ČEZ ohledně přeložky elektro vedení ke stávajícím kabinám. Je provedeno zkrácení vedení ČEZ a provizorní přípojka k rozváděči O2. Pokračovaly demolice zbývající části kabin hřiště. Viz foto 17
18. týden Stavební práce se nám rozbíhají „naplno“ a je možno vidět čilý stavební ruch na přípravě hrubých terénních úprav celého sportoviště. Bylo nutno vykácet zbytek starých lip, které nebyly v dobrém zdravotním stavu a mohly by ohrozit budoucí sportovní ruch na hřišti. Konečně se podařilo vyměnit vedení elektro a je vše připraveno na realizaci přeložky zařízení společnosti O2, které by mělo být realizováno do 15. 5. a staveniště bude zcela uvolněno. Zahájeny jsou také práce na výstavbě vlastního objektu šaten a zázemí, již jsou vybetonovány částečně základy. Viz foto 18
19. týden V tomto týdnu pokračují betonářské práce základových konstrukcí na objektu šaten. Pokračují práce na hrubých terénních pracech a začíná se provádět plošná drenáž fotbalového hřiště a drenáž víceúčelového hřiště. Koordinuje se přesun zařízení společnosti O2 včetně přeložky sdělovacího kabelu tak, aby vše proběhlo v příštím týdnu. Je nově připravena panelová plocha pro přesun zařízení společnosti O2. Na kontrolním dnu stavby je dopřesňováno řešení osvětlení hřiště včetně elektro vedení pro toto osvětlení. Dále je dopřesňováno vnitřní interierové vybavení objektu šaten s dodavatelem nábytku. Viz foto 19
20. týden Stavební práce prováděné v tomto týdnu byly ve znamení přípravy k přesunu zařízení společnosti O2, tak aby bylo zařízení přesunuto co možná bez problémů. Byly provedeny výkopy pro umístění kabelů venkovního osvětlení a slaboproudé přípojky, které jsou připraveno pro napojení. Dále probíhaly stavební práce na objektu šaten s realizací zásypů základových konstrukcí a vybudování ležaté kanalizace v objektu. Na stavbě hřiště byly dokončovány práce na drenážích hřiště a příprava k položení konstrukčních vrstev hřiště. Probíhala modelace svahů násypů a výkopů. Viz foto 20
21. týden Konečně se po dlouhodobějších přípravách podařilo přesunout kontejner společnosti O2 a je uvolněno místo pro budování příjezdové komunikace. V rámci tohoto přesunu je provedeno položení kabelů veřejného osvětlení a slaboproudé přípojky k tomuto kontejneru. Na objektu šaten byly provedeny betonáže podlahové desky a začaly práce na zdění obvodového zdiva. Na hřišti byly dokončeny práce na drenážích a byly pokládány konstrukční vrstvy sportovišť z kameniva.V rámci geodetických prací bylo provedeno vytýčení komunikace a jednotlivých sportovišť. Byla upřesněna poloha oplocení kolem areálu – vytýčením v terénu. Viz foto 21
22. týden Stavební práce probíhají na všech částech sportovního areálu -podkladní vrstvy hřiště dostávají svoji definitivní podobu pro zahájení pokládání betonových obrub; probíhají práce na základových konstrukcích osvětlení hřiště včetně natažení elektro vedení a uzemnění k sloupům osvětlení; vyzdívají se svislé nosné konstrukce objektu kabin; je provedena přípojka plynovodu a probíhají práce na výkopu pro příjezdovou komunikaci. V rámci kontrolních dnů stavby probíhají příprava a konzultace nad konečnými terénními úpravami včetně ozelenění celého areálu. Probíhá koordinace stavebních činností mezi jednotlivými dodavateli stavby. Viz foto 22
23. týden Tento týden byl ve znamení zakládání obrub všech hřišť v areálu tak, aby byly vymezeny jednotlivé sportoviště. Byly dokončeny základy pro osvětlení hřiště, připravují se základy pro zábrany za fotbalovými brankami. Víceúčelové hřiště a skate park byl pokryt finální kanennou vrstvou, na kterou budou již kladeny povrchy hřišť. Objekt kabin má vyzděny základní nosné konstrukce a provádí se bednění stropní konstrukce pro konstrukci střešní desky. Probíhají výkopové práce pro žumpu a nádrž na dešťovou vodu. Viz foto 23
24. týden Práce v tomto týdnu probíhaly hlavně na stavebním objektu šaten, kde se pokračovalo v bednění stropní konstrukce a ukládání výztuže stropu. Probíhaly stavební práce na přípojce elektro, která byla dotažena k objektu šaten a probíhaly přípravné práce na vnitřní elektroinstalaci. Byly osazeny železobetonové nádrže žumpy a nádrže na dešťovou vodu a provedeno zasypání těchto nádrží. Na hřištích probíhalo bednění a betonování základů pro fotbalové branky a síťové zábrany za brankami. Dále se chystaly základy pro oplocení víceúčelového hřiště. Dodělávají se obruby na dětských hřištích. Viz foto 24
25. týden Stavební práce pokračovaly na střeše objektu šaten, kde byla vybetonována stropní deska a provádí se vyzdívání atiky střechy. Byla osazena okna do objektu šaten a pokračovaly práce na elektroinstalaci objektu. S definitivní platností bylo provedeno napojení na elektro a byl odstraněn zbytek starého objektu šaten a mohly býti provedeny práce na prodloužení vodovodního řadu a nová přípojka vody k objektu šaten. Byla vybetobnována část základů pro oplocení víceúčelového hřiště a zahájeny práce na oplocení hřiště. Byly zahájeny práce na základových konstrukcích terasy před objektem šaten a vybetonovány základy pro střídačky. Na pravidelných středečních kontrolních dnech stavby se řeší detaily stavby ve vztahu ke změnám navrhovaným dodavateli stavby oproti projektové dokumentaci staby a vzhledem ke skutečnostem na stavbě: palisádové stěny; rozsahy zámkových dlažeb, podkladní vrstvy sportovišť; dodávky dětských atrakcí apd. Dle harmonogramu prací a skutečnosti na stavbě lze konstatovat, že mimo drobných zpoždění, práce běží dle harmoonogramu. Na stavbě byl proveden kontrolní audit bezpečnosti práce. Viz foto 25
26. týden Tento týden byl ve znamení nepříznivého počasí pro pokračování stavebních prací. Byla dozděna atika na budově šaten, odstranilo se bednění stropu v celé ploše a zůstaly pouze pomocné stojky stropní konstrukce do konečného zatvrdnutí betonu. Pokračovaly v omezené míře elektro práce uvnitř objektu. Na venkovních plochách se zahájily práce na pokládce obrub komunikací a chodníků. Za objektem šaten byl proveden výkop pro opěrnou stěnu. Další práce byly přerušeny pro nepřízeň počasí. Z hlediska podmínek dotace byla zpracovávána druhá monitorovací zpráva z průběhu stavby včetně sumarizace platby dosud proinvestovaných peněz na akci. V rámci kontrolních dnů stavby byly řešeny technické podmínky výstaby a sumarizace požadavků stavební firmy na vícepráce vzhledem k nastalým skutečnostem na stavbě v kontextu méněprací požadovaných obcí Těškovice jako investorem. Viz foto 26
27. týden Opět se práce naplno rozběhly na objektech stavby a byly dokončeny vrchní konečné podkladní vrstvy fotbalového hřiště připravené k položení umělého povrchu. Probíhají práce na oplocení hřiště. Velký stavební ruch je v objektu SO 02 kde probíhají stavební práce, práce elektro, práce topenářské a ostatní profese stavby. Byly zahájeny také práce na zateplení fasády, ale ty byly přerušeny vzhledem k velké vlhkosti zdiva. Okolo objektu SO 02 se provádí konstrukce pro terasy objektu před a za objektem. Stavební práce probíhají také na objektu komunikací dopoložením konstrukčních vrstev chodníku, uložením obrub pro komunikace. Doufejme, že práce nám nenaruší plánované dešťové srážky v průběhu konce týdne.
28. týden Práce probíhají na všech stavebních objektech ještě rozpracovaných. Finalizuje se podklad pod fotbalové hřiště pro položení povrchu hřiště; pokračují práce na oplocení hřiště; probíhají práce na oplocení víceúčelového hřiště. Dále probíhají práce na přístupové komunikaci, parkovišti a chodníkových tělesech – tak aby se daly pokládat finální povrchy komunikací a parkovišť v dalším týdnu prací. Byly zahájeny práce na ozelenění hřiště, výsadbou nových stromů a zahájením osetí povrchů travou – v místech kde nebudou již probíhat stavební práce. V objektu šaten jsou prováděny veškeré práce stavební, zdravotechnika, elektroinstalace apod. Viz foto 28
29. týden Finále prací se odehrává na instalaci povrchů hřiště fotbalového a víceúčelového hřiště. Pokládáním povrchů hřiště a jejich zapískováním dostává areál “nový” vzhled. Dalšími pracemi byla instalace venkovního osvětlení fotbalového hřiště. Na objektech komunikací jsou dokončeny práce na položení asfaltových povrchů a jsou prováděna práce na položení zámkových dlažeb chodníků, parkoviště a plochy pro požární sport. Objekt šaten byl kompletně zateplen a chystá se provedení fasády; uvnitř objektu dále pokračují práce stavební a práce profesí stavby. Byly zahájeny výkopové práce na základových konstrukcích pro instalaci prvků dětských hřišť. Viz foto 29
30. týden Probíhají dále práce na instalaci povrchů hřišť – zapískování apod. Zahájeny byly práce na instalaci dětských atraktivit a byly nainstalovány prvky skate parku. Pokračují práce na objektu šaten ve všech profesích stavby a začala pokládka dlažeb a obkladů; zahájeny práce na instalaci vzduchotechniky. Viz foto 30 a video 30
31. a 32. týden Stavební práce finišují ve všech objektech a konečně jsme se dočkali i pokládání povrchu běžecké dráhy, která byla opatřena finálním povrchem. Proběhla zkouška umělého osvětlení. Probíhají finální terénní úpravy okolí stavby a uvnitř areálu. Stavební objekt provozní budovy dostává svůj finální stav, ale vzhledem k vnitřní vlhkosti nelze ještě instalovat vnitřní vybavení stavby, dveře, koberce apd. – musí se počkat až klesne vlhkost –jsou instalovány vysoušeče. V průběhu příštího týdne bude probíhat zkouška povrchu víceúčelového hřiště a v pátek bude probíhat trénink na fotbalovém hřišti, pro vyzkoušení i tohoto povrchu. Mezi obcí a dodavatelem probíhá předávací řízení stavba chystá se kolaudace stavby. Je připravován provozní řád hřiště a konzultuje se mezi zastupiteli obce a zájmovými složkami obce povoz areálu, podmínky apd. Viz foto 32 a osvětlení
33. týden Stavební práce jsou ukončeny, probíhá postupné předávání stavby a na sportovištích probíhá zkušební provoz v souladu se stavebním povolením stavby. Byly podány žádosti o kolaudaci staveb na Stavebním úřadě v Pusté Polomi a na Magistrátu města Opavy. Kolaudace komunikace proběhne dne 25. 8. 2009. Dále jsou podány žádosti připojení na elektro a plyn. Ve stavebním objektu SO O2 se dokončují kompletační práce a výmalba objektu, budou následovat úklidové práce. Ve středu 19. 8. 2009 proběhne zkušební provoz fotbalového hřiště – přátelský zápas Těškovice – Tísek. Viz foto 33
34. – 35. týden V průběhu těchto týdnů pokračovala „papírová vojna“ pro shromáždění všech podkladů pro naplánované kolaudace staveb – samostatně komunikace – závěrečná kontrolní prohlídka Magistrátem města Opava proběhla dne 25. 8. 2009 bez závažnějších nedostatků. Drobné poznámky byly odstraněny. Dolaďují se technické a provozní podmínky objektu – zaškolování obsluhy apod. Probíhá také zkušební provoz jak objektu šaten, tak sportovišť – dle podmínek stavebního úřadu bylo provedeno i měření hluku jako podmínka pro vydání kolaudačního souhlasu. Na den 3. 9. 2009 je naplánována závěrečná kontrolní prohlídka – Stavebním úřadem P. Polom – na všechny další objekty povolované tímto úřadem. Na den 12. 9. 2009 od 14.00 hod. je naplánováno slavnostní otevření sportoviště za účasti celé veřejnosti. Viz foto 34 až 35
37. týden Konečně nastal dlouho očekávaný okamžik – otevření celého areálu. V úvodu pronesl přivítání starosta obce, následně došlo k přestřižení slavnostní pásky a otec Piotr Rak provedl vysvěcení areálu. Po tomto oficiálním zahájení starosta obce pozval všechny účastníky otevření na připravený program. V úvodu hasiči obce předvedli svou historii s ukázkou požárních útoků od nejstarších členů po členy nejmladší. Celého programu se zúčastnili i přátelé z Polského města Javorzno, kteří byli na návštěvě u našich hasičů. Po předvedení požárních útoků a požárního sportu byl připraven fotbalový zápas “starých gard” Těškovic a Pusté Polomi – zápas byl odveden ve slušném tepu, kterému mnozí účastníci podlehli – křeče v nohách apod. – inu postavit se na hřiště po “X” letech není snadné – sám starosta cítil fotbalový zápas v nohách ještě v neděli. Po tomto fotbalovém utkání měli možnost vyzkoušet hřiště i návštěvníci areálu v kopu na branku v soutěži o ceny – velká účast návštěvníků svědčila o dobré volbě této atrakce. Posledním bodem programu byl fotbalový zápas “staré gardy mužů” proti dorostu. Tento zápas byl hrán ve znamení porazit muže za každou cenu což se dorostu nakonec podařilo – zápas byl hrán za umělého osvětlení což přidalo na atraktivitě celého odpoledne. Co říci závěrem, celé odpoledne se vydařilo a chci poděkovat všem pořadatelům za odvedenou práci a zakončit toto komentování výstavby areálu. “SPORTU ZDAR” Viz foto 37foto od M.Š., reportáž televize RTA
43. týden V rámci dlouhodobé tradice minifotbalu energetických gigantů proběhl dlouho očekávaný turnaj týmů společností ČEZ, ČEPS a ELV, do kterého se zapojil i tým dorostu. Podrobnější zprávu naleznete ve fotbalové sekci pod odkazem Turnaj energetiků. Fotbalová fotogalerie

Zapsal a komentuje starosta obce Těškovice
Ing. Martin Sedlák

Starší informace k projektu

27. 2. 2009

EIBE Česko s.r.o.
HRAS s.r.o.
KARIM s.r.o.
SATERNUS
ONYX wood s.r.o. – dětské hřiště
ONYX wood s.r.o. – skatepark

30. 6. 2008

Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
na základě vyhodnocení došlých dotací na RR Moravskoslezsko v oblasti 4.1. Rozvoj venkova, proběhla dne 26. 6. 2008 schůze Výboru regionální rady a náš projekt Multifunkčního sportoviště byl doporučen k realizaci – dotace ve výši 27 995 474,- Kč /dotace ve výši 92.5 % celkových předpokládaných výdajů 30 265 000 Kč/. Naše dotace byla zařazena mezi 49 /z celkového počtu 99 podaných žádostí/ vyhodnocených v celkové výši dotací 448 mil. Kč a svým objemem byla druhá největší mezi poskytnutými, po obci Čeladná, která získala dotaci ve výši 47 mil. Kč na rekonstrukci a modernizaci základní školy.
Z okolních obcí získala dotaci obec Kyjovice – 9,2 mil. Kč – rekonstrukce ZŠ – 1. etapa, rekonstrukce kuchyně; obec Tísek – 18,6 mil. Kč – výstavba tělocvičny a nakonec jsme společně s obcemi Pustá Polom, Kyjovice a Těškovice získali dotaci na modernizaci výukových metod – objem 4,4 mil. Kč (viz seznam projektů). Všem pracovním skupinám obcí gratuluji a přeji mnoho zdaru při realizaci.
Další plánovaný harmonogram by se měl odvíjet od harmonogramu daného do dotace: příprava smluv, kontrola apd. – do konce 08/2008; podpis smlouvy do 10/2008; výběr zhotovitele 11/2008 – 02/2009; ukončení stavby 09/2009. Pro potřeby přípravy realizace výše uvedené stavby bude třeba stanovit odpovědnou pracovní skupinu, kterou navrhuji v původním složení, jak pracovala při přípravě žádosti o dotaci, vyhodnocení dodavatel stavby apd.
Takže další krok k realizaci záměru máme za sebou a větší část prací je před námi.
Sportu zdar
starosta obce

28. 3. 2008

Vážení spoluobčané, dnešním dnem byla v souladu s požadavky Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, úspěšně předána zpracovaná žádost o dotaci na projekt „Multifunkčního hřiště“. Teď již nezbývá nic jiného než počkat na vyhodnocení žádostí předaných a držet palce, ať naše žádost uspěje v jistě velké konkurenci /výsledek bude znám v červnu/.
Potvrzení o registraci projektu
Chtěl bych touto cestou také poděkovat pracovnímu týmu za spolupráci v mnohdy vypěté pracovní atmosféře, která čítala mnoho hodin v osobním volnu a o víkendech. Vše, co jsme chtěli v dané době stihnout, se podařilo. Ve skrytu duše doufám, že se tento pracovní tým opět setká při realizaci projektu.
Děkuji ještě jednou za spolupráci a s pozdravem „Sportu zdar“ se doufám neloučím na dlouhou dobu. Diskuze a náměty se pořád vítají.
M. Sedlák, starosta obec Těškovice

Únor 2008

Vážení spoluobčané, návštěvníci našich webových stránek, dovolujeme si předložit k veřejné diskuzi a názorům záměr zastupitelstva obce zrekonstruovat naše již časem zašlé fotbalové hřiště a vytvořit tak areál odpovídající dnešním standardům sportovního vyžití a požadavkům spolkových sdružení v obci, kteří by tento areál využívali včetně široké sportovně založené mládeži.

Jak jsem začali?

Již ve vypracovaném programu obnovy venkova /rok 1998/ jsme se zabývali myšlenkou rekonstrukce sportovního areálu fotbalového hřiště, ale záměr se tenkrát zdál velkolepý vzhledem k finančním možnostem obce tak to zůstalo pouze na papíře a vybudovalo se víceúčelové hřiště u Základní školy.

Jak dále?

S otevřením se možností čerpání finančních prostředků z ROP 2007-2013 a stále se diskutujících dotací z EU jsme si nechali /rok 2007/ ve spolupráci se stavební fakultou VŠB v Ostravě vypracovat studenty představu jak by záměr rekonstrukce fotbalového hřiště mohl vypadat a pustili jsme uzdu představivosti ve všech směrech, včetně diskuze jak a co zlepšit apd.

Jak jsme na tom teď?

Koncem roku 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce o přípravě realizace celého záměru a koncem roku jsme vybrali projekční firmu a začala projekční příprava a příprava žádosti o dotaci v rámci ROP 2007-3013, která je v plném proudu.
Dovolujeme si vám předložit námi zpracovaný záměr k diskuzi či připomínkám, námětům či kritice. Děkujeme za každý názor.
S pozdravem „Sportu zdar“, zastupitelstvo obce

Nová verze projektu:

Grafické zpracování projektu (pdf: 4,3 MB)

Grafické zpracování – šatny (pdf: 0,8 MB)

Vizualizace projektu (pdf: 0,2 MB)

Partneři projektu:

  • Koordinační činnost – Obec Těškovice
  • Projekční příprava – Ateliér A5 spol. s r.o.
  • Příprava žádosti o dotaci – KP Projekt s.r.o., pobočka Ostrava

Přílohy

before.pdf

before.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 662,57 kB

interier13.pdf

interier13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 615,77 kB

foto15.pdf

foto15.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,14 MB

foto16a.pdf

foto16a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,71 MB

foto16.pdf

foto16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,42 MB

foto17.pdf

foto17.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB

foto18.pdf

foto18.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB

foto19.pdf

foto19.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,29 MB

foto20.pdf

foto20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB

foto21.pdf

foto21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

foto22.pdf

foto22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,94 MB

foto23.pdf

foto23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

foto23.pdf

foto23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

foto24.pdf

foto24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,46 MB

foto25.pdf

foto25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,73 MB

foto26.pdf

foto26.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

foto28.pdf

foto28.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,71 MB

foto29.pdf

foto29.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB

foto30.pdf

foto30.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,5 MB

foto32.pdf

foto32.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,67 MB

foto32-svetla.pdf

foto32-svetla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,68 MB

foto33.pdf

foto33.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

foto35.pdf

foto35.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,62 MB

foto37.pdf

foto37.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,61 MB

zahajeni.pdf

zahajeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,71 MB

eibe.pdf

eibe.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,55 MB

hras.pdf

hras.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,17 MB

karim.pdf

karim.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,19 MB

saternus.pdf

saternus.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,17 kB

onyx_hriste.pdf

onyx_hriste.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,75 MB

onyx_hriste.pdf

onyx_hriste.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,75 MB

dotace_rr.pdf

dotace_rr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,28 kB

potvrzeni_o_reg.pdf

potvrzeni_o_reg.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 685,75 kB

hriste.pdf

hriste.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,28 MB

hriste_satny.pdf

hriste_satny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 819,08 kB

hriste_vizualizace.pdf

hriste_vizualizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,3 kB
Datum vložení: 15. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2022 16:50
Autor: Správce Webu
Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?