Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Venkovská podnikatelská zóna

Venkovská podnikatelská zóna

1. Identifikační údaje

Název stavby: Venkovská podnikatelská zóna v obci Těškovice

Místo stavby: Obec Těškovice 747 64, areál zemědělského statku

Parcelní čísla: 844/1, 844/2
845/1, 845/2, 845/3
846/1, 846/2
847/1, 847/2
852/1, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 852/7, 852/8
853/1, 853/2, 853/3, 853/5
854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5
855/1, 855/2

Katastrální území: Těškovice 766780

Kraj: Moravskoslezský

Druh stavby: výrobně – administrativní

Charakter stavby: novostavba, stavební úpravy, změna užívání

Objednatel: Obec Těškovice, č.p. 170, Těškovice 747 64

Projektant dokumentace: Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

Dodavatel stavby: Bude vybrán výběrovým řízením

2. Základní údaje o stavbě a budoucím provozu

Účelem Venkovské podnikatelské zóny v obci Těškovice (dále jen VPZ) je přilákat nové investory do lokality obce za účelem vzniku nových pracovních míst, které budou převážně výrobního charakteru.
VPZ se nachází ve východní části obce, v areálu bývalého Zemědělského družstva, na katastrálním území Těškovice, v blízkosti výjezdové místní komunikace III. třídy z obce Těškovice směrem na obec Bítov. Areál VPZ je umístěn mimo současně zastavěné území obce.
Celý areál bývalého ZD je rozdělen na dvě části, v západní části (je předmětem tohoto projektu) jsou umístěny objekty bývalého kravína, bývalé technické provozní objekty a seník. Ve východní části (není předmětem řešení tohoto projektu) jsou umístěny objekty bývalého vepřína a přístřešek pro seno.
Projektová dokumentace řeší využití stávajících objektů bývalého kravína a seníku, které budou rekonstruovány na výrobní haly.
Nově budou vybudovány 4 nové jednopodlažní výrobní haly o půdorysném rozměru 15,34 x 36,34 m.
V předmětné části bude rovněž nově vybudována veškerá vnitroareálová infrastruktura inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, dešťové a splaškové kanalizace, elektrorozvodů), zpevněných ploch a komunikací, nové ČOV, nové požární nádrže a nového oplocení.
Veškeré inženýrské sítě v areálu budou v majetku a správě provozovatele, t.j. Obce Těškovice. Inženýrské sítě jiných provozovatelů (plynárenské a vodárenské společnosti) budou ukončeny na hranici areálu, kde bude ukončeny měřícím zařízením. Připojení na elektrickou distribuční síť bude ukončeno v hale A v elektrorozvodně NN, ve které bude hlavní fakturační měření.
Oplocená plocha Venkovské podnikatelské zóny 21 226 m2
V areálu VPZ se předpokládá umístění výrobních podnikatelských subjektů, které budou formou pronájmu využívat jednotlivé haly, popř. jejich dílčí sekce. Umístěná výroba bude především z oblasti lehkého a přesného strojírenství, zámečnické výroby, elektrotechnické výroby, textilní výroby, popř. administrativních činností.
Možný počet umístěných podnikatelských subjektů 18
Výstavba objektů v areálu VPZ bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě se předpokládá rekonstrukce stávajících objektů kravína, seníku a výstavba nových venkovních rozvodů IS a souvisejících stavebních objektů. Ve II. etapě se předpokládá výstavba nových halových objektů (haly E, F, G, H).
V této dokumentaci jsou plánované stavby ve 2 etapě uvedeny z důvodu navrhování dimenzí inženýrských sítí areálu na cílový stav areálu.

3. Přehled výchozích podkladů

3.1 Záměr objednatele a konzultace se zástupci objednatele
3.2 Územní plánovací dokumentace Obce Těškovice
3.3 Místní šetření a měření
3.4 Výkres situace obce Těškovice, ve kterém jsou zakresleny jednotlivé pozemky a stávající objekty. Součástí této situace jsou i inženýrské sítě celého regionu.
3.5 Geodetické zaměření terénu, ve kterém se předpokládá umístění stavby. Toto zaměření bylo zpracováno digitálně.
3.6 Projektová dokumentace stávajícího stavu, vypracovaná v září 2005 společností Technoprojekt, a.s. Ostrava, č. 69/05-I, včetně fotodokumentace
3.7 Inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný pro výstavbu kanalizace v obci. Průzkum byl zpracován firmou K-GEO 10/2003 pod zakázkovým číslem 2003 111 64 530 3802 1.
3.8 Hodnocení radonového indexu pozemku, zpracovaného firmou Sezit – plus, s.r.o., v září 2005, pod protokolním číslem 227/2005P

4. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Plánovaná výstavby a rozšíření stávajícího areálu je členěna na následující SO a PS navržené dle uvažovaného využití.
Rozvoj areálu je naplánován na dvě etapy. V I. etapě se předpokládá výstavba venkovních rozvodů IS a rekonstrukce stávajících objektů. Ve II. etapě se předpokládá výstavba nových halových objektů (haly E, F, G, H).
V této dokumentaci jsou plánované stavby ve 2 etapě uvedeny z důvodu navrhování dimenzí inženýrských sítí areálu na cílový stav areálu.
SO 01 Hala A
SO 02 Hala B
SO 03 Hala C
SO 04 Hala D
SO 05 Hala E
SO 06 Hala F
SO 07 Hala G
SO 08 Hala H
SO 09 Splašková kanalizace a ČOV
SO 10 Dešťová kanalizace
SO 11 Plynovod
SO 12 Vodovod a požární nádrž
SO 13 Elektrorozvody NN, VO
SO 14 Elektrorozvody VN, TR
SO 15 Telekomunikační rozvody
SO 16 Zpevněné plochy a komunikace
SO 17 Příprava území a terénní úpravy
SO 18 Oplocení a sadové úpravy
SO 19 Zařízení staveniště

5. Věcné a časové vazby stavby

Stavba věcně a časově navazuje na stávající drobnou výstavbu v obci s cílem zajistit dostatečnou připravenost vhodných lokalit pro rozvíjení podnikatelských aktivit v obci a přilehlých oblastí.
Postup přípravy a průběhu výstavby bude závislý především na finančním krytí stavby, probíhající z vlastních prostředků objednatele a čerpání státních dotací. Stavba bude realizována dodavatelsky generálním dodavatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení.
Stavba částečně věcně navazuje na výstavbu Závodu na zpracování biomasy v obci Těškovice, který je umístěn západně od VPZ směrem k obci a je pro něj vydáno pravomocné stavební povolení. Před započetím výstavby VPZ se předpokládá dokončení výstavby tohoto závodu a částečné využití jeho dílčích celků, zejména odbočení ze vzdušného vedení VN a trafostanice, a dále rekonstruovaného objektu vrátnice, kde bude umístěna správní část i pro areál VPZ.
Další výstavba, která by probíhala souběžně, se v dané lokalitě nepředpokládá a tudíž by nemělo docházet ke kolizím při zvětšeném provozu stavebních strojů po místní komunikaci.

6. Odůvodnění stavby a její umístění

Navržená stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce z roku 1998. Umístění stavby mimo současně zastavěné území obce a využití stávajícího areálu ZD výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí v centru obce, vytěsněním stávajících výrob mimo obec a jejich centralizováním do společné lokality.

7. Přehled uživatelů a provozovatelů

Provozovatelem a správcem budov a veškerých vnitroareálových inženýrských sítí Venkovské podnikatelské zóny bude Obec Těškovice.
Uživatelem budov budou jednotlivé podnikatelské subjekty, které budou formou pronájmu využívat jednotlivé haly, popř. jejich příslušenství. Přesné identifikační údaje jednotlivých uživatelů nejsou v této fázi dokumentace známy. V areálu VPZ je možno umístit až 18 samostatných podnikatelských subjektů.
Jednotlivé stavební objekty budou po realizaci a kolaudaci předány uživatelům k užívání.

8. Počet zaměstnanců

Hala A: 20 zaměstnanců (z toho možno 10 Mužů + 10 Žen)
Hala B1 až B3 (1.NP): 30 (3 sekce po 10 zam. – 5 ž + 5 m)
Hala B4 až B6 (2.NP): 30 (3 sekce po 10 zam. – 5 ž + 5 m)
Hala C1 až C3 (1.NP): 30 (3 sekce po 10 zam. – 5 ž + 5 m)
Hala C4 až C6 (2.NP): 30 (3 sekce po 10 zam. – 5 ž + 5 m)
Hala D: 15 (10 m + 5 ž)
Hala E: 10 (5 m + 5ž)
Hala F: 10 (5 m + 5ž)
Hala G: 10 (5 m + 5ž)
Hala H: 10 (5 m + 5ž)
CELKEM VÝROBNÍ OBJ.: 195 zaměstnanců
správce a ochranná služba: 1+2 zaměstnanci
CELKEM AREÁL VPZ: 198 zaměstnanců
Provoz v jednotlivých halách se předpokládá jednosměnný. Nevylučuje se ovšem provoz dvousměnný, popř. nepřetržitý. V tomto případě je nutno pronajímatelem jednotlivé haly vybavit šatny zaměstnanců dostatečným počtem skříněk pro odkládání čistého a pracovního oděvu.

9. Údaje o výrobě

Výroba popř. jiné související služby budou probíhat v jednotlivých halách, popř. dílčích sekcích.
S ohledem na skutečnost, že přesné výrobní zaměření jednotlivých uživatelů není v tomto stupni dokumentace upřesněno, předpokládá se umístění výroby lehkého a přesného strojírenství, zámečnické výroby, elektrotechnické výroby, lehké textilní výroby (šití a pletení tkanin), servisu a kompletací výrobků, skladování popř. administrativních činností.

10. Termíny zahájení a ukončení stavby (předpoklad)

Viz harmonogram projektu (pdf).

11. Zkušební provoz

U liniových staveb se zkušební provoz nepředpokládá. U ČOV se předpokládá zkušební provoz 1 měsíc.
Po dokončení jednotlivých stavebních objektů, předepsaných zkouškách budou tyto zkolaudovány a předány správcům a uživatelům k užívání. Na jednotlivé objekty se bude vztahovat záruční doba dle platných předpisů, po kterou dodavatel stavby bude odpovídat za kvalitu provedeného díla.

12. Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem Venkovské podnikatelské zóny je přilákat nové investory do lokality obce za účelem vzniku nových pracovních míst, převážně výrobního charakteru a centralizovat tyto subjekty v jedné lokalitě, což umožní jejich vzájemné využití. Jednotlivým uživatelům budou poskytnuty připravené výrobní a administrativní prostory.
Dále umožní postupně vytěsnit ze středu obce výrobu stávajících drobných firem a další rozvoj těchto firem, které nyní již nejsou ve stávajících prostorech schopny svoji činnost nadále rozšiřovat. Uvolněním těchto nemovitostí vznikne další prostor pro rozvoj bydlení v intravilánu obce.
Dalším cílem je nalézt uplatnění stávajícího areálu bývalého ZD, který je po zrušení zemědělské výroby bez využití a jehož rekonstrukcí bude zabráněno chátrání objektů a prodloužena jejich životnost.
V I. etapě se předpokládá zájem o investování pro cca 8 subjektů (haly A až D) a vznik cca 155 přímých pracovních míst převážně z oboru lehkého a přesného strojírenství, elektrotechnického průmyslu, lehké textilní výroby popř. administrativních činností.
Ve II. etapě bude areál rozvíjen do jižní části (haly E až H), se vznikem cca 40 přímých pracovních míst, rovněž z oboru lehkého a přesného strojírenství, elektrotechnického průmyslu, servisu a kompletací výrobků, popř. jiných souvisejících služeb.
S tím souvisí vznik potřeb z oblasti služeb gastronomického a ubytovacího charakteru, což předpokládá vznik dalších cca 15 nepřímých pracovních míst.

Přílohy

harmonogram.pdf

harmonogram.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,25 kB

Situace záměru VPZ (pdf)

situace_zameru_vpz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,92 MB

Hala A – půdorys (pdf)

hala_a_1np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1 MB

Hala A – pohledy (pdf)

hala_a_pohledy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,66 kB

Hala B – půdorys 1.NP (pdf)

hala_b_1np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB

Hala B – půdorys 2.NP (pdf)

hala_b_2np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

Hala B – pohledy (pdf)

hala_b_pohledy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 595,5 kB

Hala C – půdorys 1.NP (pdf)

hala_c_1np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB

Hala C – půdorys 2.NP (pdf)

hala_c_2np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB

Hala C – pohledy (pdf)

hala_c_pohledy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 519,39 kB

Hala D – půdorys (pdf)

hala_d_1np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,38 kB

Hala D – pohledy (pdf)

hala_d_pohledy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,82 kB

Hala D – pohledy (pdf)

hala_e_f_g_h.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,1 kB

Hala E F G H – pohledy (pdf)

hala_e_f_g_h_pohledy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,9 kB
Datum vložení: 15. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2022 17:06
Autor: Správce Webu
Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?